1

Norge i Afghanistan: sofistikert etterretning og tusenvis av mord

Av en bidragsyter til Tjen Folket Media.

NRK har publisert en reportasje som avdekker ny elektronisk overvåking utviklet og brukt av norsk og amerikansk etterretning. I Afghanistan er overvåkingen brukt i operasjoner som bare på et år tok mer enn 6.000 liv. Norske myndigheter fraskriver seg ansvar. Saken lærer oss også svært mye om hvilke metoder og verktøy etterretningstjenestene bruker.

Totalt er dødstallet flere titusener i såkalte “capture/kill”-operasjoner, der man i 2011 drepte 6 ganger så mange som man tok til fange (capture). Undersøkelser har vist at det er gjort svært mange feil, og at mange av de drepte er tilfeldige eller uskyldige sivile. I en offisiell rapport til Stortinget slår man fast at hovedmålet med norsk deltagelse i Afghanistan var å styrke alliansen med USA, og at man lyktes godt med dette. Men forøvrig skriver de at Taliban i 2016 sto sterkere enn noensinne etter invasjonen i 2001 og at man ikke har lyktes med å opprette noen stabilitet i landet.

NSA-grafikk som viser at Norge var i den nest innerste sirkelen av fortrolighet og etterretningsvirksomhet, gjengitt av NRK.

Det er en viktig lærdom at på tross av sofistikert morderisk teknologi, dødslister og titusenvis av attentater, har verdens eneste supermakt og deres allierte ikke lyktes i å nedkjempe en gerilja i et av verdens fattigste land.

Videre beskriver NRK-saken relativt detaljert om moderne teknologi for overvåking. Vi kan på grunnlag av dette slå fast at mobiltelefoner, datamaskiner og også radiokommunikasjon har vært en akilleshæl for mange som har slåss mot USA. Potensielt kunne USA overvåke all slik aktivitet, og ved hjelp av algoritmer og andre verktøy kunne de kartlegge, forfølge og drepe tusenvis av mennesker. All slik kommunikasjon er altså ekstremt risikabel i krig.

NRK sin artikkel:

Norges hemmelige krig i Afghanistan https://www.nrk.no/dokumentar/xl/norges-hemmelige-krig-i-afghanistan-1.14539055

NRK skriver at den norske etterretningstjenesten har samlet opp nesten ufattelige mengder telefondata i Afghanistan, og levert dem videre til amerikanerne.

I artikkelen skriver de at hemmeligheten er et elektronisk system brukt mot motstandsfolk i Irak. Dette støvsuger opp nesten alle elektroniske signaler som finnes i luften over landet, det vil si nesten alle telefonsamtaler, datatrafikk, e-poster, SMS, radiotrafikk. NRK skriver at alt som finnes, får USA tak i.

“Det man først og fremst er ute etter er hvem som snakker sammen – og hvor de befinner seg.”

NRK skriver at etterretningsfolkene kan bruke systemet til å søke på mobilnummer og e-postadresser, og nesten umiddelbart finne posisjonen til eieren og hvor denne beveger seg. De utvikler også teknologi som kan fange opp og lokalisere en mobiltelefon selv om den er slått av.

NRK skriver:

“Alt dette endrer spillereglene fullstendig. Med det nye systemet kan altså amerikanerne få den nøyaktige posisjonen til en hvilken som helst person som kommuniserer med mobiltelefon, radio eller datamaskin i løpet av et par minutter. Noen ganger klarer de det i løpet av sekunder.Siden målene nå blir lokalisert så raskt, kan USA sende inn droner, spesialstyrker eller angrepsfly som dreper eller tar personen til fange.“

Og NRK skriver at USA mener systemet har æren for å finne rundt 4.000 irakiske opprørere og terrorister bare det første året. Etter dette blir systemet introdusert i Afghanistan og Norge var ifølge et dokument fra amerikanske NSA (National Security Agency, hovedansvarlig for amerikansk overvåking) det første allierte landet som fikk tilgang på dette systemet.

NRK skriver at informasjonen i systemets database i hovedsak blir brukt til å finne den nøyaktige posisjonen til fiender raskt nok til at de kan angripes av bakkestyrker, fly eller droner.

