1

Kampen mot fascismen

Kampen mot fascismen har alltid vært viktig for Tjen Folket. Kommunister er fascismens fremste fiender og antifascismen er et spørsmål om liv og død for oss – og arbeiderklassen.

Kommunister er antifascister fordi:

1. Fascismens historiske oppgave er å forsvare kapitalismen med vold og terror. Fascismen er den terroristiske og mest undertrykkende varianten av borgerskapets herredømme. Fascismen er i sitt vesen en terrorideologi der vold og brutale overgrep rettferdiggjøres. Hitler mente krig var rensende og dannende, og denne mentaliteten ser man igjen og igjen hos fascistene. Der nesten alle politiske retninger anerkjenner vold som nødvendig i visse situasjoner, skiller fascismen ofte seg ut med et positivt syn på vold i seg selv. De stiller seg fremst i rekken for å terrorisere opposisjon mot kapitalismen, og overalt i verden ser vi fascistiske grupper som utøver vold på gata eller oppretter paramilitære grupper som gjør grovarbeidet for de mest reaksjonære av kapitalistene. I det øyeblikket de kan gripe makten, vil terrorregimet være et faktum mot alle de har definert som forrædere mot “rasen” eller nasjonen.

2. Fascismen framstiller seg som et alternativ til kapitalismen. De kaller seg nasjonale sosialister, de kan bruke røde flagg slik som Hitler og de bruker ord og fraser som høres antikapitalistiske ut. Dette gjelder de åpne nazistene, men også partier som NPD i Tyskland og BNP i England. De spiller på sosiale problemer, på krisa i kapitalismen og krever velferd og sikkerhet. Men Hitler og Mussolini utfordret aldri kapitalismen. Tvert imot – de ble finansiert av kapitalistene og de jobbet for kapitalistenes interesser. Det finnes ingen fascistisk sosialisme. Fascismen er i sitt vesen antisosialistisk og antikommunistisk. Dermed fungerer de som en politisk retning som tiltrekker seg antikapitalister og gjør dem til kapitalismens forsvarere. Småborgere, arbeidere og fattigfolk som ser at banker, direktører og staten undertrykker dem, kan velge fascismen som våpen mot disse representantene for kapitalismen. Men det er et rustent og ubrukelig våpen. Fascismen vil ikke fjerne bankvesen og direktører, bare bytte ut noen av dem. Undertrykkingen og utbyttingen vil fortsette og fascismen er på lang sikt ute av stand til å løse et eneste av problemene folk har på grunn av kapitalismen.

3. Fascismen splitter arbeiderklassen med sin rasistiske gift. De setter hvite arbeidere opp mot svarte, de setter norske arbeidere opp mot utenlandske. De gir jøder eller muslimer skylda for problemer som kapitalismen skaper. Kapitalismen er i utgangspunktet fargeblind. Den utnytter alle arbeidere, og vil skape fattigdom og arbeidsløshet uansett hvem som styrer og hvem som blir styrt over. I dagens verden er de landene som er dominert av hvite på toppen i det imperialistiske systemet. Dette utnytter herskerne til å la noe av de ekstra profittene fra plyndring, komme vestlige arbeidere til gode. Men kapitalismens kalde og kyniske kultur, egoismen og individualismen, kan ikke fjernes med all verdens penger. Dette fører til den mentale krisa i de vestlige landene, med spiseforstyrrelser, depresjoner og selvmord. Fascismen kan ikke fjerne kapitalismen og dermed heller ikke disse problemene. Og imperialismen er uansett dypt umoralsk da den slavebinder store deler av menneskeheten. Den er også en tikkende bombe – massene i den tredje verden finner seg ikke i imperialismen og gjør alltid motstand mot den.

4. Fascismen er imperialistisk. Den setter egen nasjon eller egen “rase” foran alle andre. Den sier det er legitimt å hevde seg på bekostning av andre. Slik blir fascismen en støtte for kolonier, halvkolonier og undertrykking av andre nasjoner. Slik støtter fascismen at Europa og USA undertrykker og plyndrer resten av verden. Og slik legitimerer fascismen krig mot andre land. Av taktiske årsaker går fascistene gjerne mot enkelte kriger, men historisk ser vi deres sanne vesen i Hitlers erobringskriger. Fascismens imperialistiske karakter er bare en annen form av deres støtte til kapitalismen. I praksis gjør de seg nyttige for ”egne” kapitalister som vil plyndre andre land.

