1

Forsvar formann Gonzalos liv og helse!

Av redaksjonen

Formann Gonzalo er verdens største marxist-leninist-maoist, den anerkjente anføreren av partiet og revolusjonen i Peru, og verdens farligste og mest bevoktede politiske fange. Han har sittet 29 år i en isolasjonscelle ved marinebasen i Callao, like utenfor hovedstaden Lima i Peru, hele tiden under trussel om å myrdes – en trussel som nå er akutt.

Den revolusjonære bevegelsen verden over krever at isolasjonen av formann Gonzalo skal brytes. Kommunistiske partier og organisasjoner krever at han skal få tale usensurert til omverdenen. Solidariteten uttrykkes og utvikles i Brasil, Tyrkia, India og utallige andre land. Samtidig pågår intriger for å videreføre den svarte propagandaen 1 om at formann Gonzalo har kapitulert.

Avvis fullstendig den svarte kontrarevolusjonære løgnen

Etter formann Gonzalo, sammen med flertallet av sentralkomiteen i Perus Kommunistiske Parti, ble arrestert, har han bare fått prate usensurert til omverdenen en eneste gang. I sin store tale 24. september 1992, henvendte han seg direkte til partiet og til folkemassene. Han erklærte at arrestasjonene kun var en krok på veien, og at folkekrigen måtte fortsette.

Den peruanske gamle statens president, kuppmakeren Fujimori, ville drepe formann Gonzalo umiddelbart, men hans CIA-rådgivere var sterkt mot dette. Deres oppskrift var i stedet å rekruttere angivere og overløpere fra partiet, og å organisere en høyreopportunistisk linje, som organisatorisk kommer til uttrykk blant annet i organiseringen MOVADEF, og å iscenesette en serie forfalskninger, blant annet av de såkalte “fredsbrevene”, som ble skrevet av en etterretningsagent og “spesialist” på Perus Kommunistiske Parti. 2 Disse ble forfattet i formann Gonzalos navn, for å fremstille ham som en kapitulant, en forræder mot revolusjonen.

De som forsøker å bruke alle slags knep for å støtte opp under bløffen, “glemmer” det enkle faktum at formann Gonzalo har levd i isolasjon i snart tretti år, og aldri har fått tale usensurert til omverdenen. For eksempel brukes det mot ham at han tilsynelatende har et godt forhold til høyreopportunistene, når disse stilles for retten sammen, uten at noen kan vite hva formann Gonzalo faktisk har fått av informasjon i sin isolasjonscelle. Den eneste gangen han har fått tale usensurert, var i 1992 da han ble vist fram for verdenspressen, og da var ordren til de militante og de stridende krystallklart: Fortsett folkekrigen!

Mange forstår svært lite av våre fienders metoder. De forstår verken hva tortur og trusler kan føre til, eller hva det vil si å være fengslet i isolasjon. De forstår ikke konseptet svart propaganda, eller hvordan særlig yankee-imperialistene har raffinert sine metoder for såkalte lavintensitetskonflikter. De ser ut til å tro at hvert ord fra imperialistenes munner er sanne, at folket kan stole på borgerskapets medier, og at alt er akkurat slik som det virker på overflata. Om slik naivitet skyldes genuin uvitenhet, eller at det er selvbedrag fordi det er mer behagelig å tro på løgnene enn å tilfredsstille revolusjonens krav, er ikke alltid like lett å vite. Men uansett blir de nyttige idioter for reaksjonen, ved å akseptere, helt eller delvis, den svarte propagandaen fra SIN-CIA og ROL 3 , videreført som et ekko fra renegater som Bob Avakian og hans RCP da disse dominerte RIM.

Vi har tidligere slått fast, at ingen sann revolusjonær kan akseptere kapitulasjon fra reaksjonens fangehull. Det ville være å nøre opp under tortur og trusler mot våre krigsfanger. Gonzalos tenkning kan videre ikke skilles fra formann Gonzalo, det er han og hans lederskap som er opphav til tenkningen og vice versa, og denne tenkningen er totalt og fundamentalt uforenelig med kapitulasjon for fienden. Det finnes ingen fredelig vei til kommunismen, den kan bare erobres med revolusjonær vold, slår formann Gonzalo fast. Den som leser enhetsgrunnlaget til Perus Kommunistiske Parti, kan slett ikke tvile på at partiets linje er fullstendig uforenlig med de såkalte “fredsbrevene” og alskens historier som skal legitimere høyreopportunistenes forræderi. En slik “snuoperasjon” som fienden påstår har funnet sted, fra et år til ett annet, er en umulighet.

Videre har Perus Kommunistiske Parti avslørt og avvist bløffen fullstendig. Vi trenger bare partiets ord for å akseptere dette. Vi har ingen grunn til å tvile på kameratene som initierte den første folkekrigen etter sosialismens fall i Kina, og som utviklet denne til stadiet av strategisk likevekt ved inngangen til 1990-tallet, en tid preget av Sovjetunionens fall og Fukuyamas “end of history”. Under formann Gonzalos udødelige ledelse stormet de peruanske kommunistene og massene himmelen med gevær, de gikk mot strømmen, og de stilte seg alene i spissen for å løfte marxismen-leninismen-maoismen som det tredje, høyere og uovervinnelige stadiet av proletariatets eneste og uovervinnelige ideologi.

