1

Regjeringa driver småbedrifter til konkurs

Bildet over er kun illustrasjonsbilde, den avbildede restauranten har ingenting med den aktuelle saken å gjøre.

Krisa i kapitalismen slår som vanlig verst ut for de fattigste og arbeidende massene. Men krisa slår, også som vanlig, ut i at den ruinerer mange småborgere. En restauranteier i Trondheim roper ut sin fortvilelse i TV2, der han slår fast at han ikke lenger klarer å delta i regjeringens “dugnad”.

Inge Johnsen sier til TV2 at han føler myndighetene har sviktet ham, når han nå må selge en av Trondheims eldste og mest særegne restauranter. Han sier “noen må våkne, før hele bransjen går til grunne” og setter ord på fortvilelsen, ikke kun for proletarer som har mista jobben i restaurantbransjen, men også alle de små eierne som sliter i møte med krisa og regjeringas håndtering av denne.

Johnsen blir således et miniatyrbilde på den eiende småborgerens pressede posisjon i kapitalismen. Allerede Karl Marx og Friedrich Engels påviser at småborgerne stadig fortrenges av kapitalismens tendens til å forenkle klassemotsigelsen. Utviklingen av storindustrien og etterhvert imperialismen og monopolene, går ubønnhørlig i den retning at små kapitalister går til grunne, og at kapitalen samles på få hender.

Det er motstridende tendenser også. Lenin viste hvordan det hele tiden også genereres ny småkapital, nye småbedrifter, nye “gründere”, men at disse også som regel går til grunne etter kortere eller lengre tid, og at hovedtendensen vedvarer. Da skyves mange av disse enten helt ut av produksjonen, eller de skyves ned i proletariatet og blir vanlige lønnsarbeidere.

Det må her presiseres at vi snakker om en tendens over hele verden og i en hel tidsalder. Utviklinga i Norge skiller seg noe ut fra de fleste land i verden, hvor landet er ekstremt rikt som følge av imperialismen, har mye naturressurser og lavt innbyggertall, og dermed har landet langt flere småborgere enn det som er vanlig. Men i møte med dagens krise vil antallet få en knekk.

Johnsen beskriver seg som en ildsjel som ville fremme lokal matkultur og historie. Igjen typisk for den idealistiske småborgeren, som kombinerer idealer med inntekter. Han klandrer ikke bare krisa og pandemien, men først og fremst regjeringens håndtering av denne.

TV2 skriver at gründeren mener det politiske Norge har vist manglende vilje til å ta tak i de viktige diskusjonene knyttet til håndteringen av pandemien. Johnsen sier også:

“Når også Venstre, som skal være partiet for oss i små og mellomstore bedrifter, og sitter med næringsministeren tenker på denne måten. Nei, kjære vene. De burde i alle fall se hvor urettferdig tiltaksordningen er blitt”.

Vi forstår og deler sinne og frustrasjon mot regjeringa, og de må ikke komme unna med sin katastrofalt dårlige håndtering. Men vi må også slå fast at det er verdens fattigste masser som regelrett myrdes av krisa og “koronahåndteringa”. Flere av verdens fattige har dødd som følge av tiltak enn av selve sykdommen, noe som sier sitt. Og dessuten er det ikke pandemien men selve imperialismens utvikling som setter småborgerskapet i en skvis de aldri vil komme ut av, ikke før kommunismen opphever kapitalismen og alle klasser for alltid.