1

Folkelig protest mot brudd på samiske rettigheter

Oppdatering 03.03.2023, kl 11.00: Aksjonene er avsluttet i dag, etter at regjeringen har innrømmet menneskerettighetsbrudd og gitt en unnskyldningene med reinsamene på Fosen (NRK skriver om saken her).

Aktivister som kjemper for samiske rettigheter har fusjonert med miljøvernere, i en kraftfull protest mot statens overgrep mot samene på Fosen. Regjeringen snubler videre og setter inn politiet mot protesten.

Unge samer, miljøvernere og andre aktivister  har de siste dagene protestert mot Olje- og energidepartementet i Oslo. De har tatt seg inn i departementets lobby, sperret dørene til byggene deres, arrangert en serie demonstrasjoner utenfor, og de har tilkjempet seg svært mye oppmerksomhet og solidaritet.

Problemet med de enorme møllene, og de store veiene som er bygget mellom dem for vedlikehold og transport, er at de hindrer rein på vinterbeite å beite der. Reinen holder seg unna veiene og møllene, og det blir rett og slett umulig med reell reindrift på stedet. Dette er et storstilt angrep på den sørsamiske næringen som økonomi og kultur, en hjørnestein i bevaringen av samene som folk.

Regjering og politi mot urfolk og miljø

De såkalte «vindparkene» er det største vindkraftprosjektet på land i Europa, og reineierne har kjempet mot dem helt siden de bare eksisterte på idéstadiet.

Den elendige regjeringen av Ap og Sp har nok en gang vist seg tilnærmet handlingslammet. Nok en gang har statsminister Støre vist sine elendige lederegenskaper, og regjeringen presterer å verken forsvare egne vedtak, eller å løse opp i situasjonen. Innad i Arbeiderpartiet skjerpes konfliktene igjen, da medlemmer av partiet står på hver sin side i kampen om vindmøllene på Fosen.

Politiet er kalt inn for å fjerne blokadene, bære vekk demonstranter og å arrestere de som nekter å flytte seg for statsmakta. Det er avslørende hvordan politiet ignorerer menneskerettighetsbruddet på Fosen, et klart brudd både på norsk og internasjonal lov, men griper resolutt inn med makt mot de som utøver sin ytringsfrihet og forsamlingsfrihet i regjeringskvartalet.

Regjeringens ignorering av dommen i høyesterett, er nok et eksempel på at folkets rettigheter ikke kan vinnes innenfor rammene av dette systemet. Den borgerlige staten er et verktøy for undertrykking, ikke rettferdighet.

Bilde: Et gigantisk vindmølleblad fraktes forbi en statue som markerer samisk tilstedeværelse og kamp.

Et vindkraftprosjekt i strid med menneskerettighetene

Høyesterett har dømt mot staten og regjeringen. Norges høyeste borgerlige domstol har erklært at vindmøllene som er bygget midt i sørsamiske beiteområder for rein, er bygget med ugyldige konsesjoner. Tillatelsene til å bygge de to såkalte «vindparkene» på Fosen i Trøndelag, er ifølge dommen i strid med samenes menneskerettigheter som urfolk. Dommen falt for 500 dager siden. Siden da har staten verken trukket konsesjonene tilbake, revet en eneste vindmølle, eller engang krevd at de stenges av.

NRK skriver at under behandlinga i Frostating lagmannsrett ble det vist til studier fra Gabrielsberget (2016), Raggovidda (2017) og Malå (2018) der man fant at reinen vil unnvike vindkraftverk med alt fra 3 til 20 kilometer. Lagmannsretten kom til at det samlet sett forelå et «solid vitenskapelig grunnlag for at reinen i betydelig grad vil unnvike vindkraftanlegg der hvor den har alternative beiteområder å trekke mot», og at dermed vil belastningen øke på andre områder.

Staten vil ikke å fjerne møllene, men foreslår heller «avbøtende tiltak». De sier de vil gjøre et kompromiss med reindrifta, men reineierne har avvist at dette er mulig. Aksjonistene krever riving av vindturbinene, og at det skjer nå. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på den andre siden, sier det kan ta ett år før et forslag til tiltak foreligger, fordi det skal utredes på forhånd.

