Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

VG meldte at LO er i en såkalt dobbelt krise. Krisa består i at LOs fagforeninger står overfor to store utfordringer. For det første er mindre enn halvparten av ansatte i Norge, i dag medlemmer i fagforeninger. For det andre er under halvparten av de fagorganiserte, medlemmer av LO-forbund.

Utfordringen sier ikke bare noe om krisa i LO og sosialdemokratiet. Det viser at denne enorme maktfaktoren i etterkrigstidas Norge, er svakere enn på over seksti år. De har mistet sitt grep over store deler av arbeiderklassen. Uten dette, er Arbeiderpartiet “bare” et vanlig parti. Saken sier også noe om utviklinga av proletariatet og de andre klassene i Norge.

Den bekrefter at industri er flytta ut av landet og at det er et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft i industri samt i bygg og anlegg. Og den viser at veksten i proletariatet har vært størst i offentlig og privat tjenesteyting - der arbeiderkollektivene er svært oppsplitta. For eksempel ved at den enkelte butikk er en franchise, og ikke direkte underlagt én kapitalist.

Saken viser også veksten i de småborgerlige høyt utdanna sjiktene av folket. Norge er i en særstilling som et imperialistisk land med stor petroleumskapital og finanskapital, svære råvareressurser, samt en relativt liten befolkning. Dette ligger til grunn for veksten i tjenesteyting, nedgang i industrien og veksten i høyt utdanna småborgerlige grupper.

Sammen rammer dette LO i deres egen lille “saksekrise”. De gruppene der LO tradisjonelt har stått sterkt, stykkes opp og splittes gjennom utflagging, omorganisering og innføring av utenlandsk arbeidskraft. De gruppene der LO tradisjonelt ikke har stått sterkt, er de gruppene som vokser.

Krisa viser at sosialdemokratiets innflytelse i proletariatet svekkes, og at klassestrukturen er i endring - begge er innsikter som er nyttige for kommunister.

Forøvrig er ikke utviklingen ny eller spesielt voldsom nå. Dette har vært en tendens gjennom de siste 40 årene, som følge av endringene i arbeidsliv og samfunn generelt.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!