1

Nye klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 210 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi digitalisert og publisert det følgende verket av Stalin. Denne teksten med marxistisk analyse og kritikk av anarkismen har aldri blitt publisert på norsk på nett før nå.

Josef Stalin

Anarkisme eller sosialisme, av Josef Stalin.

“Noen mener at marxismen og anarkismen har de samme prin­sipper, at det bare er taktiske meningsdivergenser mellom dem, slik at det etter deres mening er helt umulig å stille disse to strømningene opp imot hverandre.

Men dette er en stor villfarelse.

Vi mener at anarkistene er virkelige fiender av marxismen. Følgelig er vi klar over at med virkelige fiender må en føre virkelig kamp. Derfor er det nødvendig å undersøke anarkistenes «lære» fra ende til annen og veie den grundig fra alle sider.

Saken er at marxismen og anarkismen bygger på helt forskjel­lige prinsipper, trass i at begge opptrer på kampplassen under sosialismens fane. Grunnsteinen i anarkismen er det enkelte indi­vid, hvis frigjøring etter dens mening er hovedforutsetningen for frigjøringen av massen, kollektivet. Ifølge anarkismen er en fri­gjøring av massen umulig så lenge enkeltindividet ikke er frigjort. Derav følger dens parole: «Alt for enkeltindividet». Grunnsteinen i marxismen er derimot massen, hvis frigjøring etter dens mening er hovedforutsetningen for frigjøringen av den enkelte. Det vil si at ifølge marxismen er en frigjøring av individet umulig så lenge massen ikke er frigjort. Derav følger dens parole: «Alt for massen».

Det er klart at vi her har å gjøre med to prinsipper som gjen­sidig benekter hverandre, og ikke bare taktisk meningsforskjell.

Hensikten med våre artikler er å stille disse to motstridende prinsipper opp imot hverandre, sammenlikne marxismen og anarkismen og derved klargjøre deres fortrinn og mangler.”