1

Mexico: «Mayatoget» tjener bare imperialismen

Det såkalte «Mayatoget» er en 1525 kilometer lang jernbane som skal gå fra Palenque i Chiapas og nordøstover mot Cancún i Quintana Roo via to ruter som omkranser Yucatán-halvøya. Bygginga starta i juni 2020 og skal etter planen være ferdig 1. desember 2023. 

Prosjektet gjør uopprettelig skade på områder av særlig økologisk viktighet, noe som skal være beskytta av loven. Men regjeringa har vedtatt at prosjektet fritas fra å følge miljøreguleringer. Videre må prosjektet ifølge internasjonal lov ha godkjenning fra urfolkssamfunn fra de berørte områdene, noe som ikke er tilfelle. President AMLO holdt i 2019 en avstemning der 90 % stemte for prosjektet. Det må påpekes at valgdeltakelsen var på bare 2 % der flertallet av velgerne var kommunalt ansatte. Videre var velgerne bare informert om fordelene prosjektet angivelig ville medføre, og ikke om de negative konsekvensene, og attpåtil var deler av informasjonen heller ikke oversatt. Mange potensielle velgere hadde heller ikke penger eller mulighet til å reise valglokalene. Regjeringa har avvist all kritikk og hevdet at valget oppfylte internasjonale standarder.

Nylig ble avgangen til det første av de  såkalte «Mayatogene» annonsert. Togene tilhører  Alstom, et fransk monopolselskap innen elektroteknologi og jernbaneindustri, med økonomiske interesser i Latin-Amerika og spesielt Mexico. Prosjektet fullfinansieres av den meksikanske staten, mens det er selskapet som vil motta det meste av fortjenesten. Prosjektet gagner selskapet, og ikke folket. Et lignende prosjekt er den inter-oseaniske korridoren (CIIT) som har ført til store folkelige protester på grunn av plyndringen av jord og undertrykking av fattigbønder og urfolk. 

Periódico Mural skriver at «eksemplet hjelper til med å forstå fenomenet byråkratkapitalismen i de undertrykte landene, fordi, underlagt imperialismens dominans, er utviklingslinja som følger industriproduksjonen fokusert på å rette innsatsen til fordel for den imperialistiske kapitalen mens de undertrykte landenes deltakelse reduseres til de kommersielle aspektene. Sagt på en annen måte: vitenskap, teknologi, produksjonsmidlene, selve produksjonen, importen og kapitalen er imperialismens eiendom og for dens private profitt, mens eksporten og kommersialiseringa vil være Mexicos oppgave i et megaprosjekt som knytter sammen ‘Mayatoget’ og den interoseaniske korridoren med et jernbanesystem som skal utvides til alle steder.»

Videre skriver kameratene: «For å få slutt på dette imperialistiske herredømmet, er det folket i Mexico minst trenger ‘corcholatas’ (begrep som brukes om AMLOs mulige etterfølgere) eller borgerlige valg. Det vil være viktig at kampene nedenfra erobrer nye skritt av enhet som kan omsettes til felles aksjon mot undertrykkerne. Det vil si: å heve organisasjonsformene og kampformene. […] Mot de imperialistiske megaprosjektene for plyndring og død, kjemp og gjør motstand!» 

Les også:

Referanser
Un tren afrancesado – Periodico Mural
The bad-called “Maya Train” only serves imperialism – Red Herald
Tren Maya: Mexico‘s Biggest Megaproject – Top Luxury
Tren Maya – Wikipedia