1

Regjeringen stanset flyteknikerstreiken

Kapitalistene organisert i NHO Luftfart lyktes med lockout-taktikken. De brukte lockout mot flyteknikerne for å skape en situasjon som kunne kalles «farlig for liv og helse», ved å ramme luftambulansene, og regjeringen gjorde som NHO håpet: De avsluttet streiken med tvungen lønnsnemnd.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) skrev før den tvungne lønnsnemden at det ikke var noen reell fare for liv og helse, da det var flyteknikere på jobb i bedriften som drifter luftambulansene. De skriver også at de var «konstruktive» og søkte en løsning, selv om kapitalistene brukte streikebryteri i tillegg til lockout, som våpen mot dem i arbeidskonflikten. NHO og NHO Luftfart viste åpenbart at de ville sette hardt mot hardt og forsøke å knuse NFO, som er en selvstendig fagforening som verken er med i LO eller noen av de andre store forbundene.

Sosialdemokratiske fagforeningstopper har kritisert NFO midt i kampen, og bidratt til NHO sin fremstilling av motparten som «useriøse» og ekstreme». Slik oppfyller de sin rolle i det korporativistiske «trepartssamarbeidet». Denne «norske modellen» er typisk i flere land i Europa, og er strukturering av samarbeidet mellom den borgerlige staten, «arbeidsgiverne» (kapitalistene) og den sosialdemokratiske fagbevegelsen. Det er tre parter med én felles agenda: Holde arbeiderklassen nede og opprettholde «ro og orden» i arbeidslivet.

Tvungen lønnsnemnd er et ekstremt tvangsmiddel hvor staten går inn og avslutter arbeidskonflikter. Dette er i realiteten en forbrytelse mot organisasjonsfriheten og retten til frie lønnsforhandlinger. Med den skitne begrunnelsen «fare for liv og helse» opphever de streikeretten, som er en grunnleggende rettighet i arbeidslivet, i henhold til FN-erklæringer og ILO-konvensjoner. Dette konseptet opphever rett og slett arbeidernes rett til å forhandle om lønna med sine sjefer, og det er kritisert mange ganger av internasjonale organisasjoner. 

Vi ser tvungen lønnsnemnd og «trepartssamarbeidet» som et uttrykk for reaksjoneringen av de borgerlige statene under imperialismen, og undergravingen av borgerlig-liberale demokratiske rettigheter. Dette er konsepter og systemer som peker mot sammensmelting av stat og samfunn, en opphevelse av det såkalt «frie samfunnet» til fordel for et korporativistisk samfunn hvor staten dominerer alle deler av samfunnet. Korporativismen er fascismens organisasjonsform, og en utvikling mer og mer i denne retningen, har et logisk endepunkt nettopp i fascismen.

Forøvrig sier tvungen lønnsnemnd og NHO sin holdning til denne, noe om statens og regjeringens klassekarakter. Kapitalistene kjenner regjeringen og vet at når disse griper inn, blir resultatet til fordel for dem selv.

Referanser
NFO sender inn løsningsforslag
Flytekniker-konflikten – Avblåser streiken
Kraftig ILO-kritikk av Norge | FriFagbevegelse
Tvungen lønnsnemnd | FriFagbevegelse.no