1

PST har drevet ulovlig drone-overvåking

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fått kritikk av Stortingets EOS-utvalg, for å ha brutt loven når de har brukt droner til å overvåke folk.

PST har stanset bruken, men de sier likevel at det er et viktig verktøy. EOS-utvalgets kritikk kommer fordi de ikke kan se at det finnes hjemmel i loven for slik overvåking. NRK har skrevet at PST har brukt droner i fire tilfeller, og at det har vært i såkalt «forebyggende saker» mot områder der de har trodd at «det kan foregå noe av interesse eller at man jobber for å hindre kriminelle handlinger».

EOS-utvalget har skrevet at bruk av droner for å samle inn informasjon gjennom bilde- og lydopptak vil gjøre et inngrep i privatlivet, og at det dermed krever lovhjemmel før PST kan bruke denne metoden.

EOS-utvalget er valgt av Stortinget og har i oppgave å utføre kontroller av Politiet sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA).

En dronepilot sier til NRK: «Droner gir oss evnen til å observere personer, ting og objekter som ellers ville vært vanskelig å se uten kompromittere sak og personell» og at bruk av droner gir god beslutningsstøtte i løpende situasjoner.

Politiet har de siste årene intensivert sin bruk av droner, og dette er brukt i stor stil under demonstrasjonene mot rasistene i SIAN. Kritikken mot PST viser både at disse igjen og igjen bryter lover og regler, for dette er langt fra første gang PST kritiseres – til tross for overvåkingsskandalene som kom frem på 1990-tallet. Den viser også at PST anvender alle slags tekniske metoder, også til såkalt «forebyggende» overvåking. Med andre ord: De overvåker «for sikkerhets skyld».

Vi understreker at PST har en rekke lovlige midler, og at de selvsagt kan krenke «privatlivets fred» når de har hjemmel for det i loven. Her kan vi blant annet nevne forebygging av handlinger som kan omfattes av straffelovens paragraf § 113, som lyder: «Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norges statsforfatning forandres, straffes med fengsel inntil 15 år.» og § 114, hvor første ledd er: «Grov krenkelse av Norges statsforfatning straffes med fengsel inntil 21 år.».

Referanser
EOS-utvalget: PST har drevet ulovlig overvåking med droner
Lov om straff (straffeloven) Annen del. De straffbare handlingene Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser