1

Statutt for Kommunistenes Forbund

Proletarer i alle land, foren dere!

Avsnitt I. Forbundet

Art. 1. Forbundets mål er å styrte borgerskapet, er proletariatets herredømme, opphevelse av det gamle borgerlige samfunn som hviler på klassemotsetninger og opprettelse av et nytt samfunn uten klasser og uten privateiendom.

Art. 2. Vilkårene for medlemskap er:

A) et liv og en virksomhet som svarer til dette formål;

B) revolusjonær energi og propagandaiver:

C) at en bekjenner seg til kommunismen;

D) at en avholder seg fra å delta i enhver antikommunistisk politisk eller nasjonal forening, at en opplyser til sin overordnede instans om hvilken som helst foreningen deltar i;

E) at en underkaster seg Forbundets vedtak;

F) at en ikke røper noe om Forbundets eksistens eller anliggender;

G) enstemmig opptaking i Forbundet.

Den som ikke lenger oppfyller disse vilkårene, utelukkes. (Se avsnitt VIII.)

Art. 3. Alle medlemmer er like og brødre, og som slike skylder de hverandre hjelp i enhver situasjon.

Art. 4. Medlemmene har forbundsnavn.

Art. 5. Forbundet er organisert i avdelinger, kretser, ledende kretser, sentralstyre og kongresser.

Avsnitt II. Avdelingen.

Art. 6. Avdelingene består av minst tre og høyst 20 medlemmer.

Art. 7. Enhver avdeling velger et styre og et varastyre. Styret leder møtet, varastyret har kassen og representerer styret i tilfelle forfall.

Art. 8. Opptaking av nye medlemmer skjer ved avdelingsstyret og det medlem som foreslår opptakingen og forutsatt at avdelingen på forhånd har gitt samtykke.

Art. 9. Avdelinger av forskjellige slag er ukjente for hverandre og fører ingen korrespondanse med hverandre.

Art. 10. Avdelingene har navn som skjelner dem fra hverandre.

Art. 11. Ethvert medlem som forandrer bosted plikter å opplyse sitt styre om det på forhånd.

Avsnitt III. Kretsen.

Art. 12. Kretsen omfatter minst to og høyst ti avdelinger.

Art. 13. Avdelingens styrer og varastyrer danner kretsstyret. Disse velger en formann mellom seg. Kretsstyret står i korrespondanse med sine avdelinger og med den ledende krets.

Art. 14. Kretssryret er utøvende myndighet for samtlige avdelinger i kretsen.

Art. 15. Enkelstående avdelinger skal enten slutte seg til en allerede bestående krets eller danne en ny krets sammen med andre enkeltstående avdelinger.

Avsnitt IV. Den ledende krets.

Art. 16. De forskjellige kretser i et land eller en provins står under en ledende krets.

Art. 17. Forbundskretsenes inndeling i provinser og utnevningen av ledende kretser skjer av Kongressen på forslag av sentralstyret.

Art. 18. Den ledende krets er utøvende myndighet for samtlige kretser i sin provins. Den opprettholder korrespondanse med disse kretsene og med sentralstyret.

Art. 19. Nye kretser slutter seg til nærmeste ledende krets.

Art. 20. De ledende kretser er provisorisk beretningspliktig overfor sentralstyret og i siste instans overfor kongressen.

Avsnitt V. Sentralstyret.

Art. 21. Sentralstyret er utøvende myndighet for hele Forbundet og som sådan beretningspliktig overfor Kongressen.

Art. 22. Sentralstyret består av minst fem medlemmer og blir valgt av kretsstyret på det sted hvor Kongressen har bestemt at sentralstyret skal ha sete.

Art. 23. Sentralstyret opprettholder korrespondanse med de ledende kretser. Det avfatter hver tredje måned en beretning over hele Forbundets tilstand.

Avsnitt VI. Fellesbestemmelser.

Art. 24. Både avdelingene, kretsstyrene og sentralstyret skal samles til møte minst en gang hver fjortende dag.

Art. 25. Medlemmene av kretsstyrene og sentralstyret velges for ett år, er valgbare på nytt og til enhver tid avsettelige av de som har valgt dem.

Art. 26. Valgene finner sted i September måned.

Art. 27. Kretsstyrene må lede diskusjonene i avdelingene i overensstemmelse med Forbundets formål. Finner sentralstyret at en diskusjon om bestemte spørsmål kan være av allmenn og umiddelbar interesse, skal det oppfordre hele forbundet til å drøfte dem.

Art. 28. De enkelte forbundsmedlemmer må minst en gang hver tredje måned, de enkelte avdelinger minst én gang hver måned sette seg i forbindelse med sitt kretsstyre. Hver krets må minst hver annen måned sende rapport til sin ledende krets, hver ledende krets minst en gang hver tredje måned sende rapport til sentralstyret om sitt distrikt.

