1

Rød 8. mars: Heder og ære til Nadezjda Krupskaja

Av en bidragsyter til Tjen Folket Media.


I anledning 8. mars publiserer vi korte artikler om kvinnelige kommunistiske ledere. Selv om disse har hatt svært forskjellig betydning, har de to ting til felles: (1) De sto i fronten i kampen for revolusjonen og mot revisjonismen på avgjørende tidspunkt for den kommunistiske bevegelsen. (2) De viste at de var villige til å ofre alt i tjeneste for kommunistpartiet og folket.

Når kommunister markerer 8. mars, markerer vi den røde kvinnebevegelsen og vi reiser spørsmålet om å skape kvinnelig kommunistisk lederskap. I den ånden bærer vi med oss våre kvinnelige martyrer og forbilder. Fremragende døtre av vår klasse og kjempende krigere for den kommunistiske bevegelsen. De lever i vår kamp, og de er med oss på 8. mars. Tjen Folket Media oppfordrer til deltagelse på Rød 8. Mars i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.


Nadezjda Krupskaja

Kamerat Nadezjda Krupskaja født i St. Petersburg i 1869 og døde i Moskva i 1939. Hun var russisk kommunist og aktivist, og er mest kjent for å ha vært gift med Lenin. De giftet seg i 1898, mens de begge satt i en av Tsar-statens fangeleire i Sibir. Hun var Sovjetunionens viseminister for utdanning fra 1929 til 1939, sekretær og organisator for sentralkomiteen i Kommunistpartiet i flere perioder og en leder for kommunistisk utdanning og organisering av barn og ungdom.

Den unge, hardtarbeidende og bestemte Krupskaja.

Krupskajas foreldre kom fra aristokratiet. Far var offiser og mor var fra landeieradelen, og de var begge høyt utdannet. Men de mistet posisjonen sin, og faren måtte i lange perioder ta strøjobber og fabrikkarbeid. Muligens fordi han var mistenkt for å arbeide med de revolusjonære. Dermed hadde Krupskaja en oppvekst i to verdener, og i skjæringspunktet mellom dem. Hun fikk tilgang til foreldrenes utdannelse, gikk selv skole og kom til å jobbe som lærer i mange år. Men hun hadde også førstehånds kjennskap til de arbeidende klassenes liv, arbeidsforhold og kamp. En biograf skriver at fra barndommen av var Krupskaja svært inspirert av kampånden mot det harde livet rundt seg.

I oppveksten ble hun av venner beskrevet som beskjeden men svært bestemt. Hun ble inspirert av Tolstojs tanker om livsførsel og læring, som la vekt på nøkternhet og på elevenes individualitet og individuelle forhold mellom lærer og elev. Det sies at Krupskaja var opptatt av å leve enkelt og at hun hadde en særlig sterk forakt for luksusklær og komfort. Gjennom sine studier kom hun i kontakt med studiesirkler, og der ble hun introdusert for Marx. Hun begynte å studere Marx, i en tid da hans verker var forbudt i Russland, og der revolusjonære måtte oppbevare bøkene i underjordiske bibliotek.

Krupskaja møtte Lenin gjennom disse studiesirklene, og ble visstnok umiddelbart imponert av talene men ikke av personen. Lite er kjent om deres personlige liv, og det hevdes ekteskapet i hovedsak var profesjonelt. De giftet seg i fangenskap i Sibir i 1898. Da de ble løslatt etter noen år, dro de til Europa og slo seg ned i London.

I London var Krupskaja svært sentral for bolsjevikene (de russiske kommunistene). Hun hadde sekretærstillinger, tok i mot kamerater som kom dit, opprettet forbindelser, ga hemmelige adresser, skrev brev, krypterte beskjeder og så videre. I 1905 ble hun sekretær for sentralkomiteen i bolsjevikpartiet.

I 1903 hadde det russiske sosialdemokratiske partiet (RSDAP) blitt delt i to. Den revolusjonære delen ble kalt “bolsjevikene” og var ledet av Lenin. Det var dette partiet som senere skiftet navn til Russlands Kommunistiske Parti. Allerede som bolsjevikpartiet, kan de på mange måter regnes som verdens eneste kommunistiske parti ved begynnelsen av 1900-tallet. Etter sin ledende rolle i den russiske revolusjonen, ble dette partiet en inspirasjon og modell for nye kommunistpartier verden over. Lenins og Stalins parti, der Krupskaja tidlig var en sentral del av ledelsen, sto i flere tiår i spissen for selve verdensrevolusjonen.

Fra oktoberrevolusjonen i 1917 og fram til sin død, hadde hun ulike verv og stillinger knyttet til utdanningsvesenet i den nye sosialistiske staten. Hun spilte en ledende rolle innen sovjetisk utdanning og i stiftelsen av den kommunistiske ungdomsbevegelsen (Komsomol) og den røde barneorganisasjonen (pionerene).

Krupskaja ble medlem av sentralkomiteen i Sovjetunionens Kommunistiske Parti i 1924, hun ble medlem av partiets kontrollkomité i 1927 og medlem av Det øverste sovjet (Sovjetunionens øverste lovgivende organ) i 1931.

