1

Om den internasjonale enhetsfronten mot fascismen

OM DEN INTERNASJONALE ENHETSFRONTEN MOT FASCISMEN1

23.juni 1941

Den 22. juni gikk de fascistiske herskerne i Tyskland til angrep på Sov­jetunionen. Dette angrepet er en tarvelig forbrytelse, ikke bare mot Sovjetunionen, men mot friheten og sjølstendigheten til alle nasjoner. I denne hellige motstandskrigen mot fascistisk aggresjon forsvarer ikke Sovjetunionen bare seg sjøl, men alle nasjoner som kjemper for å fri­gjøre seg fra fascistisk slaveri.

Nå er oppgava til kommunister over hele verden å mobilisere folket i alle land og organisere en internasjonal enhetsfront for å slåss mot fas­cismen og forsvare Sovjetunionen, forsvare Kina, og forsvare friheten og sjølstendigheten til alle nasjoner. I denne perioden må alle krefter rettes inn på å kjempe mot fascistisk slaveri.

Over hele landet er dette oppgavene til det kinesiske kommunistpar­tiet:

1. Vi må holde fast på den nasjonale enhetsfronten mot Japan, hol­de fast på samarbeidet mellom Kuomintang og kommunistpartiet, dri­ve de japanske imperialistene ut av Kina, og på det viset hjelpe Sovjet­unionen.

2. Vi må kjempe besluttsomt mot all den anti-sovjetiske og anti­kommunistiske virksomheten til de reaksjonære i storborgerskapet.

3. I utenrikspolitikken må vi forene oss mot den felles fienden med alle i Storbritannia, De forente stater og andre land som er motstande­re av de fascistiske herskerne i Tyskland, Italia og Japan.