Ut av disse lovene og gjennom et konkret studium av kapitalismens økonomi, hevdet Marx og kommunistene å ha funnet nøkkelen til hvordan slaveri og nød kan avskaffes for alltid.

Skrevet av en aktivist som innledning til en studiesirkel.

Kommentar fra aktivisten: Denne innledningen skrev jeg før jeg ble marxist-leninist-maoist. Derfor har den noen mangler syns jeg i dag. Men den jeg syns essensen er grei. Den peker på at marxismen er en praktisk, vitenskaplig og proletær teori, som et verktøy for å gjøre revolusjon. Men jeg mener i dag at for eksempel "å være marxist" betyr at man må være marxist-leninist-maoist.

”Filosofene har bare fortolket verden forskjellig, det kommer an på å forandre den.” Karl Marx

Marxismen er en filosofisk skole som hevder å gi allmenngyldige svar på fenomener i naturen og samfunnet. Den hevder å ha funnet eller tatt opp i seg, kunnskap om lover for utvikling og forandring. Disse lovene styrer utviklingen i alt fra en blomst til en bilmotor til en børs. Ut av disse lovene og gjennom et konkret studium av kapitalismens økonomi, hevdet Marx og kommunistene å ha funnet nøkkelen til hvordan slaveri og nød kan avskaffes for alltid.

Å være marxist

Å være marxist betyr at en mener marxismen gir den mest korrekte forståelsen av virkeligheten og hvordan samfunn oppstår, utvikler seg og går under. Å være marxist betyr at man vil bruke denne forståelsen til å utrydde kapitalisme og klassesamfunn og omforme samfunnet til et klasseløst samfunn grunnlagt på felles eiendomsrett til produksjonsmidlene.

Marxismen slår fast at kapitalismen bygger på at kapitalen tilraner seg verdier som arbeiderklassen skaper. Kapitalen er avhengig av denne tilraningen for å vokse, den må vokse for å overleve. Kapitalismen er ustabil og skaper med nødvendighet kriser og kriger, nød og fattigdom.

Det viktigste ved Marx sine økonomiske, politiske og filosofiske bidrag er likevel ikke hans fullstendige avvisning av kapitalismen. Marx slo fast at kapitalismen bare kunne avskaffes gjennom at proletariatet gjorde revolusjon og erstattet borgerskapets herredømme med sin egen revolusjonære stat som kan omforme samfunnet fra kapitalisme til kommunisme.

Vitenskaplig sosialisme

I sitt hefte Om Marx og marxisme skriver Lenin: ”Marx har ført videre og (…) fullendt de tre åndelige hovedstrømninger i det 19. århundre som vi finner i menneskehetens tre mest framskredne land: den klassiske tyske filosofi, den klassiske engelske økonomi og den franske sosialisme” Marxismen oppsto ikke løsrevet fra samfunnet eller andre teorier.

Marx var vitenskapsmann, og marxismen er en vitenskaplig sosialisme. Marx brukte mye tid og krefter på å bekjempe såkalte sosialister som ikke baserte sine synspunkt på en vitenskaplig metode. Kommunistene kalte disse for utopiske sosialister. Deres teorier var utopier, drømmer, uten rot i virkeligheten. Marxismens første store kvalitet er denne vitenskaplige tilnærmingen til forsøket på å endre verden.

Proletarisk sosialisme

Marxismens andre store kvalitet, framfor de fleste andre sosialistiske retninger på Marx sin tid, er at marxismen hevder at arbeiderklassen er den eneste virkelig revolusjonære klassen under kapitalismen. Den sier at bare hvis arbeiderklassen går i spissen, kan kapitalismen og klassesamfunnet avskaffes. I motsetning til mange av de tidlige sosialistene, som trodde intelligente menn fra overklassen kunne innføre sosialisme for arbeiderklassen, sier kommunistene at ”arbeiderklassens frigjøring, må være arbeiderklassens eget verk”.

Marxismen brøyt med utopismen og småborgerligheten i sosialismen på 1800-tallet og innstiftet en vitenskaplig og proletarisk kommunisme. En tradisjon som hadde stor innvirkning i samtlige vellykka revolusjoner på 1900-tallet. Ett nytt revolusjonært oppsving på 2000-tallet må finne veier som dagens revolusjonære enda ikke kjenner, men alle forsøk som ikke står på marxismens skuldre vil med stor sannsynlighet forfalle til den samme utopismen og småborgerlige trangsyntheten som preget de før-marxistiske sosialistene.

Revolusjonære av i dag må tilegne seg marxismen og gjøre den til sitt fundament for den konsekvente kampen mot kapitalismen og imperialismen. Marxismen er et våpen som ikke bare gjør bæreren i stand til å forsvare seg, men også til å angripe.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!