1

Chile: Motstand mot «anti-okkupasjonslov»

Utkastet til en ny lov mot jordokkupasjon ble vedtatt i 2021, og loven er nå til behandling i parlamentet etter at senatet godkjente den 9. mai. 

Levekostnadene i Chile øker i takt med den globale krisa og det siste året har levekostnadene økt med 28 %, særlig på basisprodukter som mat, vann, strøm og husleie. I tillegg har et av mapuchefolkets viktigste historiske krav vært å få tilbake jorda som de store jordeierne har tilrana seg. Derfor har jordokkupasjonen de siste årene fått en viktig plass i det chilenske folkets kamp. I møte med dette har politikerne utarbeida et lovforslag, populært kalt «anti-okkupasjonsloven», for å stoppe kampen for jord og husleie.

Loven tar sikte på å endre straffen for okkupasjon av land eller hus, fra administrative bøter til straffer på opptil fem års fengsel. Straffen for ikke-voldelig okkupasjon vil variere fra 61 dager til 3 års fengsel. Ved okkupasjon «med vold», som ikke bare omfatter trusler eller vold, men også eventuelle eiendomsskader, vil strafferammen variere fra 541 dager til maksimalt 5 års fengsel. Hvis en familie med mindreårige barn mellom 14 og 16 år okkuperer en tomt eller et hus, vil den obligatoriske maksimumsstraffen uansett utmåles. Hvis okkupasjonen finner sted i bygninger som er beregnet på «brannforebyggende eiendommer», vil maksimumsstraffen bli anvendt. Disse bygningene som det refereres til i loven, omfatter blant annet skogsbrigadenes bygninger, som vanligvis befinner seg på mapucheområder som er tilrana. Straffen kan ikke reduseres selv om det foreligger formildende omstendigheter, noe som er i strid med chilensk lov, men som også har blitt brukt i forbrytelser som væpna ran. Forbrytelser mot fysisk integritet sammenstilles med forbrytelser mot privat eiendom.

Med den nye loven kan også militærpolitiet kaste ut og arrestere alle involverte i en okkupasjon uten rettsordre og om okkupasjonen utføres av en «ulovlig» organisasjon, som er et svært vidt begrep som ikke er definert, får de også tillatelse til å avlytte organisasjonens telefoner. Godseiere vil kunne forsvare seg med «hva som helst», inkludert skytevåpen, mot en «invasjon av deres eiendom». I tillegg får de større garantier for å få tilbake eiendommen ved okkupasjon. Loven kan også ramme dem som tar eiendom midlertidig, som studenter eller arbeidere som tar over bygninger som et pressmiddel under protester.

El Pueblo har publisert en pressekonferanse fra organisasjoner som har gått sammen for å fordømme kriminaliseringa av fattigdom, legaliseringa av utkastelser og undertrykkinga av kampbevegelsene gjennom «anti-okkupasjonsloven».

Flere organisasjoner har protestert mot forslaget, her er bilder fra noen av aksjonene som ble utført fra 30. mai til 1. juni.

Referanser
Ley anti-tomas: “Se necesitarán más cárceles que viviendas» – El Pueblo
“Anti-occupation” law in Chile – The Red Herald