1

Program og vedtekter


Introduksjon

Teksten er en del av Perus Kommunistiske Partis Grunnlag for partiets enhet, som består av de grunnleggende dokumentene (Om marxismen-leninismen-maoismen, Om gonzalos tenkning og Programmer og vedtekter) og Den politiske generallinja som består av fem linjer. Disse dokumentene utgjør et helhetlig hele, og er partiets ideologisk-politiske grunnlag.

Tjen Folket Media har oversatt dokumentene til norsk i årene 2017 til 2019. Deretter har Forlaget Røde Fane foretatt videre korrektur og forbedringer i 2019 til en utgivelse av dokumentene i bokform, som man kan få tak i fra forlaget. Vi understreker at oversettelsen ikke er offisiell og godkjent, og at den har mangler og svakheter som alle lesere må være svært bevisste på.

Oversetterne tar fullt ansvar for alle feil og mangler ved oversettelsen, som ikke er gjort av profesjonelle oversettere og som er gjort med mangelfulle spanskkunnskaper. Like fullt er oversettelsen svært viktig for å gjøre disse overskridende og uhyre viktige maoistiske dokumentene tilgjengelige for revolusjonære i Norge. Dokumentene er det fremste uttrykket for marxisme-leninisme-maoisme i verden i dag, og de er det konsentrerte uttrykket for Gonzalos tenkning, som inneholder bidrag av universell gyldighet for alle revolusjoner i verden.

Vi anbefaler den spanske originalen som man finner hos Bandera Roja og den danske offisielle oversettelsen hos Kommunistisk bibliotek. Særlig den spanske originale teksten må løftes fram, da dette er hva partiet selv har skrevet og dermed uten feil. 

Tjen Folket Media, 2020


Program og vedtekter

Program

Perus Kommunistiske Parti baserer seg på og veiledes av marxismen-leninismen-maoismen, hovedsakelig maoismen, og særlig av Gonzalos tenkning, som er en den kreative anvendelsen av universelle sannheter på de konkrete forholdene for den peruanske revolusjonen, utformet av formann Gonzalo, lederen for partiet vårt.
Perus Kommunistiske Parti, det peruanske proletariatets organiserte fortropp og en integrert del av det internasjonale proletariatet, legger særlig vekt på de følgende grunnleggende prinsippene:

 • Loven om motsigelsen som den eneste grunnloven i den uendelige forvandlinga av den evige materien.
 • Massene skaper historien og «det er rett å gjøre opprør». 
 • Klassekamp, proletariatets diktatur og proletarisk internasjonalisme.
 • Nødvendigheten av et marxist-leninist-maoistisk kommunistparti som konsekvent utøver uavhengighet, sjølstendighet og sjølberging.
 • Å uforsonlig bekjempe imperialisme, revisjonisme og reaksjon. 
 • Å erobre og forsvare makta gjennom folkekrigen. 
 • Militarisering av partiet og konsentrisk oppbygging av revolusjonens tre verktøy. 
 • Tolinjekampen som drivkraft for utvikling av partiet. 
 • Kontinuerlig ideologisk utvikling og å alltid sette politikken i kommandoen.
 • Å tjene folket og den proletariske verdensrevolusjonen.
 • En absolutt uselviskhet og en rettferdig og korrekt arbeidsstil.

Perus Kommunistiske Parti har kommunismen som sitt endelige mål. Som følge av at det nåværende peruanske samfunnet er undertrykt og utbytta av imperialisme, byråkratkapitalisme og halvføydalisme, har revolusjonen først et demokratisk stadium, deretter et andre stadium som er sosialistisk og som senere vil utvikle påfølgende kulturrevolusjoner. I dag utvikler partiet den demokratiske revolusjonen med folkekrigen, og har som sitt første mål å gripe makta i hele landet. På grunn av dette fremmer vi følgende oppgaver:

Generalprogram for den demokratiske revolusjonen

1. Ødeleggelse av den peruanske staten, diktaturet til utbytterne som ledes av storborgerskapet, ødeleggelse av de væpna styrkene og undertrykkende kreftene som opprettholder borgerskapets byråkratiske apparat. 

