Browsing Tag

Klasseanalyse

Gule vester og kommunister

Proletariatet og revolusjonen

Kapitalismen skaper proletariatet i seg sjøl, fordi kapitalen skapes av utbyttinga av denne klassen, men proletariatet må også bli en klasse for seg sjøl. Det må bli sjølbevisst, bevisst sin egen stilling og sitt eget potensiale. De første bølgene med proletarisk organisering lyktes i stor grad med dette, de fleste proletarer så på seg selv som proletarer og la stor vekt på det. Vi kan og må lykkes med dette igjen og i enda større grad.

Foodora_messenger

Kapitalisme betyr større forskjeller i Norge

LO-avisen Fri Fagbevegelse rapporterer om større forskjeller i Norge. De rike blir rikere. De fattigste arbeiderne sakker etter med null lønnsvekst. Dette er et eksempel på at Norge har et proletariat som undertrykkes og utbyttes, og at det finnes grupper som merker på kroppen at vi lever i et kapitalistisk land.

Tankskip

Kort om norsk handelsflåte og imperialisme

Særlig den norske handelsflåten og rederiene har i over hundre år stått i spissen for norsk imperialisme. De norske kapitalistenes primære kilde til rikdom, er imperialismen som deler verdens land inn i imperialistiske land på den ene siden og de undertrykte og utbytta landene på den andre siden.

Bølerlia-høyblokker

Kjerna i det norske proletariatet

Det må finnes deler av det revolusjonære proletariatet som er mer revolusjonære og noen som er mindre revolusjonære. Det må finnes deler av klassen som er mer konsentrerte, og noen som er mer spredt og splitta. Om ingen store sjikt eller grupper i klassen tar rollen i dag som politisk fortropp, så er det likevel noen som har større potensial for å ta denne rollen i morgen.

klasseanalyse av norge 2018

Klasseanalyse av Norge (2018)

Kapitalismen deler menneskene mer og mer i to fiendtlige leire rundt kapitalismens to viktigste klasser; borgerskapet og proletariatet. Ved siden av de to hovedklassene er den mellomliggende klassen småborgerskapet. Dette er de tre typiske klassene i kapitalismen, og de fleste i Norge tilhører disse.

utkast til klassene i det norske samfunnet

Klassene i det norske samfunnet – utkast fra 2011

Skrevet av en aktivist til et hefte utgitt i 2011 av Tjen Folket Forlag. Undertittelen var «versjon 0.1» fordi det kun var et utkast til klasseanalyse for Tjen Folket. Teksten er siden blitt brukt til studier og diskusjoner, og deler er blitt kritisert og foreslått revidert siden.