1

Uttalelse fra de maoistiske partiene og organisasjonene i Europa

De marxist-leninist-maoistiske partiene og organisasjonene i Europa har holdt sitt 7. møte, og vi har oversatt den følgende uttalelsen som hilser den internasjonale kommunistiske bevegelsen og peker på en rekke viktige hendelser som er under utvikling i Latin-Amerika.

Uttalelsen er blant annet publisert av kameratene i Communist International.


Proletarer i alle land, foren dere!

Uttalelse fra det VII. møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i Europa

Vi, de marxist-leninist-maoistiske partiene og organisasjonene i Europa, hilser med vår dypeste proletariske stolthet den internasjonale kommunistiske bevegelsen, det internasjonale proletariatet og folkene i verden som herdes dag for dag i kampen mot imperialisme, revisjonisme og reaksjon på veien som skal feie dem bort fra jordens overflate. Med denne uttalelsen hilser vi særlig de marxist-leninist-maoistiske partiene og organisasjonene i Latin-Amerika hvor proletariatet og det kjempende folket viser at hele kontinentet har blitt forvandlet til en smie for den proletariske verdensrevolusjonen. Alle motsigelsene i den internasjonal klassekampen kommer til uttrykk i disse respektive landene på sitt høyeste og mektigste vis, her oppstår på nytt og på nytt mektige præriebranner av massekamp som tennes av gnister som viser at vi går inn i en ny periode med en revolusjonær situasjon som i ujevn utvikling utfolder seg i hele verden og revolusjon er den historiske og politiske hovedtendensen.

Først og fremst har vi sett kampen til fattigbøndene i Brasil som særlig i Rondonia erobret jorden fra de store godseierne og forsvarte den mot en overlegen militær styrke i ni måneder med konstant kamp og mot innsirklingskampanjen til den gamle brasilianske staten som utfoldet seg særlig i april i år. En kamp som med rette hadde et sterkt ekko i en rekke solidaritetshandlinger i over et titals land. En kamp som levende har vist den mektige rollen til bøndene, særlig de fattige, som hovedkraft i den proletariske verdensrevolusjonen. Jordbruksrevolusjonen, ført som en del av den nydemokratiske revolusjonen, er en kamp som har rystet det reaksjonære regimet til yankee-lakeien Bolsonaro så sterkt at han ble tvunget til å fordømme Fattigbøndens forbund (LCP) — fortroppen til den revolusjonære bondebevegelsen i Brasil — offentlig og foran hele landet. Samtidig får ikke hans regime fred i reaksjonens festninger — metropolene og storbyene i landet, fordi folket utfolder sin kjempende protestbevegelse der også, som kom kraftfullt til uttrykk helgen 29. mai.

Bøndenes rolle og deres revolusjonære styrke under proletariatets ledelse vises også i Ecuador der de revolusjonære bøndene utfolder kampen mot imperialistisk finanskapital, byråkratisk kapitalisme og deres store gruveselskaper. En kraftfull forsamling av «Komiteen for fattigbønder i Cuenca del Río Mira» ble sammen med andre bondeorganisasjoner holdt i mars i år. I likhet med Brasil er denne kampen til fattigbøndene også kriminalisert og bekjempes av regjeringen i landet, noe som ble bekreftet av de respektive besøk av guvernøren i Imbabura og generalsjefen for politiet, general Tannya Varela, i Buenos Aires, Imbabura i april og mai i år. Fattigbøndene utvikler seg i sine kamphandlinger som gateblokader, kampanjer mot utkastelser og ved å sette gruveleirene i flammer slik det ble gjennomført i Santa Lucia, Buenos Aires i august 2020. Gruveselskapene — særlig selskapet Harine — øker nå sin kamp mot fattigbøndene ved å utsette regionen for en beleiringstilstand og ved å hindre befolkningen sin frie bevegelse og ved å trakassere dem. Denne kampen utfolder seg i en tid hvor et nytt, enda mer reaksjonært regime tar over rattet til den gamle ecuadorianske staten i tjeneste for Yankee-imperialismen. Samtidig lever fire av ti ecuadorianere i total fattigdom og arbeidsledighet og arbeidsløshet er på 74 prosent, mens levekostnadene blir stadig høyere. «Frente de Defensa de Luchas del Pueblo del Ecuador» (FDLP-EC) har en ledende rolle i disse kampene, mens revisjonismen møter sitt absolutte sammenbrudd.