Art. 29. Ethvert forbundsstyre er forpliktet til innenfor statuttene og under sitt ansvar å treffe de hensiktssvarende forholdsregler for forbundets sikkerhet og

energiske virksomhet, og de må straks underrette overordnet myndighet om slike tiltak.

Avsnitt VII. Kongressen.

Art. 30. Kongressen er lovgivende myndighet for hele forbundet. Alle forslag til endring i statuttene skal sendes sentralstyret gjennom den ledende krets, og den ledende krets skal forelegge dem for Kongressen.

Art. 31. Hver krets sender en delegert.

Art. 32. Hver enkelt krets på opptil 30 medlemmer sender en delegert, hver på opptil 60 to, opptil 90 tre osv. Kretsene kan la seg representere av forbundsmedlemmer som ikke tilhører deres lokalitet. I slike tilfelle må de sende sin deputerte et utførlig mandat.

Art. 33. Kongressen kommer sammen hvert år i august måned. I nødvendige tilfelle sammenkaller sentralltyret en ekstraordinær kongress.

Art. 34. Kongressen bestemmer hver gang det sted hvor sentralstyret skal ha sitt sete for kommende år, og det sted Kongressen skal samles neste gang.

Art. 35. Sentralstyret møter på Kongressen, men har ikke avgjørende stemme.

Art. 36. Kongressen sender ut etter hver sesjon foruten sitt rundskriv et manifest i partiets navn.

Avsnitt VIII. Forgåelser mot Forbundet.

Art. 37. Den som krenker vilkårene for medlemskap (Art. 2). blir alt etter omstendighetene fjernet fra Forbundet eller utstøtt. En som er utstøtt, kan ikke inntas igjen.

Art. 38. Eksklusjon kan bare Kongressen avgjøre.

Art. 39. Kretsen eller de enkeltstående avdelinger kan utelukke de enkelte medlemmer, men de må straks rapportere til overordnet instans. I siste instans er det Kongressen som avgjer også i slike spørsmål.

Art. 40. Gjenopptaking av utelukkede medlemmer foretas av sentralstyret på anmodning fra kretsen.

Art. 41. Kretsstyret dømmer i forgåelser mot Forbundet og sørger for at dommen blir iverksatt.

Art. 42. Individer som er blitt utelukket eller utstøtt og like så mistenkelige subjekter overhodet skal på Forbundets vegne overvåkes og uskadeliggjøres. Manipulasjoner av slike individer skal straks meldes til vedkommende avdeling.

Avsnitt IX. Forbundsmidlene.

Art. 43. Kongressen fastsetter for hvert land et minimum for det beløp som hvert medlem skal betale.

Art. 44. Av dette beløp går halvparten til sentralstyret, Den andre halvparten tilhører krets- eller avdelingskassen.

Art. 45. Sentralstyrets fond brukes:

1) til dekning av utgifter til korrespondanse og administrasjon;

2) til å trykke og utbre propaganda-flygeskrifter;

3) til sentralstyret; utsendelse av folk med oppdrag i bestemte øyemed.

Art. 46. Lokalstyrenes fond brukes:

1) til dekning av utgiftene til korrespondanse;

2) til å trykke og utbre propaganda-flygeskrifter;

3) til utsendelse av folk i leilighetsvise oppdrag.

Art. 47. Avdelinger og kretser som på seks måneder ikke har utredet kontingent til sentralstyret, blir av sentralstyret anmodet om å tre ut av forbundet.

An. 48. Kretsstyrene skal seinest hver tredje måned avlegge regnskap for sine avdelinger over inntekter og utgifter. Sentralstyret avlegger regnskap for Kongressen over forvaltningen av forbundets penger og forbundskassens status. Ethvert underslag av Forbundets penger straffes på det strengeste.

Art. 49. Ekstraordinære utgifter og utgiftene ved Kongressen bestrides av ekstraordinære bidrag.

Avsnitt X. Opptaking.

Art. 50. Avdelingsstyret leser opp art. 1 til 49 for dem som skal opptas, forklarer artiklene, fremhever i en kort tale ettertrykkelig forpliktelsene som den inntredende tar på seg, og forelegget ham deretter spørsmålet: «Vil du så tre inn i dette Forbund?» Hvis han svarer «Ja!», tar styret æresord av ham på at han vil oppfylle et forbundsmedlems plikter, erklærer ham for medlem av Forbundet og opptar ham i avdelingen på neste møte.

London, 8. desember 1847

På vegne av den annen kongress av høsten 1847

S e k r e t æ r e n       P r e s i d e n t e n

Engels (sign.) Karl Schapper (sign.)