1

Enhetsfronten i kulturarbeidet


Teksten er henta fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 3 utgitt av Forlaget Oktober 1979.


ENHETSFRONTEN I KULTURARBEIDET1

30. oktober 1944

Hensikten med alt vi gjør er å knuse den japanske imperialismen. Lik­som Hitler går nå den japanske imperialismen undergangen i møte. Men vi må holde fram med anstrengelsene våre, for bare da kan vi knuse den en gang for alle. I arbeidet vårt kommer krigen først, så produksjonen, og så kulturarbeidet. En hær uten kultur er en dum hær, og en dum hær kan ikke slå fienden.

Kulturen i de frigjorte områdene kan vise til ei progressiv side, men den har fortsatt ei tilbakeliggende side. De frigjorte områdene har alle­rede en ny kultur en folkekultur, men det fins fortsatt temmelig man­ge føydale levninger. Av de 1 500 000 menneskene som bor i grense­området mellom Shaanxi, Gansu og Ningxia, er det mer enn 1 000 000 som ikke kan lese og skrive. Det er 2000 medisinmenn, og de breie massene er fortsatt påvirka av overtru. Dette er fiendene i tenkninga til folket. Ofte er det vanskeligere å bekjempe fiendene i tenkninga til folket enn å slåss mot den japanske imperialismen. Vi må oppfordre massene til å reise seg til kamp mot analfabetisme, overtru og uhygieniske vaner hos seg sjøl. I denne kampen er en brei enhetsfront nød­vendig. Og enhetsfronten må være spesielt brei på et sted som grense­området mellom Shaanxi, Gansu og Ningxia, som er tynt befolka, har dårlige kommunikasjoner og lavt kulturelt nivå i utgangspunktet, og som dessuten fører krig. Innafor skolevesenet må vi derfor ikke bare ha regelmessige grunnskoler og høyere skoler, men også spredte, ure­gelmessige landsbyskoler, avislesningsgrupper og kurs for å lære folk å lese og skrive. Vi trenger ikke bare moderne skoler, vi må også utnytte og omforme de gamle landsbyskolene. Innafor kunsten trenger vi ikke bare moderne teater. Vi trenger også Shaanxi-opera og yangko-dans.2 Vi trenger ikke bare nye Shaanxi-operaer og nye yangko-danser, vi må også utnytte og omforme litt etter litt de gamle operaselskapene og de gamle yangko-gruppene, som utgjør 90 prosent av alle yangko-gruppene. Innafor medisinen er ei slik innstilling enda mer nødvendig. I grenseområdet mellom Shaanxi, Gansu og Ningxia er dødeligheten høy både blant mennesker og dyr, og samtidig er det mange som fortsatt trur på medisinmennene. Under slike omstendigheter kommer vi ikke langt om vi bare støtter oss på moderne leger. Sjølsagt har moderne le­ger fordeler framfor leger av den gamle sorten, men hvis de ikke bryr seg om at folket har det vondt, ikke lærer opp leger for folket, ikke forener seg med de mer enn tusen legene og dyrlegene av den gamle sorten i grenseområdet og hjelper dem til å gjøre framsteg, så hjelper de i virkeligheten medisinmennene og er likeglad med den høye døde­ligheten blant mennesker og dyr. Enhetsfronten har to prinsipper: Det første er å forene, det andre er å kritisere, skolere og omforme. Inna­for enhetsfronten er kapitulasjonisme feilaktig, og det samme er av­sondra sekterisme og forakt for andre. Oppgava vår er å forene oss med alle intellektuelle, kunstnere og leger av den gamle sorten som kan være nyttige, og hjelpe dem, overbevise dem og omforme dem. For å omforme dem må vi først forene oss med dem. Hvis vi gjør dette skik­kelig, kommer de til å ønske hjelpa vår velkommen.

Kulturen vår er en folkekultur. Kulturarbeiderne våre må tjene fol­ket med stor begeistring og hengivenhet. De må knytte band til masse­ne, ikke skille seg fra dem. For å gjøre det må de handle i samsvar med det massene trenger og ønsker. Alt vi gjør for massene må ta utgangs­punkt i det de trenger og ikke i ønskene til enkeltpersoner, uansett hvor velmente de er. Ofte er det slik at massene objektivt sett har be­hov for bestemte reformer. Men subjektivt er de ennå ikke klar over behovet, og ikke villige til eller fast bestemt på å gjennomføre reforme­ne. Da må vi vente tålmodig. Vi må ikke gjennomføre reformer før ar­beidet vårt har ført til at flertallet av massene er klar over at det er nødvendig, og er villige til og fast bestemt på å gjennomføre dem. El­lers kommer vi til å isolere oss fra massene. All slags arbeid som krever at massene deltar, blir halvhjerta og mislykka hvis ikke massene er be­visste og vil være med. Ordtaket «Hastverk er lastverk» betyr ikke at vi ikke skal handle raskt. Det betyr at vi ikke må handle overilt, for det fører bare til nederlag. Dette gjelder i all slags arbeid, og særlig i kultur- og utdanningsarbeid, der målet er å omforme tenkninga til massene. Det er to prinsipper for dette arbeidet. Det ene er at vi må ta utgangspunkt i de virkelige behova til massene, ikke det vi trur de har behov for. Det andre er at vi må ta utgangspunkt i det massene vil. De må bestemme seg sjøl, vi må ikke gjøre det på deres vegne.