1

IKF svarer på kritikk fra CPI (Maoist)

Internasjonalt Kommunistisk Forbund (IKF) har skrevet et svar til CPI (Maoist)s tekst om deres holdning til dannelsen av IKF, hvor de blant annet skriver at det er lagt frem en ensidig evaluering og kritikk.

Våre danske kamerater i Socialistisk Revolution har oversatt IKF-svaret til dansk, og nederst i vår tekst kan leseren finne lenker til både dansk og engelsk artikkel. Vi vil ikke her gjengi hoveddelen av denne, men oppfordrer våre lesere til å selv studere teksten. Hoveddelen viser hvordan kritikken av IKF er ensidig og ikke baserer seg på grundige undersøkelser eller samtaler med IKF eller IKFs medlemmer, men tvert om kun baserer seg på IKFs dokumenter og på uttalelser fra enkelte andre kritikere – dette til tross for at det før den forente maoistiske internasjonale konferansen ble gjort en iherdig innsats gjennom flere år for å få til møter, og for å inkludere flest mulig maoistiske partier og organisasjoner i prosessen som førte til stiftelsen av IKF.

For tolinjekamp og bilaterale plattformer

Kameratene i IKF begynner sitt svar med å hilse CPI (Maoist), dets sentralkomité, Folkets frigjøringsgeriljahær (PLGA), massene som kjemper under deres ledelse i den uovervinnelige folkekrigen i India, og de hilser med særlig glød den indiske revolusjonens udødelige martyrer. De skriver videre at det er viktig at CPI (Maoist) setter frem sin holdning, og at det er gjennom livlig diskusjon av meningsforskjeller at kommunistene kan gjøre slutt på feilaktige ideer hos seg selv, og til slutt ende i å virkeliggjøre en høyere og bredere internasjonal enhet for å styrke den proletariske verdensrevolusjonen.

Men kameratene i IKF presiseres at slike diskusjoner ikke alene bør føres på offentlige plattformer, for eksempel på internett, men at det er viktig å møtes direkte hvor man kan drøfte spørsmålene mer konkret, mer detaljert og i større åpenhet, og de skriver at det er viktig og nødvendig å etablere en bilateral plattform mellom CPI (Maoist) og IKF.

IKF skriver i sitt svar på kritikken fra de indiske kameratene at forberedelsene, utviklingen og gjennomføringen av den forente maoistiske internasjonale konferansen (UMIC/CIMU) i 2022 ble drevet frem av toljinjekampen, og at diskusjonene munnet ut i å forene seg på grunnlag av tre søyler: (1) forsvar av marxismen-leninismen-maoismen, (2) kamp mot revisjonismen og (3) den proletariske verdensrevolusjonen. Disse tre prinsippene ble forent i slagordet «Foren dere under maoismen!», og dette slagordet er ånden og veiledningen som har preget arbeidet for konferansen og stiftelsen av IKF. Kameratene skriver at det var en langvarig prosess og en hard kamp, preget av intenst arbeid og innsats, som munnet ut i stiftelsen av denne proletariatets nye internasjonale organisasjon, og at tolinjekampen fortsetter å utvikles i den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Stiftelsen av IKF har på ingen måte blokkert for denne tolinjekampen, men tvert om styrket den og løftet den til et høyere nivå, skriver kameratene.

Enhet og kamp på vei mot en enda mer forent internasjonal kommunistisk bevegelse

IKF avslutter med å spørre hvorfor ikke alle partier i den internasjonale kommunistiske bevegelsen kan forene seg på grunnlag av marxismen-leninismen-maoismens prinsipper, når 15 partier og organisasjoner, en aktiv og betydelig del av bevegelsen, kan gjøre det. De spør hvorfor CPI (Maoist) karakteriserer dette fremskrittet som et problem for enheten. De spør om det virkelig er slik, at enhet bare kan oppnås om hele bevegelsen forener seg på eksakt samme tidspunkt. De spør om det ikke er en paradoksal konklusjon å hevde at de subjektive kreftene for revolusjon er for svake og den internasjonale kommunistiske bevegelsen for dårlig, og samtidig hevde at det er negativt at 15 partier og organisasjoner bevisst og frivillig forener seg på ideologisk grunnlag, for å avansere nettopp de subjektive kreftene og den internasjonale kommunistiske bevegelsen. De viser til proletariatets historiske erfaringer, for eksempel med den 1., 2. og 3. Internasjonale, hvor den internasjonale enheten ble realisert gjennom enhet og kamp.

Til sist skriver kameratene at de gjerne vil drøfte CPI (Maoist) sin kritikk av IKFs ideologisk-politiske stiftelseserklæring, og da helst bilateralt, direkte og organisert, men de understreker at uenighetene ikke uttrykker noen uenighet i de ideologiske prinsippene som dannet grunnlaget for enheten mellom de 15 partier og organisasjoner som stiftet IKF. De skriver avslutningsvis at de er overbevist om at den internasjonale kommunistiske bevegelsen, gjenforent under sin røde fane, vil bevege seg fremover og gi et kraftfullt slag mot imperialismen, reaksjonen og all revisjonisme og opportunisme.

Referanser
IKF: Vores vurdering af IKP (Maoist)’s holdning til stiftelsen af Internationalt Kommunistisk Forbund (IKF)
ICL: Our Evaluation of “The Stand of CPI (Maoist) on the Formation of International Communist League (ICL)” – The Red Herald