1

Debatt: Kort om nødvendigheten av proletariatets diktatur

Av Johannes Berg, sendt inn til TFM som leserinnlegg.

Dette korte innlegget kommer til å ta for seg betydningen proletariatets diktatur har, og ta for seg den metoden som i historien har flest positive erfaringer i forhold til å oppnå proletariatets diktatur.

Hvorfor proletariatets diktatur?

Poenget for en kommunist er å innføre proletariatets diktatur. Det er en nødvendighet for å kunne klare å oppnå den politiske føringen som kommunister ønsker. 

Metode for å oppnå proletariatets diktatur

For å sette ting i perspektiv i klassekampen er det viktig å poengtere hva som er hovedmotivet for den revolusjonære kampen som føres. Det hele bunner ned til et ledelsesspørsmål. Et spørsmål om proletariatets diktatur. 

Men hva er så metoden som skal anvendes for å kunne klare å innføre proletariatets diktatur? Vil trotskistenes, sosialdemokratenes og revisjonistenes parlamentariske fokus kunne føre til proletariatets diktatur? 

Verken NKP, Rødt, SV eller Arbeiderpartiet har tidligere klart, og kommer heller ikke til å klare, å innføre proletariatets diktatur. Årsaken til dette er at ved å bruke krefter i det borgerlig-politiske systemet, er det lagt mange føringer for hvordan ting fungerer. Denne føringen som er lagt for å kunne være en del av «systemet» begrenser ens politiske muligheter i stor grad. Tilpasningen gjør at man følgelig vil bli mer opptatt av å føye de borgerlige politikerne og deres politiske system enn å fremme den revolusjonære arbeiderklassens sak. 

For å klare å skape noe nytt må man først ødelegge det gamle systemet, som representerer borgerskapets diktatur over arbeiderklassen. Man er avhengig av å innføre proletariatets diktatur ved bruk av væpnet makt. 

Det er kun gjennom en væpnet revolusjon at man kan bryte ned det borgerlige statsapparatet og på den måten innføre proletariatets diktatur. 

Parlamentarisk arbeid er ikke revolusjonært!

Det er ikke realistisk at man kan klare å skape en arbeiderklasse-revolusjon innenfor borgerskapets parlamentariske system. 

En revolusjon kan kun skje «utenfra», og aldri «innenfra». Det er fordi en revolusjon innebærer å ødelegge det bestående systemet på bekostning av et nytt som skal dannes fra bunnen av. Samfunnsmodellen skal ikke bare «endres på»; den skal forvandles totalt fra bunnen av.

Hvordan skal man kunne klare å bekjempe et system på det systemet man ønsker å bekjempe sine egne premisser? Forsøk på dette må nødvendigvis føre til utelukkende reformistisk arbeid i praksis, og den virkelige revolusjonære kampen avspores. 

Si nei til reformistisk avsporing!

Ta del i den revolusjonære bevegelsen!

Heis den røde fanen! 

For revolusjon!