Frem, forsvar og anvend Gonzalos udødelige lære

Det finnes dem som forholder seg med tilskuerens og kritikerens kyniske “nøkternhet” til både våre martyrer og våre krigsfanger. Det er en fullstendig ikke-proletarisk og umarxistisk holdning. Den marxistiske holdninga er den som marxismens grunnlegger la fram i sin hyllest til Pariserkommunen, som han erklærte hadde ‘stormet himmelen’ og omtalte slik:

“Det arbeidende folks Paris med sin Kommune vil til evig tid bli feiret som den ærerike forløperen for et nytt samfunn. Dens martyrer har erobret seg plass i det arbeidende folks store hjerte.”

 SIN var navnet på etterretningstjenesten i Peru, som ble veiledet og lært opp av CIA, og som hele tiden har virket i nært samarbeid med og i tjeneste for CIA og USA-imperialismen. ROL er den høyreopportunistiske linja, også kjent som den andre høyreopportunistiske linja, en organisering av forrædere og renegater fra Perus Kommunistiske Parti, strukturert i fengslene direkte av SIN og den reaksjonære gamle staten. Lederen for ROL er “rotta Miriam”, som fullstendig falskt fremstilles som formann Gonzalos hustru, viet på avstand i fengselet(!), og som kommer organisatorisk og politisk til uttrykk i MOVADEF og deres program for “generelt amnesti”.

Formann Gonzalos situasjon er nå blitt akutt. Han skal i følge nyhetene befinne seg på sykehus etter et hjerteinfarkt, og Tribune of the People skriver at det er påvist hudkreft av en type som lett påvises og kureres i en tidlig fase, men som reaksjonen har latt utvikle seg til et sent stadium. De peruanske forræderne krever tilgang til ham, for å føre videre og fordype bløffen som ble kokt i hop av CIA og det peruanske SIN. Verdens revolusjonære forener seg under kravet om å forsvare hans liv og helse, og reiser igjen kravet om at han skal få tale usensurert til omverdenen. Dette er korrekte krav, som vi slutter oss helhjertet til.

Ingen annen leder enn formann Gonzalo har gjort så mye for å reise, forsvare og anvende marxismen-leninismen-maoismen som kommando for verdensrevolusjonen, etter at renegatene og revisjonistene gjennomførte sitt kontrarevolusjonære kupp i Kina. Vi anser dette for å være et ubestridelig faktum, på grunnlag av de følgende sannhetene. Formann Gonzalo er den anerkjente anføreren for partiet og folkekrigen i Peru, en folkekrig som ble utviklet til et høyere nivå enn noen annen folkekrig etter den kinesiske, et ubestridelig faktum. Han var den første til å syntetisere hva maoismen er, definisjonen av maoismen, og viktigst: dens innhold, som ble sanksjonert på høyeste hold av Perus Kommunistiske Parti allerede i 1982, lenge før noen andre partier, og som ble stadfestet i praksis i folkekrigen, enda flere ubestridelige fakta. Det tjener bare reaksjonen å tåkelegge denne innsikten. Disse fakta skyldes ingen tilfeldighet, men er uttrykk for at formann Gonzalo er vår tids største marxist-leninist-maoist: En stor politisk leder, en stor militær strateg, en stor kommunistisk kriger, statsmann og filosof, og selve Perus Kommunistiske Partis enhetssenter. «På frukten skal treet kjennes» og er treet godt er frukten god. Bidragene formann Gonzalo har gitt det internasjonale proletariatet og den internasjonale kommunistiske bevegelsen, er fruktene av hans store lederskap.

Folkekrigen i Peru var og er en mektig impuls i den internasjonale kommunistiske bevegelsen, og i hele den proletariske verdensrevolusjonen, som har løftet maoismens røde fane til Andesfjellenes tinder. Den er en flammende rød fakkel som staker ut kursen for hele verdens proletariat og all verdens undertrykte folk. Den bærer bud om den nye tida som vil komme, og om den nye bølgen av proletarisk verdensrevolusjon, som tiltar nettopp i denne stund. La det ikke være noen tvil om, at reaksjonens viktigste svar på revolusjonen, er å fjerne massene fra ledelsen, å angripe lederne, og å forsøke å drepe dem. Vårt svar er at ledelsen aldri dør, i likhet med vår klasses martyrer, fordi deres praktiske bidrag og deres tenkning lever videre i vår bevegelse og vår kamp. De legemliggjøres av alle som tar opp fanen der våre forgjengere falt.

I denne ånden tar vi igjen til orde for å forsvare formann Gonzalos liv og helse, mot fienden som vil myrde ham, og for å forsvare hans lære, mot de som forsøker å drepe det som slett ikke kan dø: de universelt gyldige bidragene av formann Gonzalo.

Lær av formann Gonzalo!

Forsvar formann Gonzalos liv og helse!

Lenge leve formann Gonzalo og Gonzalos tenkning!

Les mer:

Referanser

SITUACIÓN POLÍTICA Y LA TAREA DE LA DEFENSA DEL PRESIDENTE GONZALO (MPP)

To all Parties and organisations of the International Communist Movement: | Communist International (CI-IC)

TKP/ML INTERNATIONAL COMMITTEE: LET’S DEFEND GONZALO’S LIFE! (CI-IC)

Move Heaven and Earth to Defend the Life of Chairman Gonzalo! (Tribune of the People)