Videre beskriver NRK hvordan systemet brukes til å følge bevegelsene til soldaten over tid. Det brukes til å finne ut hvor vedkommende befinner seg når det er stille på telefonen eller på nettet, og dermed anslå hvor soldaten kommer til å tilbringe natten. USA og deres allierte sine spesialstyrker planla særlig slike nattangrep:

“Krigføringen blir mer og mer utført som jakt på konkrete personer man ønsker å drepe eller ta til fange. Disse personene settes opp på såkalte «target lists» – navnelister over fiender. Disse fiendene skal pågripes eller drepes. Derfor kalles operasjonene «capture/kill».”

NRK skriver at i 2014 ble en av disse dødslistene lekket til tyske Der Spiegel.

De viser videre til dokumenter der NSA hevdet at dataene, inkludert norsk innsamling, førte til at 6534 fiender ble drept i løpet av 2011 og at 1117 ble tatt til fange. NRK skriver at i den samme perioden er det en rekke drone- og flyangrep som dreper sivilister i Afghanistan. De skriver videre at i 2011 blir 187 sivilister drept i slike angrep, ifølge FN. Tallet er flere tusen i den perioden Norge opererer i Afghanistan.

NSA-grafikk gjengitt av NRK.

Det er grunn til å tro at tallene fra FN er svært forsiktige. Når de henviser til drepte sivilister så er det garantert kun snakk om de som helt sikkert er avklart som ikke-stridende. Det er grunn til å tro at FN slett ikke har vært i stand til å undersøke hver eneste drepte, og at svært mange fattigfolk ikke har hatt noen til å følge opp sin sak.

Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning (PRIO) er ifølge NRK en av de fremste norske ekspertene på Afghanistan og han sier at mange kalte utviklingen i Afghanistan en industrialisering av krigføringen. Han sier det skjedde raid for å drepe taliban-kommandanter og stridende i en enorm skala. Og han sier at dette hadde store konsekvenser for sivilbefolkningen.

NRK skriver også at det amerikanske tidsskriftet The Intercept har avslørt hvordan feil personer ble drept i et droneangrep, fordi flere av målpersonene hadde forstått hvordan USA opererte og byttet SIM-kort med andre for å slippe unna. De skriver (vår utheving):

“Det samme tidsskriftet har dokumentert hvordan nesten ni av ti mennesker som ble drept i luftangrep i en fem måneder lang offensiv i Nord-Afghanistan, ikke var de egentlige målene til amerikanerne.”

En annen ekspert, Kate Clark, forteller at feil person kunne bli satt på slike dødslister basert på tekniske teledata. Hun sier at man ikke vet hvor mange slike feil det var under krigen og at hun selv undersøkte bare én hendelse. Hun slår fast at om etterretningen generelt sett var så dårlig og overfladisk som i den saken hun undersøkte så frykter hun det har skjedd mange feil.

Norsk militær etterretning har bidratt svært aktivt til dødslistene og raidene. De har levert etterretningsinformasjon i stor stil til amerikanerne og andre allierte. Og Norge har ikke hatt noen kontroll på hva informasjonen er brukt til, sier den norske forsvarsministeren til NRK. Røde Kors er ikke særlig fornøyd med dette:

Røde Kors mener Norge ikke kan fraskrive seg alt ansvar for etterretningsdeling https://www.nrk.no/norge/rode-kors-mener-norge-ikke-kan-fraskrive-seg-alt-ansvar-for-etterretningsdeling-1.14560408

E-tjenesten derimot er ikke fornøyd med at NRK lager reportasje om spørsmålet og sier blant annet:

“Vi ønsker ikke å bidra ytterligere til NRKs publisering av et materiale som kan skade E-tjenestens evne til å utføre lovpålagte oppgaver. Vi anmoder NRK om å revurdere sitt prosjekt.”

Det kan få en til å spørre seg hvor ofte media tar hensyn til hva staten ønsker. Det er en kjent sak at norsk media driver en viss selvsensur, for eksempel for å verne kongefamilien. At mange journalister også vil verne om “rikets sikkerhet” i en del sammenhenger, må man nok ta for gitt. Uansett har Snowden-papirene og NRK nå avdekket metodene brukt av E-tjenesten, beskrevet en teknologi man vet at også norsk politi har brukt innad i Norge for eksempel med falske basestasjoner, og man avdekker militær strategi som vektlegger tungt å likvidere ledere og kommandanter – med alle midler. Interessant er det også at de gjerne slår til om natten.