2. Å feie vekk all imperialistisk undertrykkelse, hovedsakelig yankee-imperialismen, og den sovjetiske sosialimperialismen og ethvert imperialistisk land eller makt. Generelt å konfiskere deres monopoler, selskaper, banker og alle former av deres eiendom, inkludert utenlandsgjelden.

3. Å ødelegge byråkratkapitalismen, både den private og statlige. Å konfiskere alle byråkratkapitalistenes eiendommer, varer og økonomiske rettigheter, så vel alt som tilhører imperialismen, til fordel for den nye staten.

4. Å likvidere halvføydal eiendom og alt som hviler på den, både på landsbygda og i byen.

5. Å respektere eiendommen og rettighetene til det nasjonale borgerskapet og mellomborgerskapet, både i landet og i byen. 

6. Å kjempe for å opprette Folkerepublikken Peru, som en enhetsfront av klasser basert på arbeider-bonde-alliansen, leda av proletariatet, med kommunistpartiet i spissen, som en støpeform for nydemokratiet som fremmer en ny økonomi, en ny politikk og en ny kultur.

7. Utvikle folkekrigen, som med en revolusjonær hær av en ny type under partiets absolutte kommando, ødelegger den gamle makta én bit av gangen, hovedsakelig deres væpna styrker og andre undertrykkende krefter. Dette tjener oppbyggingen av den nye makta til proletariatet og folket.

8. Å fullføre dannelsen av den peruanske nasjonen, å virkelig forene landet for å forsvare det fra all reaksjonær og imperialistisk aggresjon, og å garantere minoritetenes rettigheter.

9. Å tjene utviklinga av det peruanske proletariatet som en del av den internasjonale arbeiderklassen, og etableringa og herdinga av ekte kommunistiske partier og deres forening i en gjenreist internasjonal kommunistisk bevegelse, veileda av marxismen-leninismen-maoismen. Alt dette som ledd i at proletariatet oppfyller sin store historiske oppgave som den siste klassen.

10. Å forsvare friheter, rettigheter, velferd og erobringer som arbeiderklassen og massene har betalt for med sitt eget blod, anerkjenne dem og garantere håndhevelsen av dem i en «Erklæring om folkets rettigheter». Å særlig anerkjenne religionsfriheten, men i sin videste forstand, altså både frihet til å tro og ikke å tro. Å også bekjempe alle ordninger som er skadelige for folkets interesser, spesielt alle former for ubetalt arbeid eller personlige byrder og overveldende skattlegging av massene.

11. Ekte likestilling for kvinner, en bedre framtid for ungdommen, beskyttelse av mødre og barn, respekt for og støtte til de eldre.

12. En ny kultur som et våpen i kampen for å konsolidere nasjonen, som tjener folkemassene og veiledes av proletariatets vitenskapelige ideologi. Å legge særlig vekt på utdanning.

13. Å støtte det internasjonale proletariatets kamp, de undertrykte nasjonene og all verdens folk, i kamp mot supermaktene USA og Sovjetunionen, mot imperialismen generelt, og mot internasjonal reaksjon og revisjonisme av alle slag, og å forstå den peruanske revolusjonen som en del av den proletariske verdensrevolusjonen.

14. Å kjempe heroisk og ustoppelig for den fullstendige seieren og for den demokratiske revolusjonen i hele landet, og etter å ha fullført dette stadiet, å gå direkte over i den sosialistiske revolusjonen. Å gå sammen med det internasjonale proletariatet, de undertrykte nasjonene og verdens folk, å gå gjennom kulturrevolusjoner så vi kan fortsette menneskehetens kamp til sitt endelige mål, kommunismen.
Samtidig må vi ta hensyn til at den demokratiske revolusjonen i landet skjer i en periode preget av:

1. At den generelle krisa i det peruanske samfunnet, hovedsakelig byråkratkapitalismen, blir dypere.

2. At staten, i dag med en fascistisk og korporativistisk Aprista-regjering leda av folkemorderen García Pérez, blir mer reaksjonær.

3. At klassekampen skjerpes og at massene har stadig større aksept for behovet for å kjempe og gjøre motstand.

4. At folkekrigen utvikler seg raskt og vokser.

5. At folket har behov for en folkerepublikk bygd i henhold til prinsippene for nydemokratiet.