1

Nye klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 200 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Siden forrige uke har vi lagt ut følgende tekster:

Formann Mao Zedong

Arbeidsmetodene i partikomiteene, av Mao Zedong. 

Utdrag:

“1. Sekretæren i en partikomite må være flink til å være «troppssjef». En partikomite har mellom ti og tjue medlemmer. Den er som en tropp i hæren, og sekretæren er som en «troppssjef». Det er sannelig ikke lett å lede denne troppen godt. Nå leder alle byråene og underbyråene i sentralkomiteen veldige områder, og bærer et svært stort ansvar. Å le­de innebærer ikke bare å fastsette allmenne retningslinjer og særegne tiltak, men også å utarbeide riktige arbeidsmetoder. Sjøl om de allmen­ne retningslinjene og de særegne tiltaka er riktige, kan det oppstå pro­blemer dersom en ikke legger stor nok vekt på arbeidsmetodene. Skal en partikomite fylle oppgava si med å lede, må den støtte seg på «sol­datene» sine og sette dem i stand til å spille rolla si fullt ut. Sekretæren må studere hardt og undersøke problemene grundig hvis han skal bli en flink «troppssjef». En sekretær eller nestsekretær vil få vanskelighe­ter med å lede «troppen» sin godt dersom han ikke sørger for å drive propaganda- og organisasjonsarbeid blant sine egne «soldater», ikke har et godt forhold til komitemedlemmene, og ikke studerer hvordan han skal lede møter godt. Hvis «soldatene» ikke marsjerer i takt, kan de ikke vente at de skal kunne lede titalls millioner mennesker i kamp og oppbygging. I forholdet mellom sekretæren og komitemedlemmene er det sjølsagt slik at mindretallet må rette seg etter flertallet. Dette er forskjellig fra forholdet mellom en troppssjef og soldatene hans. Her har jeg bare brukt troppen som bilde.

2. Legg problemene på bordet. Dette gjelder ikke bare for «tropps­sjefen», men også for komitemedlemmene. Snakk ikke bak ryggen på folk. Kall inn et møte hver gang det dukker opp problemer, legg problemene på bordet til drøfting og ta avgjørelser. Slik blir problemene løst. Hvis det fins problemer, og de ikke blir lagt på bordet, vil de bli liggende uløst i lange tider, kanskje i årevis. «Troppssjefen» og komi­temedlemmene må kunne forstå hverandre. Ingen ting er viktigere enn gjensidig forståelse, støtte og vennskap mellom sekretæren og komite­medlemmene, mellom sentralkomiteen og byråene under den, og mel­lom byråene og områdepartikomiteene. Før la vi ikke så stor vekt på dette, men etter den sjuende partikongressen er det gjort store framsteg på dette området, og vennskapsbånda og enheten er blitt mye sterkere. Vi må alltid legge vekt på dette i framtida.”

Josef Stalin

Kort utgreiing om meningsdivergensene i partiet, av Josef Stalin.

“J. V. Stalins brosjyre «Kort utgreiing om meningsdivergensene i partiet» ble skrevet i slutten av april 1905. Den kom som svar på W. Zjordanijas artikler: «Fler­tall eller mindretall?» i «Sosialdemokraten», «Hva er partiet?» i «Mogsauri» o. a. Utgivelsen av J. V. Stalins brosjyre ble snart kjent i det bolsjevikiske senter uten­lands. 18. juli 1905 ba N. K. Krupskaja i et brev Den kaukasiske forbundskomitéen av RSDAP om å sende brosjyren til utlandet. Brosjyren fikk vid utbredelse i de bolsjevikiske organisasjoner i Transkaukas. Gjennom den fikk de lengst komne arbeidere innblikk i uenigheten innen partiet og fikk rede på Lenin og bolsjevikenes stilling. Brosjyren ble trykt i et illegalt trykkeri (Avlabarskaja) tilhørende kaukas-forbundet av RSDAP, på grusinsk i mai 1905 og på russisk og armensk i juni, 1500—2000 eksemplarer på hvert språk.”

Terminologiske definisjoner og undersøkelsesobjekt, av Josef Stalin.

Stalins samtale med Herzog.

Utdrag:

“Noen kamerater tror at å styrke partiet og bolsjevisere det betyr å kaste alle annerledes tenkende ut av partiet. Dette er sjølsagt ikke riktig. Man kan bare avsløre sosialdemokratiet og gjøre det til et ubetydelig mindretall i arbeiderklassen gjennom daglig kamp for arbeiderklassens behov. Når man skal nagle sosialdemokratiet til skampelen, skal det ikke skje på grunnlag av høgtflygende spørsmål, men på grunnlag av arbeiderklassens daglige kamp for å forbedre sin materielle og politiske stilling, og her må problemer som arbeidslønn, arbeidstid, boligforhold, forsikring, skatter, dyrtid osv. spille en svært viktig, for ikke å si den avgjørende, rollen. Oppgaven er å slå sosialdemokratene hver eneste dag på grunnlag av disse spørsmåla, ved at man avslører deres forræderi.”