1

Krisa, Christian Ringnes og staten som felleskapitalist

Eiendomskapitalisten Christian Ringnes ønsker at regjeringen skal gi direkte støtte til norske bedrifter og betale deres regninger, eller med andre ord – han vil at regjeringen skal betale husleia som norske bedriftseiere skylder Christian Ringnes. 

Christian Ringnes frykter massekonkurser – ber regjeringen gjøre som danskene

E24 skriver:

«Som de fleste andre, er 66-åringen bekymret for konsekvensene coronaviruset vil få for landets bedrifter. Det regjeringen og Stortinget hittil har lansert, vil ikke være nok, frykter han.

– Jeg mener det ville vært bedre med direktestøtte, sier Ringnes og viser til Danmark.

– Dansker er ikke akkurat kjent for å gi ved dørene, og de har skjønt at for å unngå massekonkurser, må man støtte bedriftene direkte. Det er ikke nok med låne- og garantiordninger.»

Slik trer den borgerlige statens rolle som felleskapitalist tydelig fram. En fordom blant mange sosialister er forestillingen om at stat står i motstrid til kapital («offentlig mot privat») i dette samfunnet. De fleste kapitalister og borgerlige politikere forstår derimot at slik er det langt i fra. Statens viktigste oppgave er å fungere som maskin for klasseundertrykking, men den har også oppgaven som felleskapitalist. Den skal ivareta borgerskapets felles interesser ved å gripe indirekte og direkte inn i den kapitalistiske økonomien.

I det klassiske verket Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap skriver Engels:

«Verken overgangen til aksjeselskap og truster eller til statseiendom, opphever den egenskapen produktivkreftene har som kapital. Når det gjelder aksjeselskap og truster, er dette opplagt. Og den moderne staten er bare den organisasjonen som det borgerlige samfunnet skaper for å opprettholde de allmenne ytre vilkåra for den kapitalistiske produksjonsmåten mot overgrep såvel fra arbeiderne som de enkelte kapitalistene. Den moderne staten, hva for form den enn har, er i sitt vesen et kapitalistisk maskineri, staten til kapitalistene, den ideelle felleskapitalisten. Jo flere produktivkrefter den overtar som sin eiendom, jo mer blir den en virkelig felleskapitalist og jo flere statsborgere utbytter den. Arbeiderne er og blir lønnsarbeidere, proletarer. Kapitalforholdet blir ikke oppheva, det blir tvert om drevet til det ytterste.» (Engels, Sosialismens utvikling)

I teksten «Partier, politikk og marxisme» har en av TFMs bidragsytere skrevet om samme tema:

«Videre aksepterer ikke marxister at den virkelige makta i kapitalismen, er konsentrert i et parlament. Staten er absolutt et redskap for makt, det er en organisasjon for å utøve makt, og parlamentet er en del av staten. Men vi må ikke spenne kjerra for hesten. Det er borgerskapet som har makta. Staten er et uttrykk for denne, et verktøy for herskerklassen. Staten er kapitalistenes ‘felleskapitalist’ som ivaretar deres felles interesser, som ikke ivaretas spontant på markedet der kapitalistene ofte er i knivskarp konkurranse med hverandre.» («Partier, politikk og marxisme»)

Ringnes konkurrerer med andre kapitalister om å få størst mulig andel av merverdien som proletariatet skaper. Kapitalistenes profitt kommer fra merverdien. Noen ganger kommer konkurransen til syne gjennom politiske motsigelser, for eksempel når Ringnes gir pengestøtte til Høyre i stedet for Arbeiderpartiet. Men staten er Ringnes’ stat, den er alle kapitalisters stat, og Ringnes vet det. Han forventer dermed at staten skal tjene hans interesser og at dette er «i alles interesse». Det som er bra for kapitalistene er bra for alle. Dette er den borgerlige livsløgnen som hele borgerskapet tror på, og har forfektet som religiøs tro siden de rev til seg makta fra godseierne, fyrstene og kongene under slagordet «frihet, likhet, brorskap».

Karl Marx avslørte bløffen i dette slagordet og at så lenge det finnes utbytting og klasser, kan det ikke være noen virkelig frihet, virkelig likhet eller virkelig brorskap mellom alle mennesker. Dette virkeliggjøres først i det kommunistiske samfunnet. Men brorskapet mellom kapitalistene og de borgerlige politikerne, derimot, det står desto sterkere i dag – i det minste den stakkede stunden de nå stiller seg skulder ved skulder i møte med krisa, med krisepakker som berger kapitalistene fra konkurs, og som kaster regninga over på massene.

Kapitalisten Christian Ringnes bukker for sentralbanksjefen.