1

Mot opportunisme og kritisisme

Sommeren 2008 avbrøt Tjen folket formelle samtaler med Kommunistisk Gruppe i Bergen (KGB) på grunn av opportunismen og kritisismen fra gruppas representanter.

Tjen folket har fått en henvendelse fra utenforstående om vårt forhold til og syn på Kommunistisk Gruppe i Bergen (KGB – vår forkortelse red.anm.), som i disse dager har innledet et samarbeid med Kommunistisk Plattform marxist-leninistene (KPml).

På nettsida til KPml blir halvdagsseminaret arrangert lørdag 28.mars i Bergen omtalt på en usedvanlig nøktern måte, det er det også all grunn til. Det samla et lite antall folk fra Bergen, de aller fleste av disse kommer ikke til å bidra til noen form for kommunistisk organisering. Dette er jo indirekte innrømt av KPml sjøl: “Seminaret ga mersmak og viste at dette er temaer som kommunister og revolusjonære har behov for å diskutere (…)”

Med andre ord, verden står i brann, men det vi gjør er fremdeles bare å diskutere.

For å klargjøre vårt syn på KGB legger vi her ut vårt brev til denne gruppa som ble forfattet etter sommerleiren vår i 2008 og sendt til KGBs talsperson etter sommeren. De prinsippene som vi trekker opp i dette brevet er viktige for vårt arbeid, selv om KGB ikke er det.

Tjen folket vil forene norske kommunister, men ikke for enhver pris. Prinsippløs enhet er døden på boks i arbeidet for å bygge et nytt kommunistparti. Vår erfaring er også at det er langt mer å hente på å gå direkte til uorganiserte ungdommer, enn evigvarende enhetssamtaler med smågrupper og småkonger.

Vi er aldri avvisende til enkeltpersoner i disse gruppene og er alltid parat til å møte og diskutere.

Men vi holder fast på maoismen som rettesnor for vårt arbeid, vi holder fast på våre arbeidsmetoder så lenge de viser seg effektive og vi prioriterer arbeid blant ungdom utenfor våre rekker, fremfor å gå på møter med de samme gamle fjesene.

Vi har i brevet anonymisert to representanter fra KGB som deltok på vår sommerleir.

Til Kommunistisk gruppe Bergen

Fra ledelsen i Tjen folket

Kamerater

Vi avbryter med dette våre samtaler med Kommunistisk Gruppe Bergen(KGB). Årsaken til bruddet er i hovedsak av politisk art.

Vi må anta at representanten fra KGB på Tjen Folkets sommerleir, samt alliansepartner Y, er representative for deres nettverk. Ut fra det som skjedde på leiren står deres linje i motstrid til våre. Det viktigste for oss er sterke tendenser til opportunisme og kritisisme.

Opportunisme

Tjen Folket ble sterkt kritisert for vår bruk av de fem store (Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao) som logo. Spesielt Stalin fikk unngjelde. Vi oppfatter kritikken som opportunistisk fordi hovedargumentet er at bruken av Stalins bilde vil støte fra seg folk. I realiteten viste det seg å være en fordekt kritikk av Stalin. De ovennevnte gjestene på vår sommerleir deler ikke vårt syn på Stalin som en stor revolusjonær med en selvskreven plass i vårt fundament.

Vi stiller ingen krav til at kommunistiske organisasjoner må bruke de fem store i en logo eller i eksternt materiale. Denne bruken av klassikerne er slett ikke et prinsipielt spørsmål. Men spørsmålet om Stalin som en sentral videreutvikler av kommunistisk teori og praksis, er et prinsipielt spørsmål.

Det er nødvendig at kommunister i dag bygger på klassikernes teori og praksis. For oss er vår logo et symbol på dette. Vi vil vise hvor vi står helt åpent. Kommunister kan uansett ikke vinne massene i dag på annet vis enn ved å bygge stein på stein og overbevise en og en. I stedet for å fjerne de fem store for å tekkes folk som i dag er mot kommunismen, vil vi bruke dem for å utfordre folk til å tenke og for å vise at vi er stolte kommunister.

