1

Mexico: Politisk uttalelse 

Her følger en uoffisiell oversettelse til norsk av våre mexicanske kamerater i Sol Rojos siste politiske uttalelse. Folkets Strømning – Sol Rojo (Rød Sol) har gjennomført sitt 10. årsmøte i regionen Oaxaca. Dette er en av de aller sørligste og fattigste delstatene i Mexico, og nabostaten til Chiapas som er mer kjent blant venstreorienterte mennesker i Europa.

TFM sender til kameratene i Mexico våre varmeste revolusjonære hilsener, og ønsker til lykke med et seierrikt møte.


Oaxaca: Politisk deklarasjon

Publisert av Sol Rojo 13.01.2021

Ordinært årsmøte.
Oaxaca, Mexico.
10. januar 2021.

Til arbeiderklassen og arbeiderne

Til de fattige bøndene og den undertrykte urbefolkninga

Til folkets studentbevegelse

Til de opprørske kvinnene i byen

Til de demokratiske og revolusjonære formasjonene

Kamerater.

Midt i kaos, uorden, forvirring, at den økonomiske krisa blir dypere, arbeidsledighet, utbyttelse, herjing, plyndring, krig mot folket, statsterrorisme, covid-19-pandemien og valgviruset som støtter den gamle godseier-byråkratiske staten, har Sol Rojistas i Oaxacan-territoriet holdt et vellykka ordinært årsmøte i begynnelsen av året.

Vi bestemte oss for å møtes til tross for de insisterende oppfordringene om demobilisering som reformismen, opportunismen og nåtidas revisjonisme holder fast ved fra kloakken sin, noe som bidrar til fremmedgjøring, desorganisering og demobilisering av folket.

Vi bestemte oss for å møtes til tross for helsemyndighetens offentlige begrensninger som ber folket «bli hjemme», «ikke hold møter», «ikke demonstrer» , samtidig som de tillater størstedelen av regimets valgpartier som allerede har starta de forventa handlingene i kampanjene sine for å diktere kommunale lederer, lokale representanter og føderale representanter.

Vi bestemte oss for å endelig møtes og oppfylle vårt lovbestemte liv og vårt interne demokratiske liv, å analysere den internasjonale, nasjonale og statlige situasjonen, vurdere styrkene våre, bruke kritikk og selvkritikk, generere to-linjekamp og forene rekkene våre, og også styrke den generelle prosessen med klassekamp med perspektiv for å bygge proletariatets og folks breieste og mest krigsførende enhet.

Vi har hatt representasjon av delegater fra  forskjellige kontekster og geografiske områder i organisasjonen vår. Fra Sierra og dalen, fra jungelen og havet, fra åkeren og byen, Sol Rojistas som er proletarer, arbeidere, fattige bønder, fiskere, urfolk, studenter, ungdommer og kvinner fra byen, kunst- og kulturarbeidere. Demokrater og revolusjonære, vi har befunnet oss under de generelle retningslinjene fra våre Helse- og hygienekomiteer til Folkets Forsvar, av våre forskjellige ledelsesstrukturer og av vårt statskomité for å oppfylle og håndheve oppgavene våre.

I denne anledninga bemerker Sol Rojistas:

