1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 220 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi  digitalisert en tekst fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 2 utgitt av Forlaget Oktober 1979. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Rolla til det kinesiske kommunistpartiet i den nasjonale krige

Utdrag:

Etter Zhang Guotaos alvorlige brudd på partidisiplinen må vi slå fast reglene på ny:

1) Den enkelte er underordna organisasjonen.

2) Mindretallet er underordna flertallet.

3) Lavere organer er underordna høyere organer.

4) Alle medlemmene er underordna sentralkomiteen.

Alle som bryter disse reglene for disiplin, undergraver enheten i par­tiet. Erfaringa har vist at noen bryter partidisiplinen fordi de ikke veit hva den går ut på. Men andre, som for eksempel Zhang Guotao, bry­ter den med vitende og vilje, og utnytter uvitenheten til mange parti­medlemmer for å nå de svikefulle måla sine. Derfor er det nødvendig å skolere medlemmene i partidisiplinen, slik at de vanlige medlemmene ikke bare overholder disiplinen sjøl, men også overvåker lederne, slik at de også gjør det. På den måten kan vi hindre at tilfeller av Zhang Guotao-typen gjentar seg. Det er ikke nok med de fire viktigste regle­ne for disiplin, som jeg har nevnt, dersom vi skal sikre at forholda i partiet utvikler seg riktig. Vi må også utarbeide mer utførlige partivedtekter for å sikre at virksomheten til de ledende organene på alle plan blir enhetlig.