1

Leve samefolkets dag!

Av redaksjonen for Tjen Folket Media.

Den 6. februar markeres samefolkets dag. Den ble vedtatt av samekonferansen i 1992 og er blitt markert siden 1993. Den markers av det samiske folket i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Samiske kjerneområder.

Det samiske folket har utviklet seg i disse områdene side ved side med andre folk. De siste tusen årene har statsdannelsene i regionen fortrengt og etterhvert undertrykket og assimilert det samiske folket.

Gjennom det meste av 1900-tallet ble det samiske folket i Norge utsatt for en nådeløs “fornorskningspolitikk”. Dette innebar forbud mot å snakke samisk språk i skole og andre offentlige sammenhenger. Det innebar at barn ble tatt fra foreldre og at kvinner ble tvangssterilisert. Den samme politikken ble ført overfor kvener og romanifolk.

I dag regnes omtrent 2% av befolkningen i Norge som samisk, men svært mange fler har en samisk slektshistorie. Den lave prosentandelen er resultat av nettopp assimileringen og undertrykkingen. Systematisk hets og trakassering har gjort at svært mange har fornektet sin arv. Andre er helt ukjent med den, blant annet på grunn av bortadopsjon og liknende tvang.

Særlig i de nordligste fylkene må vi anta at det er en svært stor andel som kan føre familiehistorien tilbake til samiske røtter.

Gjennom flere tiår har det samiske folket kjempet mot undertrykkingen. Det har ført til at samefolket har overlevd og fortsetter å utvikle seg. Vi har også sett hvordan miljøkamp i flere tilfeller fusjonerer med den samiske kampen for råderett og vern av områder der samer tradisjonelt har bodd og har drevet reindrift, fangst og fiske.

Det samiske folket har mange likhetstrekk med urfolk og nasjonale minoriteter i andre land. Marginalisering og fattigdom er overrepresentert blant disse, som et direkte resultat av den nasjonale undertrykkinga. Den norske staten er ikke bare en imperialist i den tredje verden, den er også en kolonimakt innenfor sine grenser.

Det samiske spørsmålet ble behandlet av den marxist-leninistiske bevegelsen på 1970-tallet, men den maoistiske bevegelsen har enda ikke analysert og syntetisert spørsmålet om det samiske folkets karakter og den politiske strategien for kampen.

Men vi slår likevel fast at en sosialistisk revolusjon i Norge må fusjonere med samisk kamp mot den norske statens århundrelange tradisjon for assimilering og undertrykking. Vi tror ikke virkelig samisk selvråderett og nasjonal frihet kan vinnes innenfor den norske imperialistiske staten, bare gjennom løsrivelse eller sosialisme.

Det er i dette perspektivet vi hilser samefolkets dag!


Noen bilder fra samisk politisk kamp mot utbygging og inngrep i naturen: