1

Fram for solidaritet med fattigbøndene i Brasil!Tjen Folket Media slutter seg til den svært viktige internasjonale kampanjen for solidaritet med den kjempende revolusjonære bondebevegelsen i Brasil, særlig i delstaten Rondônia hvor sikkerhetsminister Cisneiro Pacha og guvernør Marcos Rocha forbereder nye overgrep mot fattigbøndenes rettferdige kamp.

Vi slutter oss til våre kamerater i Communist International, New Epoch Media, Dem Volke dienen og alle andre revolusjonære krefter som nå reiser denne solidaritetskampanjen. Vi oppfordrer våre lesere på det varmeste til å delta, og også til å holde seg oppdatert gjennom disse kanalene. Vi vil med denne artikkelen gi en kort oversikt over bakgrunnen for kampanjen og hendelsene i Rondônia, samt bilder og illustrasjoner. Samtidig ber vi innstendig alle våre lesere om å ikke bare lese, men å handle. 

Situasjonen er akutt og reaksjonen truer i virkeligheten med å drepe og mishandle i stor skala for å terrorisere bondemassene til lydighet. Vi vet at de ikke vil lykkes, men solidariteten er avgjørende for å samle maksimal kampkraft mot den kontrarevolusjonære represjonen. Vi oppfordrer organisasjoner, miljøer, grupper, kunstnere og enkeltpersoner til å slutte seg til kampanjen med aksjoner og uttalelser.

Tjen Folket Media fordømmer myndighetene i Rondônia, som under ledelse av guvernør Marcos Rocha forbereder en massakre mot bondebevegelsen i delstaten. Guvernør Rocha er også oberst i militærpolitiet, og forberedelsene av offensiven skjer også under ledelse av sikkerhetsministeren Cisneiro Pacha, også han oberst og forøvrig kjent som «slakteren av Santa Elina». Pacha var en av militærpolitibetjentene som deltok i og ledet den såkalte «Corumbiara-massakren» i 1995. 

De konkrete forberedelsene til nye morderiske handlinger føyer seg for det første inn i en lang tradisjon for overgrep og likvidasjoner iverksatt av godseiere og myndigheter i Brasil. Brutal vold er alltid blitt tatt i bruk mot masser som reiser seg i Brasil. For det andre skjer dette i en særegen kontekst som her og nå preges av sprang framover både i krisa i landet og i den revolusjonære situasjonen.

Bilde: Masser organisert av Fattigbøndenes forbund (LCP).

Over hele verden er dagens brasilianske regime nå kjent for sin katastrofale håndtering av helsekrisa. Dette føyer seg inn i rekken av byrder som det undertrykkende og halvføydale regimet legger på massene. Kjent er også avskogingen, miljøkriminaliteten, narkokriminaliteten og politivolden. På den andre sida er Fattigbøndenes forbund (LCP) og den revolusjonære bondebevegelsen et fremragende eksempel på at massene kjemper mot den gamle staten, mot fattigdom og nød. Et annet eksempel er fremveksten av helsekomiteer over hele landet, og særlig i favelaene. Og et tredje er den nydemokratiske pressen: den revolusjonære avisen A nova democracia (“Nytt Demokrati”). Den sistnevnte avisen er også under angrep, og er allerede blitt utsatt for overvåking og direkte sabotasje.

Angrepet mot bondebevegelsen intensiveres nå ved at reaksjonen stempler den revolusjonære bondebevegelsen som en terrororganisasjon. De forbereder represjon og massakre med en intens propagandakampanje mot dem. Attentater og arrestasjoner er også iverksatt, skriver våre kamerater i Communist International. De har forsøkt å ta bondebevegelsens ledelse til fange, skriver de, men har allerede mislykkes med dette.

Bilde: Slagordet på banneret er “Erobre jorda! Ødelegg latifundioene!”, underskrevet LCP.