Krupskaja og Lenin sammen. De fikk aldri barn selv, men begge var glad i barn – og i katter.

Siden kamerat Krupskaja levde og arbeidet så tett med Lenin, verdens største marxist i sin tid, spiller hun en viktig rolle i å bringe videre hans livsverk. Hennes beskrivelser av Lenins betydning i den revolusjonære bevegelsens barndom og hennes tekster om Lenins studie av Marx og om den russiske revolusjonen, har stor verdi. For eksempel tegner hun et tydelig bilde av Lenin som en ekspert på Marx, en som kjente marxismens verker i dybden. Hun beskriver Lenin som en leder som var i nær kontakt med hele partiet på alle nivå. Og hun beskriver Lenin som en revolusjonær som så massene av millioner av arbeidere og bønder som den avgjørende drivkraften for revolusjonen. Og i beskrivelsen og vurderingen av den russiske revolusjonen fremmer hun Lenins lære og angriper Trotskijs revisjonisme.

Nadezjda Krupskaja var kamerat Lenins partner. Men hun var ikke et vedheng til Lenin. De var kommunister og kamerater. De arbeidet og kjempet sammen, for den proletariske revolusjonen. Hun spilte en nøkkelrolle i organisasjonsarbeidet til kommunistpartiet og i den nye staten. Proletariatet har skapt sin ideologi og sitt politiske apparat. Uten dette apparatet kan ikke ideologien utbres, befeste seg og kroppsliggjøres av kamp. I en revolusjonær krig er det både destruksjon og konstruksjon, destruksjon av den gamle (borgerlige) makta og konstruksjon av den nye (proletariske) makta. Konstruksjon er hovedsida, og Krupskaja var på alle måter en konstruktiv og skapende kommunistisk leder.

Hennes personlige ofre er også klare. Hun dedikerte hele livet til bevegelsen og til folket. Hun valgte å leve enkelt og kjempe hardt. Hun strebet aldri etter luksus, men hele tiden etter å bygge bevegelsen og selve klassen. Kampen for den sosialistiske utdanningen, for organiseringen av barn og ungdom for kommunismen, er avgjørende i proletariatets dannelse. I konstitueringen av klassen for seg, som Marx sa. Proletariatet er objektivt en sosial klasse dannet på grunnlag av økonomiske forhold.

Men for å erobre og forsvare politisk makt, må proletariatet bli selvbevisst. Det må se seg selv som en egen klasse med sin egen ideologi og sin egen historiske oppgave. Dette er avgjørende for at klassen skal kunne danne sitt eget parti, bygge sin egen stat, feie vekk alle rester av kapitalisme og utbytting og føre hele verden inn i kommunismen. Som kommunistisk lærer og utdanningspolitiker, var dette Krupskajas viktigste oppgave. Og det var en oppgave hun brant for til sin død.

Sitater av Nadezjda Krupskaja:

“Marxistisk analyse var aldri kamerat Trotskijs sterke side.”

“Frigjøringen av kvinner kan ikke skilles fra hele kampen for arbeidernes sak, for sosialisme.”

“Helt fra begynnelsen av sin revolusjonære karriere viet kamerat Lenin særlig oppmerksomhet til kvinnelige arbeideres og bønders stilling og til å dra dem inn i arbeiderklassens bevegelse.”

“Arbeidere i de borgerlige landene må kjempe for like rettigheter for menn og kvinner.”

“Lenin undersøkte spørsmålet om å bære fram barn og avskrev fullstendig enkelte intellektuelles appell til arbeiderne om å begrense antall barn fordi barna var dømt til fattigdom og hunger. Dette er et småborgerlig synspunkt, skrev Lenin. Arbeiderne ser annerledes på det. Barn er vår framtid. Vedrørende fattigdom så er det et problem vi kan løse. Vi kjemper mot kapitalismen og når vi vinner seieren så skal vi skape en lys framtid for våre barn…”

“På den andre siden kan vi se unkommunistenes internasjonale, som med hjelp av kommunistpartiene, streber etter å organisere en kommunistisk barnebevegelse. I Tyskland er barnegruppene svært velorganisert. Barna nekter å bli slått i skolen, nekter å be bønner, hjelper arbeidere som streiker, samler inn penger til barn som sulter (…)”

“Seieren [i den russiske revolusjonen] ble mulig nettopp fordi det var nær kontakt mellom sentralkomiteen og hele organisasjonen. Et parti hvis øverste sjikt hadde mistet kontakt med organisasjonen ville aldri ha blitt seierrikt. Alle kommunistiske partier må forstå dette og organisere seg i tråd med det.”

“Hvis man leser alt Lenin skrev (…) så vil man se at Lenins vurdering av rollen som massene spiller er en av hjørnesteinene i leninismen. For Lenin er massene aldri bare et middel, de er den avgjørende faktoren. Hvis partiet skal lede millioner, må det være i nær kontakt med disse millionene, det må være i stand til å forstå livet, sorgene og håpene til massene.”

Les mer:

Krupskaja, How Lenin studied Marx

Krupskaja, Young Pioneers How Women Can Help

Engelsk Wikipedia om Krupskaja

Verker av Krupskaja på marxists.org