1

Støtt folkekrigen i India!

Våre kamerater i tidsskriftet Kommunistisk Internasjonale har publisert en erklæring for å støtte folkekrigen i India, hvor de innleder med at folkekrigene i verden er fyrtårnene som lyser opp den skinnende veien for det internasjonale proletariatet og verdens folk. De tar til orde for en internasjonal kampanje fra 23. mars og helt til høsten 2022, for å røre ved folkets hjerter og få den gamle indiske staten til å skjelve.

Folkekrigene ledes av militariserte marxist-leninist-maoistiske kommunistpartier, og er den eneste veien til avskaffelse av klassesamfunnet med utbytting og undertrykking, til frigjøring av hele menneskeheten.

Kameratene skriver at ingen kan benekte viktigheten av folkekrigene, og at hver kommunist må kjempe for folkekrig til kommunismen. Folkekrig er hovedformen for kamp for å erobre og forsvare makta, gjennom demokratiske revolusjoner, sosialistiske revolusjoner og kulturrevolusjoner.

Folkekrigen i India er av særskilt viktighet, fordi den finner sted i verdens nest mest folkerike land og er vår bastion i Asia. Kameratene hyller den strålende Naxalbari-veien, og de store lederne kamerat Charu Mazumdar og kamerat Kanhai Chatterjee. De skriver: “De indiske kameratene er vårt eget kjøtt og blod og vi hilser av hele vårt hjerte CPI (Maoist), dets lederskap, dets kadre, dets stridende, dets aktivister og dets masser som de har ledet gjennom mer enn femti år med heroisk kamp.”

Kameratene oppfordrer til å skape et levende uttrykk for proletarisk internasjonalisme, å uttrykke militant antiimperialisme og ikke formalistiske ritualer for å lette samvittigheten til hyklerske filantroper. De skriver at kommunistene må forene seg konkret politisk og moralskt med folkekrigen som utvikles under ledelse av CPI (Maoist), fordi vi er en del av den samme kampen og at vi alle lengter etter å begrave imperialismen og alle former for utbytting og undertrykking, over hele verden. I denne kampen er folkekrigen i India av enorm verdi.

Kameratene skriver: “Smi enheten av alle antiimperialistiske, demokratiske og revolusjonære krefter (…) for solidaritet med våre kjære kamerater i frontlinjen for den proletariske verdensrevolusjonen. Å gi litt tilbake for det som folkekrigen i India har gitt til den internasjonale kommunistiske bevegelsen er obligatorisk.” De skriver at solidaritet med folkekrigen er en del av kjernen av den antiimperialistiske bevegelsen, og at det i dag må kombineres med solidaritet med den revolusjonære bondebevegelsen i Brasil, kampen mot yankee-imperialismen som er hovedfienden til verdens folk, kampen mot den russiske imperialistiske angrepskrigen og målet om å styrke enheten til de kommunistiske kreftene jorda rundt, for Den forente maoistiske internasjonale konferansen og Proletariatets nye internasjonale organisasjon.

Kameratene støtter helhjertet kravene som er reist av de indiske kameratene, særlig kravet om umiddelbar løslatelse av politiske fanger. De erklærer: Frihet for professor G. N. Saibaba! Forsvar rettighetene til fengslede stridende i folkekrigen som krigsfanger! Kameratene oppfordrer den internasjonale kommunistiske bevegelsen til å, med utgangspunkt i den internasjonale antiimperialistiske uka fra 23. mars, å utvikle en storstilt kampanje helt til høsten, en kampanje for å røre hjertene til folket i våre egen land, og for å få den råtne gamle indiske godseier-byråkrat-staten til å skjelve!

Kameratene skriver: “La oss legemliggjøre proletarisk internasjonalisme – kommunismens ånd.” og avslutter med slagordene:

Seier til folkekrigen i India!

Foren dere under maoismen!

Folkekrig til kommunismen!

Referanse

Support the People’s War in India! – Communist International