1

Nye klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 200 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi digitalisert og publisert det følgende verket av Stalin. 

Josef Stalin

Marxismen og språkvitenskapens spørsmål, av Josef Stalin. 

Utdrag: 

“SPØRSMÅL: Er det riktig at språket er en overbygning over basis?

SVAR: Nei, det er ikke riktig.

Basis er det økonomiske systemet i samfunnet på et gitt trinn i samfunnets utvikling. Overbygningen er samfunnets politiske, rettslige, religiøse, kunstneriske og filosofiske synspunkter og de politiske, rettslige og øvrige institusjo­nene som svarer til disse.

Hver basis har sin overbygning som samsvarer med den. Føydalsystemets basis har sin overbygning, sine poli­tiske, rettslige og andre synspunkter med tilsvarende insti­tusjoner, den kapitalistiske basis har sin overbygning og den sosialistiske sin. Hvis basisen endres og sprenges, vil over­bygningen endres og sprenges med den, hvis en ny basis oppstår, vil en ny, tilsvarende overbygning reise seg på den.

Språket skiller seg på dette punktet helt fra over­bygningen. Ta f.eks. det russiske samfunnet og det russiske språket. I løpet av de siste 30 årene er Russlands gamle kapitalistiske basis likvidert, og en ny sosialistisk basis er bygd opp. I samsvar med dette er overbygningen på den kapitalistiske basisen likvidert, og en ny overbygning som svarer til den sosialistiske basisen, er skapt. Følgelig er de gamle politiske, rettslige og andre institusjonene byttet ut med nye, sosialistiske. Men trass i dette er det russiske språket i det store og hele det samme som før Oktoberrevo­lusjonen.

Hvilke forandringer er skjedd med det russiske språket i denne tida? Til en viss grad er ordforrådet i det russiske språket endret, endret i den forstand at det er blitt supplert med en hel rekke nye ord og uttrykk som oppsto i og med at det oppsto en ny sosialistisk produksjon, med at en ny stat ble til, med en ny sosialistisk kultur, et nytt sosialt miljø, ny moral og endelig med utviklingen av teknikken og forskningen; En rekke ord og uttrykk har skiftet mening og fått nytt tankeinnhold. En del foreldete ord har gått ut av bruk. Men når det gjelder det russiske språkets grunnleggende ordforråd og grammatiske oppbyg­ging, som utgjør språkets basis, så er de slett ikke avskaffet og erstattet med et nytt grunnforråd av ord og en ny grammatisk struktur etter at den kapitalistiske basisen ble avskaffet. Tvert om står de ved lag i sin helhet og uten noen vesentlige endringer. De står ved lag nettopp som en basis for det moderne russiske språket.

Videre. Overbygningen skapes av basisen, men det betyr på ingen måte at den bare gjenspeiler basisen, at den er passiv, nøytral og likesæl med sin basis’ skjebne, med klassens skjebne og selve systemets karakter. Tvertom. Fra den oppstår vil den være en enormt aktiv kraft, som aktivt hjelper basisen å ta form og bli sterk og tar i bruk alle åtgjerder for å hjelpe det nye systemet å smadre den gamle basisen og de gamle klassene.

Annerledes kan det heller ikke være. Overbygningen blir jo nettopp skapt av basisen for å tjene den, aktivt hjelpe den å ta form og bli sterk, skapt til aktiv kamp for å avskaffe den gamle basisen og overbygningen som hører til, for de har overlevd seg selv. Det trengs bare at overbyg­ningen gir opp denne tjenende rollen, det trengs bare at overbygningen går over fra aktivt forsvar av basisen til likegyldighet mot den, til likesæl holdning overfor klassene, for at den skal miste sin kvalitet og opphøre å være en overbygning.

Språket skiller seg i så måte grunnleggende fra over­bygningen. Språket er ikke skapt av noen basis, av den gamle eller nye basisen i et gitt samfunn, men av hele den historiske samfunnsutviklingen og basisenes historiske ut­vikling gjennom århundrer. Det er ikke skapt av en enkelt klasse, men av hele samfunnet, av alle klasser i samfunnet, ved strev i hundrer av slektsledd. Det er ikke skapt for å dekke behovet til en enkelt klasse, men for å dekke behovet til hele samfunnet, til alle samfunnsklasser. Nettopp derfor er det blitt til som et enhetlig språk for samfunnet, felles for alle samfunnsmedlemmene, som et felles språk for hele folket. For språkets tjenende rolle som bindeledd mellom menneskene, er ikke å tjene en klasse på bekostning av andre klasser, men å tjene hele samfunnet, alle klassene i samfunnet i like stor grad. Og egentlig er det dette som forklarer at språket i like stor grad kan tjene det gamle døende systemet som det nye framvoksende systemet; både den gamle basisen og den nye, både utbytterne og de utbyttede.”