1

Tyskland: Nytt landsdekkende rødt forbund stiftet

Våre kamerater i tyske Dem Volke dienen har publisert et intervju med en talsperson for den nye landsdekkende organisasjonen Rødt Forbund (Roter Bund). Tjen Folket Media publiserer her en uoffisiell oversettelse av deres stiftelseserklæring.

Kameratene publiserer en stiftelseserklæring datert 25. mars, og et intervju som er gjort med magasinet Rote Post. Maria og Lucas fra Roter Bund forklarer til Rote Post at navnet på forbundet er valgt fordi Tyskland er et imperialistisk land, og at oppgaven til proletariatet dermed er å gjennomføre den sosialistiske revolusjonen. Dette er annerledes enn i de undertrykte landene, hvor proletariatets oppgave er å gjennomføre en demokratisk revolusjon mot imperialisme, byråkratkapitalisme og halvføydalisme.

De forklarer at en aktivistorganisasjon som har den sosialistiske revolusjonen som mål, vil kalles rød av den kommunistiske bevegelsen, men at i de undertrykte landene vil en sammenlignbar organisering gjerne kalles en «folkebevegelse». Ordet Bund (forbund) er valgt fordi Roter Bund forener ulike kollektiver, grupper og individer i hele Tyskland, og at de har som mål å kunne fungere som en paraplyorganisasjon i fremtida, hvor blant annet ungdomsorganisasjoner og kulturorganisasjoner kan delta. Røde kvinnekomiteer er allerede blitt en del av Roter Bund, noe aktivistene sier de er glade for.

Proletarer i alle land, foren dere!

Stiftelseserklæring fra Rødt Forbund

Rødt Forbund er en landsomfattende aktivistorganisasjon av revolusjonært tenkende aktivister, på grunnlag av følgende politiske standpunkter:

● Vi kjemper for arbeiderklassens og de arbeidende massenes interesser mot de økonomiske, politiske og ideologiske angrepene fra borgerskapet og dets stat. Vi fremmer arbeiderklassens klassekamp som en kamp for den sosialistiske revolusjonen i Tyskland, som vi ser som en del av og i tjeneste for den proletariske verdensrevolusjonen. Vi ønsker å utvikle kampen for dagskrav som en del av kampen klasse mot klasse, ​​slik at enhver kamp tjener arbeiderklassens kamp for erobre den politiske makta.

● Vi avviser alle borgerlige partier. Vi fordømmer de falske lederne for alle former for revisjonisme og opportunisme, samt den korporatistiske ledelsen av fagforeningene, som forråder arbeiderklassens interesser. Vi støtter arbeiderklassens klasseorganisering og dens kamp for å rekonstituere sine egne organisasjoner, inkludert Tysklands Kommunistiske Parti. Vi bedriver og fremmer de brede massenes valgboikott.

● Vi støtter den antiimperialistiske kampen og de demokratiske og revolusjonære kampene til progressive og demokratiske organisasjoner og individer i alle land som står opp for rettighetene til folket og rettighetene til revolusjonære og antiimperialistiske politiske fanger og krigsfanger.

● Vi forsvarer nasjoners rett til selvbestemmelse, retten antiimperialistiske bevegelser har til å velge sine egne kampformer, retten til organisasjonsfrihet, forsamlings- og ytringsfrihet for folkene i alle land, og rettighetene til antiimperialistiske og revolusjonære politiske fanger, spesielt for anerkjennelse av krigsfangestatus for antiimperialistiske og revolusjonære stridende.

● Vi kjemper mot tysk imperialisme, så vel som de andre imperialistiske maktene og supermaktene og alle deres lakeier, mot de imperialistiske krigene og aggresjonene, de vilkårlige reaksjonære kampanjene som ærekrenker antiimperialistiske og revolusjonære bevegelser som «terrorister», forfølgelsen av arbeidernes, folkets og progressive organisasjoner, og andre som forsvarer folkets interesser, og mot kriminaliseringen av arbeidernes, folkets og antiimperialistiske protester. NATO og EU er internasjonale røverbander som må knuses.

● Vi ser på oss selv som en del av den internasjonale arbeiderklassen og den verdensomspennende revolusjonære folkebevegelsen. Vi ser folkekrigene ført av kommunistpartier, i dag i Peru, Tyrkia, India og Filippinene, som fyrtårnene for kampen for frigjøring fra imperialismens åk, som viser veien som må følges av alle de undertrykte og utbyttede i verden i dag. Derfor kjemper vi for å forsvare dem mot ethvert angrep og jobber aktivt for å utvikle og styrke støtten til dem gjennom agitasjon og propaganda.

● Vi står sammen mot undertrykkelsen fra den imperialistiske staten mot arbeiderne og den revolusjonære bevegelsen, med alle de berørte av dette. Vi kjemper mot militarisme, fascisme og rasisme i alle former. Vi forstår inndelingen av arbeiderklassen i innfødte og utenlandske arbeidere som det største hinderet for å utvikle den revolusjonære arbeiderbevegelsen, og vi er imot tysk imperialistisk sjåvinisme. Vi er proletariske internasjonalister og vi er dypt overbevist om at arbeiderklassen ikke har noe fedreland.

● Vi kjemper for utviklingen av den klassebevisste revolusjonære kvinnebevegelsen. Vi avviser enhver form for «identitetspolitikk» og «postmodernisme», og løfter proletarisk feminisme i kampen mot patriarkatet. Vi kjemper for å slippe løs kvinners revolusjonære sinne som en mektig kraft i den proletariske revolusjonen.

● Vårt verdensbilde kan oppsummeres i setningen «Det er rett å gjøre opprør!». Vårt politiske ståsted er arbeiderklassens. Vi er revolusjonære aktivister og vi sier til alle som er utbyttet og undertrykt av imperialismen: Kjemp og gjør motstand!

Alle som er villige til å kjempe med oss ​​på dette grunnlaget bør kontakte oss slik at vi sammen kan bygge, utvikle og styrke Rødt Forbund, i tjeneste for arbeiderklassen og de hardtarbeidende massene i Tyskland og verden.

Referanse
Ankündigung: Der ROTE BUND wurde gegründet