5. Fascismen er undertrykkende gjennom å bekjempe homofiles og kvinnenes frigjøring. Fascister kan være delt i synet på dette, men de fleste fascistiske bevegelser har et reaksjonært syn på kjønn og seksualitet – det vil si at de ønsker å skru klokka tilbake i tid til mer fordomsfulle og uvitenskapelige kulturer. Hele fascismens kultursyn er reaksjonært, der den alltid henter inspirasjon og forbilder fra mytene om “Romerrikets storhet”, “vikingenes mot” eller “den frie tyske bonden”.

6. Fascismen gir seg ut for å være biologisk og i tråd med menneskets natur, men deres forestilling om ”den sterkestes rett” er antisosial og dermed antimenneskelig. Deres kollektivisme er snever, for de anerkjenner bare stammen, nasjonen eller ”rasen” som grunnlag for kollektivt samhold, selv om menneskeheten er avhengig av hverandre og dypest sett er vi bare én menneskerase. Troen på at forskjellige folk må slåss mot hverandre og troen på førerprinsipp og slike former for individualisme, står i skarp motsetning til nøkkelen til menneskelig suksess, nemlig kollektivisme og samhold. Altså er fascismen et angrep på menneskets sanne natur, ikke en støtte til den.

7. Fascismen fører til nederlag og død, ikke framgang og liv slik den hevder. Fascismen kunne på kort sikt se sterk ut i Italia og Tyskland, men på litt lenger sikt ble det klart at fascismen måtte føre til en vanvittig ødeleggelse av Europa. Dette var ikke tilfeldig, men en logisk følge av fascismens terroristiske, kapitalistiske, reaksjonære og imperialistiske vesen. Der sovjetiske sivile kjempet heltemodig mot tysk invasjon, ble sovjetiske tropper møtt av utstrakt apati og overgivelse fra de sivile i Tyskland. Tapermentaliteten måtte komme som føle av fascismens “opp som en løve og ned som en skinnfell”.

8. Fascismen står for en falsk patriotisme og er egentlig nasjonenes verste fiende. Under dekke av “forsvar av nasjonen” har fascistene konsekvent utlevert sin nasjon til fremmede makter (slik Quisling gjorde med Norge) eller kjørt sine nasjoner i grøfta gjennom krigseventyr (Hitler med Tyskland). Gjennom kriger, invasjoner og okkupasjoner så tramper fascistene på nasjonenes rett til selvstyre, og mange av dagens fascister kjemper enten for ”Norden”, ”Europa” eller ”vesten”. De bryr seg ikke om nasjonen Norge, men er villige til å gjøre den norske nasjonen til juniorpartner under svensk, tysk eller britisk ledelse. Dette er det motsatte av å bygge nasjonen og tjene folket.

Fascismen er spesiell. Den skiller seg fra de andre borgerlige ideologiene først og fremst ved:

  • villighet til vold og terror
  • rasistisk mobbing satt i system
  • antiparlamentarisme og antidemokrati
  • sosialistisk forkledning
  • revolusjonær retorikk

Vi kjemper mot fascismen på dette grunnlaget. I kampen mot fascismen vil kommunister jobbe sammen med alle antifascister. Kampen mot fascismen kan føres på et demokratisk grunnlag. Om vi ekskluderer ikke-sosialister eller ikke-arbeidere fra antifascismen, så har vi tapt. Vi trenger breie fronter mot fascismen, som forener alle som kan forenes – uansett klasse og uansett parti. Vi trenger folkefront mot fascismen.

Kommunistene har en spesiell rolle i kampen mot fascismen. De første som havnet i Hitlers konsentrasjonsleire var kommunistene. Kommunistene og Sovjetunionen var hele tiden fascistens uttalte hovedfiende. Det var trusselen fra revolusjonen og arbeiderklassen som gjorde at mange kapitalister finansierte Hitler.

Siden fascistene er de mest ekstreme forsvarerne av kapitalismen, og kapitalistenes siste utvei for å hindre revolusjon, blir det spesielt viktig for kommunistene å slåss konsekvent mot dem. I en politisk og økonomisk krisetid vil mange folk gripe etter radikale løsninger. Om kommunistene ikke gir folk gode løsninger, vil mange bra folk gå til fascistene. Derfor kan ikke kampen mot fascismen overlates til borgerlige demokrater, til sosialdemokratiet eller til den borgerlige staten.

Tjen Folket oppfordrer alle konsekvente antifascister om å ta kontakt med oss og diskutere felles aksjon i dette spørsmålet.