1

Protest mot gruveprosjekt ved Repparfjorden

Miljøaktivister har siden 23. juni holdt protestleir mot gruveselskapet Nussirs planlagte kobbergruve, som vil få store konsekvenser for livet i Repparfjorden, for fiske og reindrift. Aktivistene har så langt klart å stoppe fire forsøk på å sette i gang anleggsarbeidet, de har påført gruveselskapet milliontap, og slått sprekker i selskapets forsøk på grønnvasking. 

Det blei dumpa gruveslam i Repparfjorden i Hammerfest på 70-tallet også og det hardt gikk ut over livet i havet. Nussirs prosjekt har et mye større omfang enn den gangen. 30 millioner tonn giftig avfall planlegges dumpa i fjorden og dette er en stor  trussel mot livsgrunnlaget til samiske familier i området. At gruva vil skape nye arbeidsplasser kan ikke skje på bekostning av de samiske arbeidsplassene som er en del av kulturen og livet til de som bor på stedet. 

Repparfjord er viktig for flere store fiskebestander, og havforskningsinstituttet advarer mot konsekvensene av å dumpinga. I tillegg til store mengder stein og sand inneholder utslippet også miljøgifter og tungmetaller som kan skade fisk og drepe alt liv på havbunnen i et stort område. Norge er et av to land i verden som tillater gruveindustrien å dumpe avfallet sitt på sjøen. Verken fagfolks advarsler, lokalbefolkningas motstand eller at Sametinget har vedtatt et tydelig nei til prosjektet, har hatt noen påvirkning på Regjeringa. Ikke bare tillater de at Nussir tapper naturressursene og ødelegger levebrødet til det samiske folket ved Repparfjorden, de har også gitt et annet gruveselskapet, Nordic Mining, tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Havforskerne frykter at dette vil utrydde alt liv i en av Norges reineste fjorder.

Protestleiren ved Reparfjorden er arrangert av et bredt nettverk av enkeltpersoner og organisasjoner som ikke finner seg i disse planene. Gjennom Facebook-sida “REDD Repparfjorden” deles daglige reportasjer fra leiren og andre nyheter om saken. Mange har tilbragt hele eller deler av ferien sin her, og det organiseres vakthold mot igangsetting av anleggsarbeidet. På programmet har det vært turer, kurs i samisk håndtverk og historiefortelling. Det har vært en musikkfestival på leiren og mange artister har stilt opp og holdt konserter til støtte for saken og leiren. Leiren er godt besøkt av lokalbefolkninga. Aktivistene har skapt økt oppmerksomhet om saken og de håper å påvirke politikerne. Om ikke det lykkes vil de benytte sivil ulydighet for å redde fjordene, og de skriver at de til nå har 4.600 mennesker som er villige til å bryte loven for å stoppe gruveplanene. 

Aktivistene har hatt flere møter med Øystein Rushfeldt, sjef for gruveselskpet, men det har ikke ført noen vei. Han har kontakta kommunen og politiet for å stoppe det han mener er en okkupasjon av sitt område, og han truer aktivistene med millionerstatning for tapt fortjeneste. Han vil ikke gi et eksakt beløp, men sier at aktivistene til nå har kosta Nussir «et millionbeløp» og at ikke de vil finne seg i dette lenger. Aktivistene har nå avslått videre dialogmøter, og en representant for leiren sier at med mindre Rushfeldt skrinlegger gruveplanene har de ingenting mer å prate om. Aktivistene poengterer også at Rushfeldt flere ganger har sagt at han setter pris på ungdomsengasjementet, at de markerer seg og at de presser fram en bedre miljøprofil for gruveprosjektet. Grensa for at det ikke lenger lønner seg for Nussir-sjefen å spille kompis med aktivistene ser ut til å nærme seg. Vennskapligheten har nok ikke vært annet enn et forsøk på å overtale dem til å gi opp, i tillegg til å inngå i Nussirs grønnvaskingsprosjekt. Det vil si at miljøfiendtlig aktivitet fremstilles som klimavennlig eller miljøvennlig, for å legitimere denne.

Det er typisk at makthavere setter pris på “engasjement”, så lenge dette ikke faktisk utfordrer deres makt og profitt. Slik legal motstand kan i mange tilfeller virke mot sin hensikt, og gi et inntrykk av at massene blir “hørt”, uten at noe forandres. Aktivistene som blokkerer og ikke gir opp, fortjener full støtte i denne kampen, som forener urfolks rettigheter med miljøvern i kamp mot storkapitalen og staten.

“Vann er liv” Plakat fra leiren med tekst på engelsk og samisk.
Aktivister sperrer veien for gruveselskapet.
To aktivister sitter på en av Nussirs anleggsmaskiner. På maskinen henger banneret “Ellos Vuotna” som betyr «Leve fjorden» på samisk.
Aktivister sitter fastlenka og sperrer veien for gruveselskapet.
Aktivister med banner med budskap på samisk og engelsk om å bevare Repparfjorden.
Natur og ungdoms banner ved Repparfjorde: “Vi  lover et helvete! Nei til gruvedumping i Repparfjord!” 
Det har også vært flere demonstrasjoner andre steder, her protesterer over 250 i Oslo 14. august.

Referanser
REDD Repparfjorden
Natur og ungdom: Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?
Norske Samers Riksforbund: Vi gir aldri opp Repparfjord
NRK: Gruvesjef advarer: Vil kreve millionerstatning fra aksjonistene