1

Forholda ved Trandum interneringsleir

Røde Kors lanserte sist uke en rapport om forholda på utlendingsinternatet Trandum over de ti siste åra. Den er basert på frivilliges erfaringer fra besøk hos langtidsinternerte som venter på å bli deportert, og konkluderer med at “det er nødvendig med endringer både på systemnivå og rent praktisk for å sikre en human behandling av og ivaretakelsen av rettighetene til internerte.” 

Leiren drives av Politiets utlendingsenhet (PU) og det har de siste årene være rundt 3000 internerte hvert år. De fleste i under 72 timer. Mange blir der i uker og måneder, og noen har vært der så lenge som halvannet år. De frivillige har observert gjentakende og vedvarende humanitære utfordringer over hele perioden, og besøksnotater, årsrapporter og tilsynsrapporter viser at det er lite som er gjort med problemene, og på noen områder er ingenting gjort. Røde Kors viser også til at både helsetilbudet og den strenge frihetsberøvelse er blitt kritisert av blant annet FNs torturkomité, Europarådets torturkomité, sivilombudsmannen, tilsynsrådet og menneskerettighetsutvalgene til advokatforeninga, legeforeninga og psykologforeninga.

Rapporten forteller om unødig streng frihetsberøvelse, og at begrensa kontroll over egen hverdag har en svært negativ innflytelse på den psykisk helsa. Til tross for at de fleste ikke har begått noen lovbrudd, framstår leiren som et fengsel, med høye piggtrådgjerder, celler og uniformerte vakter. De blir låst inn på cellene om natta og når vaktene har lunsj, og de får lite tid i luftegården. Aktivitetstilbudet er for dårlig, og mattilbudet er svært ensidig og tar ikke religiøse eller kulturelle hensyn. Kontakten med omverden begrenses sterkt. Det er strenge regler for besøk. Ydmykende kroppsvisitering gjør at mange lar være å få besøk. De har lite tilgang på mobil og PC, får ikke bruke sosiale medier, og bare et fåtall forhåndsgodkjente nettsider er tilgjengelig. Dette går ut over kontakt med familien og kan også hindre muligheten til å planlegge returen.

Helsetilbudet har også store mangler. Det driftes av et privat selskap og helsepersonellet er ansatt av Politiets utlendingsenhet. Det, i tillegg til at de internerte må gå via vaktene for å få kontakt helsepersonellet, gjør at det føles uavhengig og utrygt. Det er dårlig tilgang på lege, ofte lang ventetid, det opplyses ikke om rettigheter og det brukes for lite tolk i under legebesøk. Det er ikke psykolog eller psykiater i leiren til tross for at det er økende behov for det. Og søknader om psykiatrisk hjelp avslås ofte. Det dårlige helsetilbudet går ut over både den fykiske og psykisk helsa.

Rapporten til Røde Kors samsvarer godt med tilsynsrådets årsmelding for 2020 som kom i februar. Den legger særlig vekt på at leiren har et mer fengselsaktig preg enn det som var formålet, og rådet minner om at grunnlaget for interneringen ikke er gjennomføring av soning eller straff. Den slår fast at den rutinemessige innlåsinga av de internerte er både ulovlig og unødvendig, at isolasjon av nyankomne på rutinemessig basis i inntil 10 dager ut fra smittevernhensyn er uforholdsmessig og har en tvilsom rettslig forankring. De er kritiske til kroppsvisitering ved besøk og at besøk må skje under tilsyn, og at leieren har hatt strengere koronarestriksjoner overfor frivillige fra Røde Kors enn det fengsler har hatt. Og også de peker på det manglende helsetilbudet. Rapporten viser til flere eksempler der ikke det er gitt nødvendig helsehjelp, og de tar også opp to hendelser fra 2019. I juni 2019 blei mora i Abbassi-familien sendt ut mens hun var bevisstløs, og i oktober døde en mann etter manglende legetilsyn. De skriver også at det private selskapet Legetjenester AS har vært underlagt kritikk ved flere anledninger, inkludert fra Legeforeningens råd for legeetikk. 

Mer om dødsfallet i 2019:
Tjen Folket Media: Internert flyktning døde på Trandum, politiet og ministre løy om dødsfallet

Referanser:
Røde Kors’ møter med internerte migranter i Norge fra 2010-2020 – Ti år med besøk til Politiets utlendingsinternat på Trandum.
Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat, Trandum – Årsmelding 2020