 • Fra den internasjonale analysa slår vi fast at imperialismens generelle krise rammer proletariatet og folkene i større grad. Den økonomiske politikken diktert av internasjonale finansorganisasjoner søker å laste kostnadene for krisa over på ryggen til arbeiderne og verdens undertrykte folk, og gi oksygen til kapitalismens levende lik i sin høyeste og siste fase. Tapet av sosiale rettigheter, nedbrytinga av erobringa av arbeidskraft, reduksjonsjon-innkapslinga av lønn, tvungen arbeidsledighet, plyndring av naturressurser, fratakelse av jord og territorier, innføring av megaprosjekter, reaksjonen og fascismen til statene både i imperialistiske land og i tredje-verden-land er en refleksjon av det ovennevnte.
 • Midt i denne generelle krisa der covid-19, som fremdeles ser ut som et biokjemisk våpen som er utvikla i imperialismens laboratorier, krever livet til nesten 2 millioner mennesker over hele kloden og kommer opp i 15 tusen dødsfall per dag. Av disse er de aller fleste arbeiderklasse og fattige mennesker, som dag for dag må livnære seg og ikke har arbeids- eller hygieneforhold som forhindrer eller takler virkningene av denne pandemien. De offentlige helse- og trygdesystemene er oppløst rundt om i verden, og helse som er gjort til en av de mest lønnsomme virksomhetene for kapitalen.
 • Denne pandemien genererer ei ny forverring av hovedmotsigelsen (imperialisme mot undertrykte folk) over heile verden når det gjelder utvikling og distribusjon av medisinsk utstyr og mulige vaksiner. Spekulasjoner, skadelige kontrakter, patentbegrensninger, forhåndskjøpt produksjon, piratkopiering osv er en refleksjon av underkuinga og distribusjonen av verden etter områder med innflytelse, og genererer nye inter-imperialistiske motsigelser som peker på ei ny fordeling.
 • Aggresjonskrig, okkupasjon, kommersiell, økonomisk osv. De fortsetter sin vanlige marsj, og komplementerer seg med reaksjonære kupp i undertrykte land der de imperialistiske maktene flytter på stykkene sine for å innføre ubetinga regimer ved å sikre eller bestride innflytelsesområder. De reaksjonære militære utgangene, «fargerevolusjonene» og de administrative kuppene er en del av dette scenariet, det samme er den reaksjonære borgerkrigen mot folket og statsterrorisme.
 • Mexico unnslipper ikke det ovennevnte, og vi ser det til tross for antagelsen om at den selvutnevnte 4T1 til regjeringa i republikken, AMLO2, opptrer som leder for den gamle staten til grunneierne og storborgerskapet. Vi holder fast ved at triumfen til MORENA3 hovedsakelig forklares som en samordna trykkventil mellom imperialismen og fraksjonene til det storborgerskapet i Mexico for å unngå et folkeopprør etter utmattelsen som over av de siste tre tiåra utvilsomt har vokst blant klassen og folket.
 • Dette har også forverra motsigelsene innad i borgerskapet, og plassert fraksjonene til komprador- og byråkratborgerskapet i sammensvergelser og konflikt, også som et produkt av den strukturelle krisa i den byråkratiske kapitalismen. Et forebyggende reaksjonært kupp er i gang og presenteres av yankee-imperialismen som plan B overfor Mexico, for å oppfylle de tre store oppgavene som gjør det mulig å utdype landets semikoloniale tilstand: 1. å omstrukturere den gamle staten, 2. å på ny drive fram den byråkratiske kapitalismen og 3. å drukne massenes opprør i blod og ild før fødselen.
 • I denne forstand spiller de reaksjonære væpna styrkene (hæren, luftforsvaret og marinen, i tillegg til nasjonalgarden, sistnevnte som det fjerde reaksjonære armekorpset i krigen mot folket) en hovedrolle. Til det formålet svarer de på oppfordringene fra det kompradorborgerskapet og den mest motstridende latifundio som oppfordrer dem til å delta i kuppet, og presenterer 4T som «ei sosialistisk regjering i Venezuela-stil.» De nye og stadig mer saftige privilegiene som det byråkratiske borgerskapet representert ved AMLO gir de reaksjonære væpna styrkene, svarer også til dette, i ånden av å få sympati og «lojalitet». Begge tendensene til storborgerskapet følger de samme trinnene: militariseringa av landet, dets offentlige liv og økonomi.
 • Denne situasjonen er en del av krigen mot folket som latifundioene, den byråkratiske kapitalismen og imperialismen har ført i femten år, og prega landet vårt med et svimlende nivå av drap, forsvinninger, kvinnedrap, kjønnsvold, trafficking av kvinner, barnemishandling, osv. Et Mexico dekka av hemmelige graver, produktet av et blodbad sluppet løs av krigsherrer, narkotikakarteller og reaksjonære væpna styrker som konsentrerer ildkraften mot arbeidende mennesker.
 • Det er viktig å observere hvordan disse tre militære styrkene forener kreftene rundt megaprojektene av berøvelse og død som spredte seg over de mest varierte nasjonale geografiene, og reiste territoriene til rurale samfunn og urfolkssamfunn i konfliktsoner, etablerte politimilitære gjerder, operasjonsbaser og ukonstitusjonelle sjekkpunkter for å begrense friheter, begrense tilgangen og beskytte paramilitære grupper og organisert kriminalitet som gjør det skitne arbeidet til den gamle staten – senke de politiske kostnadene – ved å drepe og fjerne de som våger å kjempe mot plyndringsplanene.
 • Gjennom hele Mexico er tilgang på helsetilbud, utdanning, bolig og de mest grunnleggende tjenestene komplisert, og genererer en spiral av større fattigdom som fører til ruin for de breieste og dypeste massene. Det samme skjer i landlige så vel som urbane sammenhenger, der de tre styringsnivåene undergraver makta til samfunnsforsamlingene, forstøver befolkningas kollektive styrke, splitter den med paternalistiske og antiopprørs-programmer, deler og setter folk opp mot hverandre, akkurat som det skjedde under tidligere føderale administrasjoner.
 • Derimot blir leve- og arbeidsforholdene i befolkninga stadig dårligere. Ikke en gang den kunngjorte økninga på 15% til arbeidstakernes nominelle lønn er i stand til å stoppe inflasjonen og den økonomiske krisa vi opplever, og dette representerer spesielt økninga i levekostnadene, tap av lønn og arbeidstakerrettigheter, usikkerheten angående sysselsetting, økning i arbeidsledighet osv. som resulterte i ødeleggelsen av proletariatets og arbeidernes materielle produktive krefter.
 • I denne sammenheng forbereder den gamle staten seg på å feire sitt valgsirkus på tre viktige datoer. På føderalt nivå med mellomvalg i 2021 med valg av føderale representanter og i 2024 kjempes det om presidentskapet for republikken. På lokalt nivå vil det i 2021 velges 152 kommunale ledere av det politiske partisystemet og 42 kommunestyrer, 25 med flertall og 17 proporsjonale (henholdsvis enkeltmedlemer og multi-medlemmer). I 2022 vil det også være et statsvalg for guvernør for enheten. Dette tilfører en slående komponent av vold over hele landet, spesielt i Oaxaca, hvor motsetningene mellom de parasittiske klassene genererer et terrorklima i forskjellige kommuner og lokaliteter ved hvert valg.

Avledet av det ovenstående erklærer vi:

1.    At vi vil stå fast ved vårt antiimperialistiske standpunkt, kjempe for den nasjonale frigjøringa av landet vårt, opprettholde, anvende og forsvare programmet for den nydemokratiske revolusjonen og den sosialistiske revolusjonen som Mexico krever.

2.    At vi vil opprettholde ånden til den proletariske internasjonalismen, i solidaritet med kampen til arbeiderklassen og folk over hele verden. Vi hilser det heltemodige palestinske folket som krever slutt på den fascist-sionistiske okkupasjonen av Israel. Vi hilser det saharawiske folket som reiser seg mot den marokkanske okkupasjonen. Vi hilser folket i Afrika, Asia og Latin-Amerika som reiser seg mot sine undertrykkere. Vi hilser arbeiderklassen og ungdommen som kjemper i gatene i de imperialistiske landa mot utbytting og undertrykkelse. Vi anerkjenner de revolusjonære kampene i folkekrigene i India, Tyrkia, Peru og Filippinene, i forkant av den proletære verdensrevolusjonen.

3.    At det på nasjonalt nivå er avgjørende å fordømme, avsløre og forhindre planene for det reaksjonære forebyggende kuppet som er på gang, under forutsetning av en klasse, demokratisk og revolusjonær posisjon for å bekjempe både de forskjellige fraksjonene til borgerskapet og latifundioene i spissen for den gamle staten. Stopp kuppet med den artikulerte og mobiliserte styrken til folkemassene!

4.    På samme måte identifiserer vi semiføydalitet (latifundio), semikolonialisme (imperialisme) og byråkratisk kapitalisme (uselvstendig) som de tre store fjellene som undertrykker folket vårt, og framfor dem representerer bare den nydemokratiske revolusjonen, uavbrutt mot sosialisme, nasjonal frelse.