Alt skjer som ledd i den gamle statens desperate forsøk på å undertrykke og stanse hele den revolusjonære bevegelsen. Dette i en kontekst hvor regjeringen i den gamle staten lenge har stått for fall. Brasil har i flere perioder av 1900-tallet vært regjert av despoter som har avskaffet selv illusjonen om et parlamentarisk “demokrati”. Fra 1964 til 1985 var Brasil offisielt underlagt en militærjunta. Også dagens regjering er, under Bolsonaro, full av offiserer fra hæren. Den er allerede en delvis militær regjering, og motsigelsene internt truer med å fordrive dens sivile fraksjon fullstendig til fordel for en helt eller delvis åpen militærjunta på ny.

Covid-19 har krevd et ufattelig antall menneskeliv i Brasil, og myndighetene bærer et direkte ansvar. Dette kommer dog kun som en brutal intensivering av de problemene som allerede har herjet dette verdens femte mest folkerike land. I en slik kontekst er den revolusjonære bevegelsen nærmest dømt til å vokse fram, og reaksjonens desperate svar er dermed ingen overraskelse.

Den mørke planen til de reaksjonære vekker til live hendelsene fra august 1995 som internasjonalt er kjent som «Corumbiara-massakren», og som den revolusjonære bondebevegelsen kaller «Slaget om Santa Elina». Offisielt var dette en kamp som utspant seg da 600 fattigbønder overtok farmen Santa Elina, hvor de etablerte en bondeleir på en svær jordbrukseiendom som lå brakk. 9. august ble bøndene angrepet av væpna bander og militærpoliti som dekket til ansiktene sine. Offisielt ble 16 mennesker drept, deriblant et barn og to politifolk, og 7 mennesker ble aldri funnet og er offisielt savnet. Vi understreker at disse er de offisielle tallene.

De reaksjonære iverksatte hvit terror mot bøndene. Blant annet finnes øyenvitneskildringer av pisking, henginger, mishandling av kvinner og barn, at alle som var til stede ble utsatt for grov vold og trusler. Øyenvitner forteller at de reaksjonære dreiv bestialsk likskjending som en del av torturen og terroren mot massene.

Likevel slår bevegelsen fast at dette var et slag og at reaksjonen ble møtt med motstand av bøndene som kjempet heltemodig for jord og makt. De slår fast at tross den reaksjonære terroren, vant massene en stor politisk og moralsk seier. I dag finnes en rekke leire hvor fattigbønder har erobret jord, og hvor de gjennom kollektiv kamp og kollektiv produksjon, har tatt steg i retning den nydemokratiske revolusjonen som i Brasil også er en agrarrevolusjon. Som i de agrare revolusjonene i land som Peru og Kina, har fattigbøndene reist et slagord av strategisk viktighet: “Jorda til den som arbeider på den!”. Siden 2020 er også hele Santa Elina-gården, omsider gjenerobret av fattigbøndene under ledelse av LCP. Dette året, hvor de markerte det første slaget om Santa Elina, kunne bondeleiren Manoel Ribeiro på nytt erobre den siste delen av Santa Elina-jordeiendommen.

Bilde: Militærpoliti og fattigbønder ved Santa Elina i 1995.

Bevegelsen har i Brasil også reist slagordet “Død over latifundioene!”, som retter seg mot de enorme jordbrukseiendommene, eller godsene, som preger den halvføydale økonomien på landsbygda. Her hersker godseiere som lever av fattigbøndenes blodslit og svette, og her regjerer godseiernes væpna bander, som aldri går av veien for å bruke vold og terror for å holde de fattige bondemassene nede. Den nydemokratiske revolusjonen er agrar, det vil si en jordbruksrevolusjon, fordi en av dens to fiender er de føydale forholdene på landsbygda og derfor må marsjere tvers gjennom godseierne. 

Bilde: Fattigbønder markerer 25 år siden “Corumbiara-bøndenes heltemodige motstand”. 

