1

Marx og Engels: Resolusjoner fra en konferansen til den første internasjonale


Denne teksten er henta fra Marx-Engels-Lenin, Anarkisme og anarko-syndikalisme utgitt av forlaget Ny Dag i 1976. Det kan ha forekommet feil i teksten under digitaliseringsarbeidet.


Resolusjoner på konferansen av delegater fra den internasjonale arbeiderassosiasjon (utdrag)

samlet til møte i London fra 17. til 23. september 1871

IX

Politisk aksjon av arbeiderklassen

Ut fra følgende passus fra formålsparagrafen i Statuttene: «Den økonomiske frigjøringen av arbeiderklassen er det store mål som enhver politisk bevegelse bør være underordnet som et middel»; at Den internasjonale arbeiderassosiasjons Inauguraladresse (1864) sier: «Jordherrene og kapitalherrene vil alltid nytte sine politiske privilegier til å forsvare og forevige sine økonomiske monopoler. Så langt fra å fremme frigjøringen av arbeidet vil de fortsette å legge enhver mulig hindring i veien for den. . . Å erobre den politiske makt er derfor blitt de arbeidende klassenes høye plikt»;

at Lausanne-kongressen (1867) vedtok denne resolusjonen: «Arbeidernes sosiale frigjøring er uløselig fra deres politiske frigjøring»;

at erklæringen fra Generalrådet i anledning den foregitte sammensvergelsen av de franske medlemmene av Internasjonalen kvelden før folkeavstemningen (1870) sier: «Det er absolutt slik ifølge ånden i våre Statutter at alle våre avdelinger i England, på kontinentet og i Amerika har den særlige misjon ikke bare å være sentra for arbeiderklassens kjempende organisasjon, men også i sine respektive land å støtte enhver politisk bevegelse som går i retning av å ville gjennomføre vårt endelige mål – arbeiderklassens økonomiske frigjøring»;

at feilaktige oversettelser av de originale Statuttene har gitt opphav til divergerende fortolkninger som har skadd Den internasjonale arbeiderassosiasjons utvikling og virkemuligheter;

stilt overfor en tøylesløs reaksjon som med vold knuser ethvert forsøk på frigjøring fra arbeidernes side og som legger vinn på å opprettholde ved brutal vold klasseforskjell og eierklassenes politiske herredømme som følge av den;

at denne konstitueringen av arbeiderklassen til et politisk parti er helt nødvendig for å trygge den Sosiale Revolusjons seier og dens endelige mål – avskaffelsen av klassene;

at den sammenbindingen av kreftene som arbeiderklassen alt har fått i stand ved sine økonomiske kamper samtidig bør tjene som hevstang for de politiske kampene mot jordeiernes og kapitalistenes politiske makt – minner Konferansen medlemmene av Internasjonalen om:

at i arbeiderklassens kampsituasjon er dens økonomiske bevegelse og dens politiske aksjon uløselig knyttet sammen.

Skrevet, redigert og gjort klar

til offentliggjøring av K. Marx og F. Engels

i september-oktober 1871

Offentliggjort som brosjyre på engelsk, tysk og fransk i flere av Internasjonalens organer i november-desember 1871