Likevel må vi understreke at overvåkingen og brutaliteten ikke er nok til å vinne krigen. Akkurat som man har sett i Vietnam og andre kolonikriger, akkurat som i folkekrigen i Peru, brutalitet og attentater til tross – geriljakrigen kan fortsette, utvikle seg og vokse i omfang. Tusenvis av attentater i året, har slett ikke utryddet Taliban og andre av USAs fiender i Afghanistan.

Godal-utvalget skrev mellom 2014 og 2016 en rapport om Norge i Afghanistan:

Utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 21. november 2014 https://www.regjeringen.no/contentassets/09faceca099c4b8bac85ca8495e12d2d/no/pdfs/nou201620160008000dddpdfs.pdf

Daværende statsminister i Norge, Jens Stoltenberg, inspiserer troppene. I dag er han generalsekretær i NATO.

Denne utdredningen ble lagt fram for Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet 6. juni 2016. Den begynner med et sammendrag, og de første setningene er som følger (vår utheving):

“Etter mange års internasjonal innsats er situasjonen i Afghanistan nedslående. Militante islamistgrupper har fortsatt fotfeste i deler av landet, og Taliban står sterkere enn noen gang siden 2001. Krigshandlinger undergraver grunnlaget for økonomisk og sosial utvikling, truer oppnådde resultater og svekker mulighetene for å bygge en stabil, fungerende statsmakt på demokratisk grunnlag. Politiske og sosiale endringer initiert utenfra har hatt støtte i afghanske reform-miljøer, men har møtt motstand fra konservative, religiøse og nasjonalistiske krefter samt fra forskjellige lokale makthavere. I det store bildet har Norge ikke utgjort en betydelig forskjell.”

Videre er rapportens sammendrag interessant da det slår fast hva som var statens offisielle mål for krigen i Afghanistan:

“Norske myndigheter hadde tre hovedmål for engasjementet i Afghanistan. Disse ble framstilt som en kamp med USA og NATO, mot internasjonal terror og for et bedre Afghanistan. Det første og viktigste målet i hele perioden var alliansedimensjonen; å støtte USA og bidra til å sikre NATOs relevans. Norge har vært en god alliert og i stor grad oppnådd målet om støtte og relevans. Det andre målet var å bidra til internasjonal terrorbekjempelse ved å hindre at Afghanistan igjen ble et arnested for slik terror. «Krigen mot terror» var kontroversiell, og målet er bare delvis nådd. Det tredje hovedmålet var å bidra til å bygge en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom langsiktig bistand og fredsdiplomati. Dette målet er ikke nådd.”

Og de understreker verdien av Norges bidrag til diplomati, spesialstyrker og etterretning, og hovedhensikten med oppdraget; nemlig “alliansedimensjonen”:

“Norge etablerte tidlig kontakt med Taliban og bidro til å prege tenkningen omkring en forhandlet løsning på konflikten. Så vel fredsdiplomatiet som spesialstyrkenes og Etterretningstjenestens innsats var viktige for å styrke forholdet til USA.

Den norske borgerlige staten følger det norske borgerskapets klasseinteresser. Den norske staten er en imperialistisk stat på egne bein. Det norske borgerskapet har enorm kapital og virksomheten strekker seg over hele verden. Fra Brasil til Nigeria, fra Filippinene til Bangladesh, finner man norske storselskaper i full sving med å utnytte råvarer og fattigfolk. Men den norske staten og kapitalen er liten sammenliknet med giganten USA, og har vokst og styrket seg i allianse med yankee-imperialismen.

Norske spesialstyrker.

Dette er bakgrunn for “alliansedimensjonen”. Imperialistene konkurrerer og samarbeider om å utbytte den tredje verden. I forhold til USA er hovedsida at norsk imperialisme samarbeider, særlig militært. Og fredssamtaler og diplomati skjer på ingen måte fra et nøytralt ståsted, men fra et ståsted der Norge er blant USAs nærmeste allierte.

NRKs avsløringer viser noe av brutaliteten i dette systemet og dagens verdensorden. Norske stortingsvedtak og avgjørelser fattet i de tryggeste omgivelser her til lands, blir til raketter mot biler og mitraljøseild mot forsvarsløse mennesker på bakken, folk som kjemper mot okkupasjonen av sitt eget land, eller folk som kanskje bare byttet SIM-kort med feil person…


Støtt revolusjonære medier!

Å drive Tjen Folket Media skjer på dugnad, men det koster likevel penger. Du kan sende en enkeltdonasjon eller opprette fast trekk direkte til oss i din egen nettbank. Bruk konto 4230.55.51605 og merk innbetalinger med TFM.