1

Clara Zetkin: Frem til de arbeidende kvinne masser!


Denne teksten er hentet fra Harriet Clayhills bok Kjerringer mot strømmen utgitt av Forlaget Pax i 1973. Det kan ha forekommet feil under digitaliseringsarbeidet.


Frem til de arbeidende kvinne masser! Clara Zetkin, upprop inför 8.mars 1925

Den 8. mars staar for døren. Den internasjonale kvindedag, den store opmarsj av arbei­dende kvinder mot det bor­gerlige samfund, som den kommunistiske internasjona­les partier avslutter sin agitasjonsuke blandt disse kvindemasser med. Til kamp for sine menneskerettigheter skal de staalsætte sig og ruste sig i alle kapitalistiske stater, de arbeidersker og kvindelige funksjonærer, som daglig føler utbytningens skorpion i strupen på sig, hvad enten de nu træller i fabrikken eller i det fattige hjem.

Det er proletariatets kvin­der og smaafolks kvinder, som ikke vet hvordan de skal kunne faa mætte sine barn og faa sendt dem på skolen, naar lønningene er saa elendige, naar dyrtiden blir værre og værre og skatterøveriet flore­rer, det er lærerinder og kvin­delige funksjonærer som skjælver for at bli avskediget fordi de ”bare” er kvinder, det er landarbeiderskene og smaabøndernes hustruer, som dyrker op marker og haver uten at faa nyte frugtene av sit arbeide.

Alle disse kvinder skal slut­te sig sammen mot kapitalis­men, for den befriende kom­munisme den 8. mars, alle ar­beidende kvinder skal paa denne dag slutte sig sammen. Uten deres arbeide kan den kapitalistiske verden ikke bestaa, men denne verden tar ik­ke hensyn til dem og værdsætter dem ikke, den negter dem like rettigheter med mændene i familien, i samfundet, i staten, og kaster ba­re til dem nogen papirrettigheter uten at sikre dem virke­lige værdier. Og til disse kvin­der slutter kvinderne i de koloniale og halvkoloniale land sig, de kvinder som ikke længer vil la sig sælge og kjøpe som en vare, som har været traadt under føtter og ydmy­ket, men som nu reiser sig mot smuds og slaveri.

De arbeidende kvindemasser i Sovjet-Russland gaar i spissen og viser vei. Sammen med sine brødre har de gjennem den proletariske revolu­sjon faat fuld likestilling for loven med mændene. Sam­men med mændene holder de nu paa at bygge op sitt lands økonomi, de sociale indretninger, livsformene slik at kvinder og mænd blir sikret like sociale betingelser for ut­dannelse og arbeide.

Frem til de arbeidende kvinnemasser!

La os vække dem op paa vor internasjonale kvindedag, la os vise dem de byrder og de lidelser som vil bli dem til del saalænge privateiendom­men til produksjonsmidlene gjør de rike rikere og de fat­tige fattigere. La os rope dem til os, la os bevise for dem at de bare kan bli frie og lykke­lige, naar borgerskapets herre­dømme er tilintetgjort gjennem den revolusjonære prole­tariske klassekamp og det proletariske diktatur er oprettet – indledningen til kom­munismen.

La os samle dem om de store fælles løsener, som i dette øieblik staar i forgrunden. Ned med rustningene og blokaden mot Sovjet-Rusland! – Økonomiske og politiske forhandlinger og samkvem med Sovjet-Unionen! — Hænderne væk fra Kina! -Støtt alle revolusjonære nasjonale og sociale bevægelser i de koloniale og halvkoloniale land, fra Irland til Indien! — Ut av fengslene med de revolusjonære arbeidere! – Amnesti!

Frem til de arbeidende kvindemasser! Den forræderiske reformisme maa ikke længer faa rekruttere sine lydige slaver blandt dem. De tilhører os, de tilhører revolusjonen, kommunismens leir.

Den kommunistiske internasjonale styrker revolusjonens kræfter og fremskynder dens seir ved paa den 8. mars at træ frem som forkjæmper og fører for de undertrykkede kvinder. Frem i revolusjonær enhetsfront! Vore krav maa hverve revolusjonære arbeiderkvinder for kommunismen. Derfor: Frem til de arbeidende kvindemasser!