Tjen Folkets landsmøte 2013 har vedtatt å ikke fortsette å ha bånd til den internasjonale organisasjonen ICOR.

International coordination of Revolutionary Parties and Organizations (ICOR) innvolverte svært mange partier fra hele verden i sin stiftelsesprosess. I diskusjonene før stiftelsen deltok en rekke MLM-organisasjoner. Få av disse ble derimot med som underskrivere på ICORs stifelseserklæring. Tjen Folkets landsmøte i 2013 har vedtatt å melde forbundet ut av ICOR.

Tjen Folket har aldri prioritert høyt å delta i internasjonale konferanser eller organisasjoner. I den fasen vi er inne i, er det helt nødvendig å bruke de aller fleste av våre krefter på arbeid for kommunistisk organisering og rød makt her i Norge. Vi har altså aldri brukt mange krefter på ICOR, men velger likevel å bryte for å markere et viktig standpunkt.

Et av de mest sentrale partiene i ICOR er et indisk parti som har fordømt marxismen-leninismen-maoismen (MLM), det indiske maoistpartiet og folkekrigen de leder. Tjen Folket støtter de indiske maoistene, vi støtter folkekrigsstrategien og vårt politiske grunnlag er MLM. Vi ønsker ikke å samordne vårt politiske arbeid med partier som bekjemper folkekrigen i India.

Tjen Folket har også andre viktige uenigheter med andre av ICORs medlemsorganisasjoner og med ICORs grunnlag.

Vi ønsker med dette ikke å skape noe fiendskap med ICORs medlemsorganisasjoner. Vi ønsker fremdeles å ha kontakt med noen av de organisasjonene som er medlemmer av ICOR

English version:

The national congress 2013 of Serve the People has decided not to continue our ties to the international organization ICOR.

Many different parties from the whole world was involved the formation process of the International coordination of Revolutionary Parties and Organizations (ICOR). In these discussions before the foundation a number of MLM organizations took part. Few of these, however, signed the foundation declaration of ICOR. Our national congress of 2013, has decided for the league to leave ICOR.

Serve the People have never given high priority to participate in international conferences and organizations. In the phase we are in, it is absolutely necessary to focus the majority of our forces at building communist organization and red power here in Norway. Thus we have never spent much effort in ICOR, but still choose to break to mark an important point of view.

One of the most important parties in the ICOR is an Indian party that has denounced Marxism-Leninism-Maoism (MLM), the Indian Maoist party and the Peoples’ War. Serve the People supports the Indian Maoists, we support peoples’ war strategy and our political-ideological foundation is MLM. We do not want to coordinate our work with parties that denounce the People’s War in India.

Serve the People also have other important differences with other ICOR member organizations and with the ICOR basis of unity.

We do not want to create any enmity with the ICOR member organizations. We still want to have contact with some of the organizations that are members of ICOR.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!