1

Vest-Sahara: Norske fiskebåter tjener okkupanten og utarmer havet

Bilde: Fiskebåten Bømmelbas ble i 2013 solgt til en marokkansk general og satt i drift – utenfor Vest-Sahara der båten årlig dumper opptil 1000 tonn død fisk over bord. Foto: Western Sahara Resource Watch.

En ny rapport avdekker at det pågår en storstilt eksport av gamle norske fiskebåter til sårbare farvann langs Afrikakysten og at åtte båter har endt opp utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara. 

47 gamle norske fiskebåter har havna i farvannene utenfor kysten av Afrika de siste 25 åra der over- og rovfiske er utbredt og flere av statene har svært mangelfull forvaltning av fiskebestanden. Bærekraftig fisketrykk er beregna til bare 50% av i dag, og bestanden kan kollapse om det fortsetter. Situasjonen skyldes i stor grad overfiske og påfølgende utarming av ressursene fra både lovlige og ulovlige operatører. 

Dette er en alvorlig trussel mot noen av verdens rikeste fiskefarvann, og kan få konsekvenser for den lokale matsikkerheten. Mye av fiskeressursene går til produksjon av fiskemel og -olje, til bruk i fôr til fiskeoppdrett og til dyrehold i andre land, også Norge. Dette er i direkte konkurranse med småskalafiskere som normalt leverer fisk til de lokale markedene. Bare en brøkdel av verdien fra ressursene som høstes lovlig av utenlandske fartøyer går inn i den lokale økonomien. 

Utenfor Vest-Sahara fiskes det på lisenser utstedt av marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I strid med folkeretten og med det saharawiske folkets rett til sjølbestemmelse, inngikk spanske myndigheter i 1975 en avtale med Mauritania og Marokko om at de to skulle overta den tidligere kolonien. De sørlige farvannene var under mauritansk okkupasjon fra 1975 til 1979. Da Mauritania trakk seg ut og Marokko okkuperte farvannene, ba FNs generalforsamling Marokko om å avslutte okkupasjonen av Vest-Saharas territorium, noe som ikke har skjedd.

Som en del av avtalen der Spania tillot Marokko og Mauritanias invasjon, beholdt Spania retten til å fortsatt drive fiske i området. Da Spania gikk inn i EU, ble den spanske avtalen tatt med inn i EU. EU betaler nå marokkanske myndigheter for at spanske fiskere kan drive folkerettsstridige fiskerier i de okkuperte farvannene, til tross for at EU-domstolen i 2018 avgjorde at EUs fiske i Vest-Sahara er i strid med EU-retten og folkeretten og måtte stanses.

Norge bruker store summer på Nansen-programmet som skal støtte afrikanske stater i arbeidet med å få på plass en bærekraftig forvaltning. Samtidig bidrar norske selskap til det motsatte av bærekraft når de introduserer en overkapasitet med risiko for overfiske og tyvfiske. Nansen-programmet driver også havforskning i Vest-Sahara i samarbeid med marokkanske myndigheter, og opplysningene fra forskninga brukes så av Marokko til å inngå folkerettsstridige fiskeriavtaler med andre nasjoner og til å flytte inn egen fiskere.

Norsk fiskeriforvaltning fører til et overskudd av fiskefartøy. Norske regjeringer har gjennom flere tiår regulert norsk fiske med kvoter, for så å åpne for å slå sammen kvoter fra flere småbåter for størst mulig fortjeneste. Det gis offentlig støtte til moderne, miljøvennlig og innoative fiskebåter, og gunstige lån og støtteordninger til kjøp av kvoter. For å slå sammen kvoter er det krav om at de gamle båtene tas helt ut av fisket, som vil si kondemneres eller selges til utlandet. 

En forskrift fra 2002 om kondemneringstilskudd for fiskefartøy inneholdt et krav for eksport av gamle fartøy at de ble solgt til stater som hadde undertegna en FN-avtale om bevaring av fiskebestander. Med dette og støtteordningene for å oppmuntre til fornying av den norske fiskeflåten legger den norske staten til rette for at utrangerte norske fiskebåter plyndrer Afrikakysten.

Referanser
Ny rapport: 8 gamle norske fiskebåter havnet i okkuperte Vest-Sahara – Støttekomiteen for Vest-Sahara
-Hvorfor er gamle, norske fiskebåter med dårlig standard gode nok for sårbare havområder? – Fiskeribladet
…Sendte dem til Afrika – Hvordan gamle norske fiskebåter ender i tvilsomme fiskerier i Vest-Afrika – Naturvernforbundet, Støttekomiteen for Vest-Sahara og Fellesrådet for Afrika