Revolusjonens andre hovedfiende er imperialismen, og i Brasils tilfelle hovedsakelig USA-imperialismen, som står bak Bolsonaro og hans generaler som en marionettemester. Som vanlig når det kommer til Latin-Amerika, behandles landet og kontinentet som USAs bakgård. Plyndringen av Brasil er en direkte årsak til massenes elendige materielle kår, og dermed også den eskalerende krisa innen alle sfærer av samfunnet.

Rondonia ligger vest i Brasil, i den vestre delen av Amazonas og mot Bolivias grense. Den er i hovedsak dekket av jungel og det bor 1,7 millioner mennesker der. Trelast er en stor næring i regionen, og Rondonia regnes som en av de mest avskoga områdene hvor mer enn 70.000 av opprinnelig 200.000 kvadratkilometer regnskog er hogd ned. Massene i delstaten er fattige og svært mange er sysselsatt i jordbruk.

Vi reiser slagordene:

Solidaritet med den revolusjonære bondebevegelsen i Brasil!

Kamp mot kriminalisering av den rettferdige kampen for jord!

Full støtte til fattigbøndene i Manoel Ribeiro-leiren!

Leve fattigbøndenes forbund i Brasil – leve LCP!

Kjemp og gjør motstand!

Bilde: Slagord malt i Bremen som lyder: “Kjemp og gjør motstand! Full støtte til fattigbøndene fra Manoel Ribeiro-leiren!” på dels portugisisk og dels tysk.

Les også:

Bilde: Guvernør Marcos Rocha og hans partifelle president Bolsonaro.
Bilde: Oberst José Hélio Cisneiros Pachá
Bilde: Brasil og delstaten Rondonia.
Kart over Rondônia. 
Bilde: Nyhetsoppslag om slaget om Santa Elina i 1995.

Video: Lengre dokumentar om slaget om Santa Elina, uten engelsk undertekst.

Bilde: Kunst dedikert LCP: “Denne jorda er vår!”
Bilde: Kunstneren LaTuff skildrer den såkalte “Massakren ved Eldorado do Carajás” da 19 fattigbønder offisielt ble drept av militærpolitiet i 1996. I tegningen ser man også fanen til organisasjonen MST.

Referanser

Rondônia government threatens new massacre of peasants (Resistência Camponesa)

Peasants complete resumption of Santa Elina 25 years after the Battle (A nova democracia)

Military police and gunmen shoot at Manoel Ribeiro camp (AND)

Ecuador: Committee of Poor Peasants makes video in international solidarity with peasants from Manoel Ribeiro camp and LCP (AND)

‘Right now! We will occupy all of Santa Elina! ‘, A phrase echoes amidst great resistance [Video] (AND)

URGENT! (Communist international – Internacional Comunista)

Editorial – AND – On the march (CI-IC)

Editorial – AND – Annulation of the sentence of Luiz Inácio and coup d’Etat (CI-IC)

Solidarität mit der revolutionären Bauernbewegung in Brasilien (Dem Volke dienen)

Declaration of Solidarity by the Red Women’s Committees – FRG for the Revolutionary Peasent Movement in Brazil (DVD)

Nachrichtenmelder zur Situation der revolutionären Bauernbewegung in Brasilien (DVD)

LCP: Es lebe der Widerstand der Bauern des Camps Manoel Ribeiro! (DVD)

LCP: Long Live the Resistance of the Peasants of Camp Manoel Ribeiro! (Tribune of the People)

Military Police and Gunmen Shoot at Manoel Ribeiro Camp (TOP)

The Brazilian government declares war on the peasants of Manoel Ribeiro (El Pueblo)

Peasants report siege of PM in Corumbiara (RO), scene of massacre in 1995 (Brasil de Fato)

Brazil: Corumbiara and Eldorado de Carajas: Rural Violence, Political Brutality and Impunity (Amnesty International)

Massacre de Corumbiara (youtube-film med engelsk undertekst)

Massacre de Corumbiarae (Wikipedia)

Brasils historie (Store norske leksikon)

Latifundio (Wikipedia)