1

Revolusjonære markerer 8. mars

Et opprop fra Rød Front oppfordrer til å markere 8. mars som kampdag, hovedsakelig for arbeiderkvinnene og mot imperialismen. Oppropet “Ut på gata 8. mars” tar til orde for å markere dagen ute på gata, og å ikke finne seg i nok et forsøk på å avlyse en av klassens kampdager.

Kampkomiteen oppfordrer også på sin hjemmeside til å markere 8. mars på gata, og oppropet fra Rød Front oppfordrer til å delta i Kampkomiteens markeringer. Tjen Folket Media slutter seg til oppfordringene og ber våre lesere markere 8. mars som en kampdag.

Den allmenne krisa i imperialismen har forverret massenes levekår på dramatisk vis over hele verden. Dette gjelder særlig i de undertrykte landene i Afrika, Asia og Latin-Amerika, hvor millioner har dødd, ikke bare av sykdom men også direkte som følge av den økonomiske krisa, økt sult og av “pandemitiltak” som rammer de fattigste.

Å sitte relativt trygt i et imperialistisk land krever et annet fokus enn at man bare er opptatt av seg selv og sitt. Det finnes fattige, utbytta og undertrykte i Norge, men de enorme massene av lidende mennesker finner vi i dag i den tredje verden. Så lenge imperialistene har fred på hjemmebane, kan de trygt fortsette sin plyndring av verdens fattige. Imperialisme betyr død og nød for millionmasser hvert år. Dette gjelder både i “den gamle” og “den nye normalen”, selv om det er blitt kraftig forverret det siste året. 

Verdens arbeidende og fattige kvinner er dobbelt undertrykt. De er utbytta og undertrykt som klasse og utbytta og undertrykt som kjønn. Den barbariske volden mot kvinner øker under krise og resesjon, og enda mer når både represjonen og isolasjonen er tilagende. Å ta til gata 8. mars, å kjempe og å gjøre motstand, er å representere alle undertrykte kvinner på korrekt måte.

På det grunnlaget, med internasjonalistisk og revolusjonær ånd, bør alle revolusjonære ta til gatene på 8. mars for å intensivere kampen for en revolusjonær bevegelse og mot den norske borgerlige staten, imperialismen og patriarkatet.

Hele oppropet fra Rød Front lyder slik:

Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!

Ut på gata 8. mars!

1. Rød Front oppfordrer alle revolusjonære aktivister og alle støttespillere for den revolusjonære bevegelsen til å aktivt delta i 8. mars som en proletarisk kampdag for kvinners rettigheter, internasjonal solidaritet og sosialistisk revolusjon, samt å markere dagen med aktiviteter før og etter.

2. På selve 8. mars oppfordrer vi de som kan til å slutte opp om og delta iherdig i Kampkomiteens markeringer. Følg med på Kampkomiteens nettside for informasjon om deres aktiviteter.

3. Før 8. mars oppfordrer vi til å sette opp veggavisene som ble lagd i 2019 for å hedre kvinnelige kommunistiske ledere. Tjen Folket Media har publisert tekster om 10 kvinnelige kommunistiske ledere fra en rekke forskjellige land og epoker. De er med kommunistene i vår kamp, så lenge vi bærer deres bidrag og tanker videre som eksempel til etterfølgelse og til veiledning av vår praksis. Disse avdøde kameratene gir også det viktige perspektivet om at den revolusjonære bevegelsen må fostre og herde kvinnelige kommunistiske ledere.

4. Vi oppfordrer til møter og aktivisme under følgende paroler: «Knus kvinneundertrykkinga!», «For en klasselinje i kvinnebevegelsen!» og «Proletarisk feminisme for kommunismen!».

5. Hvorfor knuse kvinneundertrykkinga? Vi løfter her fram at kvinneundertrykkinga ikke er et avslutta kapittel. Den oppsto sammen med privateiendommen og klassene, og er i dag blitt vevd sammen med den kapitalistiske imperialismen. Kvinner utsettes systematisk for patriarkal kontroll og vold. Kvinneundertrykkinga viser seg økonomisk, sosialt, kulturelt og politisk. Den viser seg både i ulik lønn, i kroppsidealer og myter om en «svak feminitet». Patriarkatet er en realitet, og ingenting reaksjonært faller av seg selv. Patriarkatet må bekjempes, knuses og feies vekk fra jordas overflate.

6. Hvorfor en klasselinje i kvinnebevegelsen? Perus Kommunistiske Parti og deres grunnlegger José Carlos Mariátegui slo fast at siden kvinner deler seg på klassene, deles kvinnebevegelsen politisk. Det vil finnes en borgerlig-reaksjonær retning, en småborgerlig-sentristisk retning og en proletarisk-revolusjonær retning. Der borgerskapet eller småborgerskapet dominerer, dominerer deres ideologi og politiske kampsaker. Dermed får vi borgerlig feminisme for kvinnelige bombeflypiloter til imperialismens kriger. Vi får småborgerlig feminisme for skattelette til de som har hushjelp, eller for radikalistisk splittelse og sekterisme. Den proletariske feminismen derimot har klassestandpunkt for proletariatet. Det innebærer å utvikle kvinnekampen blant de dypeste og bredeste kvinnemassene, for virkelig likestilling, mot imperialismen, mot reaksjonen, mot vold mot kvinner, for høyere lønn og mot velferdskutt, og, hovedsakelig, for den sosialistiske revolusjonen og kommunismen.

7. Hvorfor proletarisk feminisme for kommunismen? Kvinnenes historiske nederlag, slik Friedrich Engels formulerte det, var et resultat av oppståelsen av privateiendom og klassedeling. Den arbeidsdelinga som fantes i det urkommunistiske fellesskapet ble erstattet av en patriarkalsk og fremmedgjort arbeidsdeling, der kvinnekroppen ble mannens eiendom. Den moderne kvinneundertrykkinga er vevd sammen med imperialismen. Blant de dypeste og bredeste massene av fattigbønder og proletarer er kvinner overrepresentert. Kapitalistene sår splid blant arbeidsfolk med utgangspunkt i kjønn og kvinnelønna holdes lavere. Kapitalister tjener penger på skjønnhetsindustri og seksualisert vold mot kvinner i form av porno og prostitusjon. Bare revolusjon kan oppheve kapitalismen og dermed legge til rette for et klasseløst samfunn uten privateiendom og kvinneundertrykking. Kvinnekampen må føres videre gjennom revolusjonen og sosialismen helt fram til det kommunistiske samfunnet, der fremmedgjort arbeidsdeling og klasser er vekk for alltid.

8. Etter 8. mars oppfordrer vi alle revolusjonære til å studere marxismen og kvinnespørsmålet, særlig “Marxismen, Mariátegui og kvinnebevegelsen” fra Perus Kommunistiske Parti, “Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen” av den indiske maoisten Avanti og “Marxisme og kvinnefrigjøring”, som er et utvalg av tekster av Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao om kvinnespørsmålet.

Proletarisk feminisme for kommunismen!

Fram for kampdagen 8. mars!

Rød Front, mars 2021

Artikler om 10 kvinnelige kommunistiske ledere