For oss er det av avgjørende betydning å være tydelige, vi tar oppgjør med en langvarig opportunisme, det krever tydelighet.

Kritisisme

Spørsmålet om Stalin var kun et av en lang rekke punkter hvor vi møtte kritikk fra gjestene våre. Tjen Folket, både organisasjonen generelt og ledelsen spesielt, ble kritisert opp og ned i mente. Men kritikerne evnet ikke å legge fram klare alternativer for oss. En del av kritikken oppfatter vi som fullstendig grunnløse og basert på myter og fordommer.

Dette gjelder blant annet kritikken om kvinneundertrykking og overdreven sentralisme i vår organisasjon.

Vi opplevde også flere forsøk på å så splid blant medlemmer av Tjen Folket. Unge ble forsøkt satt opp i mot eldre, kadre ble forsøkt satt opp mot valgt ledelse, ledere ble forsøkt satt opp mot hverandre. Det kunne til tide virke som om KBGs taktikk var å skape splittelse i Tjen Folket for å komme i en mer gunstig “forhandlingsposisjon”. Om dette var tilsiktet eller ikke, kan vi ikke vite, men det var slik det framsto.

Vår oppfatning er at disse kameratene er svært preget av AKP(m-l) på 80-tallet, hvor kritisismen voldte enorm skade på partiet. Alle gamle prinsipper ble gjort til gjenstand for utøylelig kritikk, og én etter én falt mange av dem ut av programmer og strategier. Kritisismen kjennetegnes ved at alt til stadighet settes under kritikk, uten at handlingsalternativ settes fram. Kritikk blir et mål i seg selv – kritikk for å kritisere – i stedet for et middel for å oppnå enhet og bedre praksis. I stedet for den marxist-leninistiske metoden med enhet-kritikk-enhet, blir metoden kritikk-kritikk-kritikk. I stedet for handling blir man handlingslammet.

Det er tydelig at disse kameratene i spørsmålet om kommunistisk organisering setter teori langt over praksis. Det er viktigere å finne det perfekte kartet, enn å begynne den lange marsjen mot målet. Det kan virk som om det er en tro på å finne en teoretisk løsning på alle vanskelige spørsmål før man begynner å arbeide, og så vil massene strømme til. Det er en grunnleggende gal oppfatning.

Vi kan ikke kritisere fram et kommunistparti og teori er meningsløs om den ikke knyttes til revolusjonær praksis.

Konklusjon

Vi tror at opportunisme og kritisisme vil bety nederlag i stedet for suksess i bygginga av en ny kommunistisk bevegelse. Opportunisme og kritisisme av den typen vi møtte på sommerleiren betyr tilbakeslag i stedet for framskritt. Vi vil ikke endre et komma i våre vedtak, eller en strek i vår logo, for å komme dette i møte. Tvert imot vil vi i framtiden være ekstra på vakt må tendenser til dette.

Vi reagerer også på noen andre forhold, for det første så ble KGB omtalt gjentatte ganger som “min gruppe”, vi skal ikke blåse dette opp til et stort poeng, men det viser etter vår vurdering hvilket nivå KGB er organisert på. Vi mener at KGB ikke er en organisasjon, men et løst nettverk.

For det andre så reagerer vi på de talla som brukes for å beskrive størrelsen på KGB, noen ganger blir tallet 20 nevnt, nå hører vi også rykter om at 40 blir nevnt. Vi veit at disse talla er fantasiflukt, det faktiske antallet folk som tar del i KGBs arbeid er av en helt annen størrelsesorden.

De siste to punktene vil vi poengtere ikke er av avgjørende betydning, nettverk kan bli organisasjon, ei mindre gruppe mennesker kan gjøre nyttig arbeid.

Vi samtaler og samarbeider gjerne konstruktivt med disse og andre kamerater fra dette nettverket i framtida. Vi oppfatter dere som ærlige revolusjonære. Men vi avslutter med dette de formelle samtalene mellom Tjen Folket og KGB.

Om medlemmer av deres nettverk skulle ønske nærmere samtaler med oss, er de velkommen til å ta kontakt som enkeltpersoner.