1

Kina: Maoister gjør ære på formann Gonzalo

Våre kamerater i Communist International publiserer en uttalelse av Maoistisk Gruppe i Kina under overskriften “Formann Gonzalo er udødelig i revolusjonens flammer!”, hvor de kinesiske maoistene gjør ære på formann Gonzalo.

De kinesiske kameratene skriver at formann Gonzalo har utstått umenneskelig tortur i 29 år, under reaksjonens planer om å gjøre ende på han og hans tenkning. De skriver at fengselet i Callao marinebase ble bygget for formann Gonzalo, og at han ble holdt i total isolasjon fra omverdenen der.

Kameratene skriver at reaksjonen drømmer om de tror de kan utslette folkekrigen med sin “lavintensitetskrig” og deres svarte propaganda. De skriver at borgerskapet forsøker, på klumsete vis, å lære av og imitere folkekrigens teori, at de forsøker alt for å redde seg selv fra den sikre død, men at borgerskapet vil smuldre opp, og at den eneste måten de kan likvidere folkekrigen på, er ved å likvidere seg selv. Dermed, skriver de kinesiske kameratene, vil alle borgerskapets forsøk på å redde seg selv egentlig bli suicidale handlinger: Folket styrker seg selv og blir uovervinnelig i denne formen for inhuman krigføring, og til slutt vil de knuse alle reaksjonens planer.

tenkning lever videre, og at de ikke kan ta livet av det internasjonale proletariatets kamp og at de ikke kan ta livet av alle kommunister. De skriver at de reaksjonære vil feies vekk fra jordas overflate og at formann Gonzalo for alltid vil lede vår kamp midt i revolusjonens rasende flammer.

Kameratene anklager media for å delta i de reaksjonære planene mot formann Gonzalo, med sin ondskapsfulle svartmaling av denne store lederen. De anklager opportunistene og revisjonistene for å spille med, og også ta del i denne hetsen. Kameratene skriver om formann Gonzalos liv, som begynte i Arequipa den 3. desember 1934, og at han som student opplevde og deltok i de store folkelige protestene, studentenes kamper og streikene som utfoldet seg i landet, og at han ble kommunist og som ferdigutdanna ble han ansvarlig for regionskomiteen i Ayacucho, at han studerte marxismen og fikk en dyp forståelse for denne, og at han var i Kina under kulturrevolusjonen hvor han ble en besluttsom tilhenger av formann Maos tenkning og sluttet seg til kampen mot den moderne revisjonismen.

Videre beskriver kameratene kort formann Gonzalos ledelse av partiet og revolusjonen, gjennom rekonstitueringen av Perus Kommunistiske Parti, som ble fullført med initieringen av folkekrigen i Peru i 1980. De skriver at da formann Gonzalo ble arrestert i 1992, sammen med flere andre medlemmer av sentralkomiteen, hadde folkekrigen grepet om to tredeler av Peru, og nærmet seg krigens siste fase og folkekrigens seier. Kameratene skriver at formann Gonzalo syntetiserte maoismen som det tredje stadiet av proletariatets ideologi, bevist praktisk med folkekrigen i Peru.

De kinesiske kameratene avslutter med å skrive at revolusjonære må bevare formann Gonzalos lære i våre hjerter, at vi må tørke tårene, fortsette kampen, studere og gripe maoismen og hengi oss til revolusjonær praksis. De skriver at dette er den beste måten å minnes formann Gonzalo på, og at de revolusjonære i Kina må arbeide enda hardere for å utføre den brennende oppgaven om å rekonstituere det kommunistiske partiet som et maoistisk og militarisert parti, en oppgave som har stått på agendaen siden oktober 1976, og at partiet må initiere folkekrigen for å gjenerobre den proletariske statsmakta i Kina. Til sist tar de til orde for å boikotte valgfarsen som pågår i dag i Kina, til folkekongressene på fylkes- og bynivå, som har til hensikt å skjønnmale det fascistiske styresettet i landet og den fascistiske naturen til kinesisk sosialimperialisme.

Referanse

Maoist Group, China: Chairman Gonzalo is immortal in the flames of revolution!