1

Listhaug åpen for å frata samene beskyttelse

Sylvi Listhaug (FRP) har kommet med uttalelser mot “særbehandling” av samene, og mente Norge må trekke seg fra internasjonale konvensjoner som beskytter urfolk. Det melder Adresseavisen og NRK. Særbehandlingen av samene strider mot grunnleggende demokratiske prinsipper som likhetsprinsippet, og gir en vetorett til en liten gruppe mennesker hevder Listhaug. Uttalelsene skal ha kommet på Fremskrittspartiets landsstyremøte 11.mars.

Lignende tanker har nylig vært uttrykt av finansavisas redaktør Trygve Hegnar, når han hevdet at samene setter sine egeninteresser foran samfunnet, og at “samenes interesser trumfer alt.”

Dermed åpnes det en dør for å lempe på internasjonale konvensjoner og lover når disse blir økonomisk upraktiske.

Dette er utrykk for en opptrapping av statens korstog mot det samiske folket i kjølvannet av fosen-protestene. Det er lite sannsynlig at de ulovlig oppførte vindmøllene vil bli revet, ettersom store monopolers interesser går foran alle andre hensyn under kapitalismen. Det er også verdt å merke seg hvordan snakk om demokrati brukes for å rettferdiggjøre overgrep mot en hel folkegruppe, til fordel for Statkraft og Stadvercke München. Dette viser hvordan det borgerlige prinsippet om “likhet for loven” bare er en formalitet. I virkeligheten tjener kapitalismens institusjoner bare kapitalen. Den norske staten, i likhet med alle de andre gamle statene reaksjoneres i møte med kapitalismens krise, i denne saken kommer det til uttrykk ved at staten inntar et stadig mer avslappet forhold til sine egne lover og internasjonale konvensjoner. 

Norges arbeidende og fattige bør ikke la seg lure og rive med av samehetsen, eller tro på anklagene om at “strømmen blir dyr på grunn av samene.” At staten kan bryte sine egne lover bare det er lønnsomt er en utvikling som ikke bare vil ramme samene, men alle andre arbeidende og fattige i Norge. 

Referanser
FRP Åpner for å Si opp Internasjonale konvensjoner som gir særrettigheter til Samer – Dagsavisen
Redaktor Står For Utsagn om at Samer er Grådige – NRK