5.    I denne forstand fordømmer vi storborgerskapets valgsirkus som et instrument for legitimeringa av regimet. Vi fastholder at det ikke representerer noen konjunktur på lokalt, statlig eller føderalt nivå, men bare muligheten for at parasittklassene strekker seg slik at folket velger hvem fra den borgerlig makta som skal knuse det de nærmeste åra.

6.    Derfor vil vi oppfordre folket i Oaxaca og Mexico til å fordømme valgfarsen, og forstå at ingen valgparti representerer arbeiderklassen eller folkemassene, og at alle dagens regjeringer som har sprunget ut av dette systemet representerer fellesinteressene til de parasittiske klassene i kraft av den gamle staten. Våre slagord er: Ikke stem, organiser og kjemp! Valg er ikke løsninga, løsninga er revolusjon!

7.    Vi anser de viktigste aspektene som opprettholder kampen for ei anstendig lønn til å leve av, for arbeiderklassen og arbeiderne, kampen mot tvungen ledighet og de høye levekostnadene, kampen for å beskytte ansettelses- og fagforeningsrettigheter av ei klasselinje i fagbevegelsen! Vi vil fortsette kampen for jorda og mot latifundioene, oppfordringa fortsetter å være å avløse, okkupere og få jorda til å produsere for sine egne barn, jord til de som dyrker den! Vi vil fortsette å slå det harskne patriarkatet som undertrykker, voldtar, kjøper og selger, tar til slaver og myrder våre søstre, mødre og kolleger. Proletarisk feminisme, knus patriarkatet! Vi vil fortsette å forsvare retten til gratis, vitenskapelig og folkelig utdanning, for døtre og sønner til arbeidende mennesker. For ei klasselinje i studentbevegelsen! Vi vil fortsette å utvikle arbeidet til Helse- og Hygienekomiteene til Folkets Forsvar, som i tillegg til sine vanlige oppgaver, tar kampen mot militarisering eller privatisering av vaksina, kampen for forsvar for folkehelse og solidarisk sosial sikkerhet! Gratis offentlig helsetjeneste er det folket trenger! Vi vil støtte kampen mot undertrykking, mot militarisering, for sannhet, rettferdighet og frihet for de som er blitt drept, har forsvunnet og fengslet for å våge å kjempe. Stopp krigen mot folket og statlig terrorisme!

8. Vi vil fastholde, med mobilisering på gata, kravet vårt om respekt og etterlevelse av våre fem hovedpunkter, og fremheve kravet om å vise oss kamerat Ernesto Sernas García i live, som staten fikk til å forsvinne 10. mai 2018 og straff for planleggerne og utførerne av drapet på kameraten vår Luis Armando Fuentes Aquino, som skjedde 11. april 2019. La gatene og torgene flomme over med røde flagg!

9. Vi holder fast ved vår forpliktelse til den revolusjonære prosessen, og arbeider for folkefrontens konstitusjon som den revolusjonær front for massene, i den umistelige logikken med å utstyre proletariatet, fattigbøndene, det arbeidende folket og de breieste og dypeste lagene med verktøyene som er nødvendige for å komme videre på den demokratiske frigjøringsveien: nydemokrati, nytt hjemland og sosialisme!

10. Vi  ratifiserer signaturen til organisasjonen vår til livserklæringa som er lansert av Zapatisthæren for Nasjonal Frigjøring og Den Nasjonale Urfolkskongressen – Urfolksrådet, og vi uttrykker vår fulle vilje til å delta i møtene, samtalene, debattene. og andre aktiviteter som gjør det mulig å bygge den breieste og mest stridsklare enheten blant folket mot de som utbytter og undertrykker oss.

#DrSernasPresentaciónconVida

#JusticiaParaLuisArmando

Respekt for og etterlevelse av våre fem hovedpunkter!

Proletarer og undertrykte folk i alle land, foren dere!

La arbeiderne styre landet!

Med Sol Rojo vil folket vinne!

Corriente del Pueblo Sol Rojo

Ordinært årsmøte, Oaxaca, Mexico.

10. januar 2021