1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 210 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi fullført digitaliseringen av Mao Tsetung verker i utvalg, bind 1 utgitt av Forlaget Oktober 1978. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Oppgavene til det kinesiske kommunistpartiet i perioden med motsand mot Japan

Utdrag: 

1. I og med at motsigelsen mellom Kina og Japan er blitt hovedmotsigelsen, og de indre motsigelsene i Kina er blitt sekundære og underord­na, har det skjedd ei endring i Kinas forhold til utlandet og i forholdet mellom klassene i landet. Dette har ført til at den situasjonen vi står oppe i, har nådd et nytt utviklingsstadium.

2. To skarpe og grunnleggende motsigelser har lenge hatt taket på Kina, nemlig motsigelsen mellom Kina og imperialismen og motsigelsen mellom føydalismen og folkemassene. I 1927 sveik borgerskapet — re­presentert av Kuomintang — revolusjonen, og solgte Kinas nasjonale in­teresser til imperialismen. Dermed blei det skapt en situasjon der stats­makta til arbeiderne og bøndene sto i skarp motstrid til statsmakta til Kuomintang. Derfor blei det kinesiske kommunistpartiet nødt til å ta på seg oppgava med å fullføre den nasjonale og demokratiske revolusjonen aleine

Vinn millionmassene for den nasjonale enhetsfronten mot Japan

Utdrag:

Når en skriver en artikkel, kan en ikke skrive den andre halvparten før den første halvparten er ferdig. Besluttsom ledelse av den demokra­tiske revolusjonen er vilkåret for at sosialismen skal seire. Vi kjemper for sosialismen. Slik sett skiller vi oss fra dem som bare er for de revolu­sjonære Folkets tre prinsipper. Det vi gjør i dag er retta inn på dette sto­re framtidsmålet. Mister vi målet av syne, slutter vi å være kommunis­ter. Men vi slutter også å være kommunister om vi trapper ned innsatsen i dag.

Vi er talsmenn for teorien om revolusjonens overgang[10], vi er for at den demokratiske revolusjonen skal gå over til en sosialistisk revolu­sjon. Under slagordet om en demokratisk republikk kommer den de­mokratiske revolusjonen til å utvikle seg gjennom flere stadier. Endrin­ga fra overtak for borgerskapet til overtak for proletariatet blir en lang prosess med kamp, en kamp om ledelsen. Det som kommer til å avgjøre om denne kampen skal føre fram, er kommunistpartiets arbeid med å heve det politiske bevissthetsnivået og organisere proletariatet, bøndene og småborgerskapet i byene.

Bøndene er pålitelige forbundsfeller for proletariatet, og nest etter dem kommer småborgerskapet i byene. Derimot kommer borgerskapet til å kjempe med oss om ledelsen.

Vi må stole på massenes styrke og føre en riktig politikk for å overvin­ne vaklinga og mangelen på revolusjonær fasthet i borgerskapet. Ellers får borgerskapet overtaket.