Et annet land der den verdensomspennende revolusjonære situasjonen i ujevn utvikling kommer kraftig til uttrykk, er Colombia, hvor den reaksjonære regjeringens skattereform  var den antennende gnisten for en steppebrann. Siden den landsomfattende streiken 28. april har denne massekampen vist at det colombianske folket er villig til å betale en pris i blod og å kjempe igjen og igjen med en ubøyelig ånd. Dette har ikke endret seg etter de over 70 døde, et høyt antall skadde og mishandlede og over 1400 fengslede under dette opprøret. Det er bevist med hundrevis av skadde politifolk på reaksjonens side, ødeleggelsen av infrastrukturen til den reaksjonære staten og bankene, og de tusenvis av mobiliserte på folkets side. Colombias folk roper etter et lederskap i sin kamp, og maoistene i landet har bevist at de er villige til å ta dette lederskapet som en ny styrke som kommer inn på scenen. Derfor hilser vi kameratene i Colombias Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon) ved denne anledningen.

Disse tre landene viser med ubestridelig klarhet den nye perioden vi går inn i, som stiger som en mektig storm og rister forholdene i yankee-imperialismens såkalte «bakgård». Også kameratene i Mexico viser med sine massive massemobiliseringer en ubrytelig vilje til å kjempe i et land der de konfronteres direkte av Yankee-imperialismen og dens lakei-regjering, samt blodtørstige narkotikakarteller.

Samtidig har kampene til de undertrykte folkene i andre deler av verden ikke stoppet. Som det palestinske folk i sin motstand mot det pågående folkemordet har vist igjen, etter at denne kampen ble antatt død av noen reaksjonære.

Den revolusjonære situasjonen i ujevn utvikling i verden så vel som revolusjonen som den historiske og politiske hovedtendensen er materiell virkelighet som kommer til uttrykk i massekampene over hele verden og særlig i folkekrigene i verden, i Peru, India, Tyrkia og Filippinene. Det bekrefter at vi lever i krigstid og ikke fredstid. I denne situasjonen feirer kameratene i India i en ett års lang kampanje 20-årsdagen til Folkets Geriljafrigjøringshær (PLGA) som marsjerer fremover i folkekrigen i India under ledelse av Indias Kommunistiske Parti (Maoistene).

Denne nye situasjonen som vi går inn i fyller oss, de marxist-leninist-maoistiske partiene og organisasjonene i Europa, nok en gang med den dypeste proletarisk internasjonalistiske ånd, vel vitende om at vi er én klasse med et flagg og én ideologi. I denne ånd oppfordrer vi til aksjoner for klassesolidaritet for å forplante og støtte kampene og hendelsene som ble nevnt her, men også de som utvikler seg i andre deler av verden. Vi gjør dette som et kraftig symbol på et verdensomspennende forent proletariat som roper etter sin nye internasjonale organisasjon, som vil oppstå etter avholdelsen av den forente maoistiske internasjonale konferansen.

Leve maoismen — ned med revisjonismen!

Leve den proletariske internasjonalismen, kommunismens ånd!

Fremad for den forente maoistiske internasjonale konferansen og proletariatets nye internasjonale organisasjon!

Signaturer:

Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene

Frankrikes Kommunistiske Parti — Rød Fraksjon

Komiteene for stiftelsen av (Maoistiske) Østerrikes Kommunistiske Parti

Maoistisk Komité Finland

Tjen Folket — Kommunistisk Forbund, Norge

Perus Folkebevegelse

Komiteen Røde Fane, Tyskland