Aasland hevder dessuten at tillatelsen til vindkraftverkene på Fosen er gyldig fortsatt. Jusprofessor Øyvind Ravna ved UiT Norges arktiske universitet mener ministeren tar fullstendig feil. Ravna viser til den enstemmige dommen hvor det står at «konsesjonsvedtaket strider mot reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen» og sier at det slås helt tydelig fast at «vedtaket er etter dette ugyldig».

Demonstrasjonene, som nå har vart i en uke, gjør tydelige inntrykk på reineiere på Fosen. Disse har kommet til Oslo for å møte aksjonistene der, og lederen for Fosen reinbeitedistrikt sier: «Det er svært at så mange stiller opp for saken, jeg blir helt overveldet. Det er rørende, og varmer virkelig et Fosen-hjerte». Han forteller at kampen deres begynte i det små i år 2000, og at som reineier er man nødt til å kjempe hele tiden.

Han sier videre om riving av vindmøllene at disse «har krenket vår kulturutøvelse. Per i dag er det for lite beite for våre dyr, og da er det vanskelig å se noen annen utvei». Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

Selv Amnesty International har viet oppmerksomhet til saken:

Uttrykk for mer statsmonopolkapitalisme og mer folkelig kamp

Tjen Folket Media har tidligere skrevet flere saker hvor vi avslører funksjonen til det såkalte «grønne skiftet» og «grønn omstilling». I sitt vesen fungerer investeringene i disse næringene som en fusjon av statlige midler med privat og halvstatlig monopolkapital, for å gi nye impulser til økonomien. Mange av disse investeringene har til felles at de både betyr store utslipp både i produksjonen og utbygginga av kraftverkene, og at disse griper inn i eller ødelegger natur. Dermed kan de ikke egentlig kalles grønne. Dessuten erstatter de ikke forurensende kraftproduksjon, men kommer hovedsakelig bare i tillegg til denne, for å kompensere for stadig økende kraftforbruk.

Den virkelige funksjonen er altså ikke å verne klima og miljø, men profitt for monopolkapitalister og impuls i økonomien – begge deler indirekte til gavn for staten. Statlige subsidier for å støtte nye investeringer i industri og næringsliv basert på «grønn» energi handler primært om økonomi, ikke klima. Disse øker statsmonopolkapitalismen, øker tendensen til at økonomisk vekst gjøres avhengig av statlige subsidier, og dette betyr rett og slett at økonomien som helhet blir mindre lønnsom i samfunnsmessig forstand.

Kort sagt: «Grønn omstilling» øker forråtnelsen imperialismen.

Den fremvoksende protesten kan og må forstås som nok et eksempel på veksten i folkelige protester. Nå fusjonerer motstanden mot vindmøller, samenes kamp for nasjonale rettigheter og miljøbevegelsen i en felles kamp. Dette viser perspektivet for å forene folkelige kamper mot én felles fiende: borgerskapet og deres stat. Dessuten avdekkes motsigelsene innad i borgerskapet selv, og splittelsen blant deres støttespillere i organisasjonslivet og i småborgerskapet. Samtidig ser vi også den stadig økende frustrasjon i møte med økte priser, økende fattigdom og med kutt i velferden. Det ulmer, gryr og murrer overalt i det norske samfunnet, et av verdens rikeste og fredeligste land, noe som er et klart tegn på at hele verden er i oppbrudd.

Imperialismen, i denne saken representert av den norske staten og dens elendige regjering, kan ikke annet enn å lage nye problemer for massene og dermed for seg selv. Dermed vil den fortsette å grave sin egen grav og utløse stadig nye protester.

Les også:

Referanser
500 dager med menneskerettighetsbrudd | NSR
Derfor aksjonerer de mot Olje- og energidepartementet
Jusprofessor mener Aasland bommer på Fosen-gyldighet
Muotka til aksjonistene: – Dere har vært modige
Rørt av støtten: – Som reineier er du nødt til å kjempe hele tiden
Olje- og energiministeren møter aksjonistene: – Vi vil ikke høre på tompratet ditt