1

India: Sterilisering som våpen mot folket

Bilde: Indiske kvinner i Orissa, ikke relatert til sakens tema – kun som illustrasjon.

Indias «tobarnspolitikk» har siden 1960-tallet ført til omfattende overgrep mot landets fattigste kvinner, i form av tvangssterilisering. Dette er den konkrete konsekvensen av imperialistenes «befolkningskontroll».   

Siden økonomen Thomas Malthus lanserte sine metafysiske ideer om «overbefolkning» for mer enn 200 år siden, har mange borgerlige stater hatt et uttalt ønske om å begrense befolkningsveksten – særlig blant de fattigste. Mest kjent er revisjonistenes «ettbarnspolitikk» i Kina, innført på 1980-tallet. Mindre kjent, men langt mer grusomt, er Indias program for «familieplanlegging». Dette har blant annet ført til massive overgrep mot store antall fattige kvinner og menn.

Sjåvinistisk mål om å redusere antall fattige    

India begynte sitt program i 1952, og fra 1966 til 2012 sank fødselsraten fra 5,7 barn per kvinne, til 2,4. Senere har den sunket mer, til 2,3 i 2016. Raten er fallende, slik det i dag er over hele verden, også i mange av verdens fattigste land. For å opprettholde en befolkning må tallet ligge rundt 2,1 barn per kvinne. I de imperialistiske landene ligger nå denne raten langt under 2, for eksempel er den 1,48 i Norge i dag. Det eneste som holder befolkningstallet oppe i land som Norge, er innvandring. Mange tror befolkningsveksten er et problem for verden, for økonomien eller klimaet, men i virkeligheten er det ikke «overbefolkning» som skaper problemer. Dette var en feil teori i år 1800, og den er feil i dag. Problemet er ene og alene kapitalismen, og hvordan den strukturerer produksjon og samfunn. Selv med 8 milliarder mennesker, produseres det mer enn nok mat til alle. Problemet er at ikke alle har råd til å kjøpe den.

Ønsket om å redusere antallet mennesker i de fattige landene baserer seg ofte på en rasistisk forestilling om at mennesker i den tredje verden er en byrde på jorden. I virkeligheten er det borgerskapet og de imperialistiske landene som står for overforbruket. En gjennomsnittlig inder har svært lavt forbruk og «klimafotavtrykk» sammenlignet med en nordmann eller USA-amerikaner.

Videre har land som Kina og India, samt en rekke andre stater i Asia, Latin-Amerika og Afrika, iverksatt konkrete tiltak for å bremse og redusere befolkningsveksten. Dette har nå lyktes «for godt» i Kina, som sliter med store demografiske utfordringer, og forsøker forgjeves å snu trenden. Denne utviklingen er på vei til India også, etter 70 år med «familieplanleggingsprogrammer».   

Tvangssterilisering satt i system

Det mange «malthusianere» glemmer, er at å redusere befolkningsveksten i en imperialistisk verden, med statlige programmer, kan (og må!) få fatale konsekvenser for svært mange mennesker. Særlig de fattigste vil være målgruppe for slike programmer. Dette er realiteten i India, hvor man blant annet har brukt økonomiske insentiver for å overtale folk til å sterilisere seg. Videre har operasjoner blitt gjennomført usanitært og i masseskala, noe som har fått grusomme konsekvenser for mange mennesker.

I en artikkel hos BBC kunne man i 2014 lese at 15 kvinner døde i to statlige steriliseringsklinikker i Chhattisgarh, og at mediedekningen av saken førte til at søkelyset ble satt på Indias mørke historie innen «befolkningskontroll». Vi vil her skyte inn at delstaten Chhattisgarh er blant delstatene hvor folkekrigen i India pågår mest intenst. Som i Peru må vi se statens steriliseringskampanjer i forbindelse med deres reaksjonære kampanjer for å terrorisere eller redusere folkemassene som utgjør revolusjonens sosiale grunnlag. Den britiske avisen The Guardian har skrevet at slektninger av de døde har uttalt at kvinnene ble tvunget inn i steriliseringsleirene.

BBC skriver videre at kampanjene for sterilisering i India begynte på 1970-tallet, som en del av vilkårene India måtte oppfylle for å få lån av Verdensbanken, Sverige og FNs befolkningsprogram. I en periode med unntakstilstand i 1975, hvor demokratiske friheter og rettigheter formelt ble satt til side, ble det initiert en grusom kampanje for å sterilisere fattige menn, skriver BBC. Dette skjedde under statsminister Indira Gandhi, fra Gandhi-Nehru-familiedynastiet, som kontrollerer det indiske Kongresspartiet og som i et halvt århundre dominerte det indiske regjeringsapparatet. BBC skriver at det blant annet ble rapportert episoder hvor politiet omringet landsbyer hvor de arresterte menn som med tvang ble brakt til steriliseringsklinikker. Uhyrlighetene er skildret i flere romaner, blant annet av Salman Rushdie.

I løpet av bare ett år ble 6,2 millioner indiske menn sterilisert, skriver BBC. De siterer journalisten Mara Hvistendahl på at dette var 15 ganger antallet folk sterilisert av de tyske nazistene. Minst 2000 menn døde av komplikasjoner fra operasjonene dette året. Hvistendahl kaller Indias programmer statsstøtta eugenikk, rettet mot fattige og «underpriviligerte». Hun sier at de femten døde kvinnene i Chhattisgarh viser at dette fortsatt er en realitet i India. Selv om sterilisering av menn er mindre komplisert enn sterilisering av kvinner, fokuserer den reaksjonære staten i India likevel på å sterilisere kvinnene, sier Hvistendahl til BBC. Dette er uttrykk for patriarkatet og kvinneundertrykkingen.

Fra 2013 til 2014 ble 4 millioner steriliseringer offisielt gjennomført i India, og bare 100 000 av disse skjedde på menn. Også i Kina har kvinner dødd av tvungne steriliseringer, skriver BBC, men Hvistendahl mener forholdene i Indias steriliseringsleire virker verre enn i Kina. Likevel fortsetter operasjonene som setter livene til fattige kvinner på spill.

Malthusianisme – en reaksjonær og folkefiendtlig teori

Den malthusianske teorien om befolkningsvekst og økonomi beskrives slik av Store Norske Leksikon: «Malthus formulerte en økonomisk lov, som sier at befolkningen formerer seg raskere enn mengden av mat kan økes. (…) Dersom ikke menneskene gjennom avholdenhet begrenset barnetallet, ville folketallet stadig presse mot næringsgrunnlaget og bli holdt nede ved høy dødelighet på grunn av underernæring, epidemier og kriger. Denne pessimistiske læren fikk på begynnelsen av 1800-tallet alminnelig tilslutning og dannet en hjørnestein i tidens samfunnøkonomi. Malthus trakk den slutning av sin befolkningsteori at den gjeldende stønaden til arbeidsløse virket mot sin hensikt, fordi den bare førte til ytterligere økning av folketallet.»

Denne teorien blir fortsatt propagandert i imperialistiske land, enten direkte eller indirekte. Dette i en verden hvor det er 8 ganger flere mennesker enn i 1800, men hvor det likevel produseres mer enn nok mat til alle! Det er ikke mangel på matproduksjon eller befolkningsøkning som skaper sult og fattigdom, men den kapitalistiske produksjonsmåten. Rikdommen kommer fra fattigdom, og folk sulter fordi de ikke har råd til å kjøpe mat. Dermed havner en stor andel av maten i de rike landene på søppeldynga, samtidig som millioner sulter. Korn brennes rutinemessig for å holde prisene oppe, til fortjeneste særlig for landbruksmonopolene.

Likevel vinner den malthusianske og menneskefiendtlige tenkningen gjennom hos mange. Disse ideene konkretiseres i den uhyrlige realiteten vi fortsatt altså kan se i India, hvor sterilisering i «befolkningskontrollens» navn, drevet av den gamle staten og støttet av internasjonale institusjoner, rammer millioner av fattige kvinner. Og det er særlig kvinner blant urfolk, såkalt «kasteløse» og fattigbønder som blir ofre for denne politikken. Vi vet at i Peru ble slike kampanjer brukt systematisk av den gamle staten mot indianerbefolkningen i Andesfjellene, hvor Perus Kommunistiske Parti og folkekrigen hadde størst oppslutning. Objektivt sett anvendes dermed slik «befolkningskontroll» som et reaksjonært våpen mot revolusjonen.

Til sist avslører eksemplet med indias «familieplanlegging» imperialismens råttenhet, hvor imperialistenes institusjoner regelrett tvinger gjennom og finansierer slike grusomheter, og bløffen om at India er «verdens største demokrati».

Les også:

Referanser
Thomas Malthus – Store norske leksikon
Family planning in India – Wikipedia
India’s dark history of sterilisation – BBC News
India sterilisations: Doctor arrested over operation deaths – BBC News
India mass sterilisation: women were ‘forced’ into camps, say relatives
India’s Forced Sterilization Practices Under International Human Rights Law – Völkerrechtsblog