1

Ny oversettelse: Lenins «Et brev til en kamerat…»

Forlaget Røde Fane har oversatt Lenins klassiske «Et brev til en kamerat om våre organisatoriske oppgaver». Det er så vidt kameratene vet, første gang verket publiseres på norsk.

Kameratene skriver i forordet til oversettelsen:

«Denne teksten av Lenin om partiorganisering og partiarbeid kan tjene som veiledning for kommunister den dag i dag. Til tross for at teksten opprinnelig kun var et brev med råd til en ledende partikamerat i St. Petersburg, ble det et av bidragene til Lenins klassiske verker om partikonstruksjon. 

Her trer igjen Lenins linje for å konstruere partiet ovenfra og ned frem, med en sterk vektlegging av sentralisme. Vi vil særlig vektlegge hvordan verket gir en veiledning til hemmelig arbeid, dets vektlegging av informasjonsflyt og rapportering til ledelsen, organiseringa av lokale partikomiteer og disses ledelse av alt lokalt partiarbeid gjennom et mangfold av ulike underordna avdelinger og organismer.»

Les teksten her:

Vi er glade for å kunne presentere teksten digitalt til våre lesere, og vi oppfordrer alle revolusjonære til å studere teksten, og de andre verkene som nevnes i det nye forordet fra forlaget. Lenins lære om partikonstruksjon er uvurderlig for enhver kommunist, og denne teksten understreker igjen behovet for streng sentralisme.

I læreboka om partihistorien i Sovjetunionen, redigert av Stalin selv, oppsummeres bolsjevikpartiets historie i perioden hvor brevet ble skrevet slik:


Kort sammendrag

I perioden 1901—04 vokser og styrkes de marxistiske sosial­demokratiske organisasjoner i Russland på grunnlag av den vok­sende revolusjonære arbeiderbevegelsen. I en seig kamp mot «økonomistene» om prinsipper, seirer den revolusjonære linjen til den leninske «Iskra», og det ideologiske virvar og «dilettantismen» overvinnes.

«Iskra» knytter sammen de spredte sosialdemokratiske sirkler og grupper og forbereder partiets 2. kongress. På den 2. kongress i 1903, blir Russlands sosialdemokratiske arbeiderparti dannet, det blir vedtatt program og lover for partiet, og det blir skapt sentrale ledende organer for partiet.

I den kampen som foregikk på den 2. kongress for «Iskra»- retningens endelige seier innenfor RSDAP, oppstår det to grup­per — bolsjevikenes gruppe og mensjevikenes gruppe.

De viktigste uoverensstemmelser mellom bolsjeviker og mensjeviker etter den 2. kongress utvikler seg omkring de organisa­toriske spørsmål.

Mensjevikene nærmer seg «økonomistene» og tar plassen etter dem i partiet. Mensjevikenes opportunisme kommer foreløpig til syne i de organisatoriske spørsmål. Mensjevikene er imot et revo­lusjonært kampparti av den leninske type. De vil ha et ut­flytende uorganisert halehengsparti. De tar sikte på en splittelse i partiet. Med Plekhanovs hjelp river de til seg «Iskra» og sentralkomitéen, og utnytter disse sentraler til sine splittelsesformål.

Bolsjevikene ser faren for splittelse som truer fra mensje­vikene, og tar åtgjerder for å tøyle splittelsesmakerne, mobiliserer de lokale organisasjonene for å få innkalt partiets 3. kongress og gir ut sin avis «Vperjod».

Såleis opptrer bolsjevikene og mensjevikene på terskelen til den første russiske revolusjon, i en periode da den russisk-japanske krig alt hadde brutt ut, som to innbyrdes atskilte politiske grupper.


Les hele boka her: