1

Les formann Maos «tre mest leste» 

Formann Maos artikler «Tjen Folket», «Til Norman Bethunes minne» og «Den dumme oldingen som flyttet bergene» er tre strålende verker som ifølge Kinas Kommunistiske Parti var tre artikler som må leses om og om igjen.

I tidsskriftet Peking Review (årgang 10, nummer 2) skriver kameratene i 1967 at de tre artiklene er obligatoriske studier for alle som vil delta i den proletariske revolusjonen og som vil tjene folket, og at de er maksimer for revolusjonære.

Artiklene må tjene til å revolusjonere ens tenkning, og er sentrale for å studere og anvende formann Maos verker. De tre artiklene lærer oss ånden av å fullstendig gi seg hen til andre enn seg selv, å forene seg med de brede massene, å være besluttsom, å holde fast på kursen, uten å frykte ofre, og å overvinne alle vanskeligheter for å seire.

Som det står i Peking Review: «De lærer oss ånden av å være ansvarlig overfor folket, å ikke frykte kritikk og å tørre å stå opp for sannheten og å korrigere sine feil. Kort sagt: de oppfordrer oss til å etablere det proletariske og kommunistiske verdensbildet for å tjene det kinesiske folket og verdens folk av hele vårt hjerte.».

De peker også på at ledet av det strålende lyset fra formann Maos tenkning, har titusenvis av revolusjonære og kommunister av hele sitt hjerte og sin sjel viet seg til folket og revolusjonen. De skriver at å forandre sitt syn på verden, sitt verdensbilde, er et grunnleggende spørsmål. De skriver at et studium og en mestring av formann Maos tenkning må ta utgangspunkt i «de tre mest leste» for transformasjon av ens eget verdensbilde. De skriver at uten dette korrekte utgangspunktet, uten korrekt standpunkt og verdensanskuelse, er det umulig å forstå og mestre formann Maos teorier, prinsipper og metoder.

Kameratene skriver: «Ved å revolusjonere sin ideologi og forvandle sitt verdenssyn, må enhver kader se seg selv i et riktig lys og innta en riktig holdning til seg selv. Hvordan kan man bli en ekte kommunist, en ekte kommunistisk stridende? Én forutsetning er å elske formann Mao og være fast i sin tro på Mao Tse Tungs tenkning. En annen er å ha tillit til massene og å stole på dem. Det er enda en nødvendighet, og det er å ha en korrekt holdning til seg selv. Kort sagt må man handle i samsvar med de fem kravene til de som følger den proletariske revolusjonens sak, som er formulert av formann Mao.». 

De skriver at de fem kravene er å være en ekte marxist-leninist, å tjene det overveldende flertallet av folket av hele sitt hjerte, å forene seg og arbeide sammen med det store flertallet, å anvende prinsippet om demokratisk sentralisme og masselinjen, og til sist: å være beskjeden og være på vakt mot arroganse, praktisere en ånd av selvkritikk og ha mot til å korrigere feil og mangler i eget arbeid. Og videre: «Hvorvidt man er i stand til å innta en riktig holdning til seg selv, er nøkkelspørsmålet som avgjør om man kan lære de ‘tre mest leste artiklene’ godt og revolusjonere sin tenkning.».

«Vi vil alltid studere ‘De tre mest leste’». Kinesisk plakat fra 1967.        

Les de tre artiklene her:

Referanser
De tre mest leste i PDF-utgave
Maxims for Revolutionaries—The “Three Constantly Read Articles»
On The “Three Constantly Read Articles” — By Chairman Mao Tsetung