1

Formann Mao om 2. verdenskrig

I år er det 75 år siden Hitler-fascismens endelige nederlag, som denne uka markeres 8. og 9. mai, som Frigjøringsdagen (i vest) og Seiersdagen (i øst). I den forbindelse vil vi trekke fram noen utdrag fra formann Maos skrifter om 2. verdenskrig.

Utdragene viser for det første at den kommunistiske verdensbevegelsen og de fremste kommunistiske lederne var fullstendig forberedt på at 2. verdenskrig ville komme. Flere år før krigen kom til Norge, var dette slått fast. At denne kom overraskende er altså en myte, og avslører at den norske borgerlige statens elendige forsvar mot Hitlers invasjon i 1940 ikke handlet om at man ble overrumplet, men om politiske valg.

Dernest legger Mao her fram kommunistenes korrekte linje om å både stå mot begge imperialistiske parter i krigen og å samtidig reise kampen mot okkupasjon og invasjon, og kampen for folkefront mot fascismen. Og vi har også plukket ut noen rørende utdrag om vendepunktet i krigen (slaget om Stalingrad) og om den heltemodige røde hæren som beseglet Hitlers skjebne og påførte Hitler-fascismen et banesår den aldri kunne reiste seg fra.

Det må slås fast krystallklart at det var Sovjetunionen, samt røde partisaner og folkenes seierrike motstand som knuste fascismen. Dette skjedde under veiledning av den kommunistiske internasjonalen og den strategien denne valgte ved sin 7. kongress i 1935, og under Josef Stalins anførerskap. To tredjedeler av Nazi-Tysklands tap var tap de led på den såkalte “Østfronten”. 

Det var Stalingrad som knuste Hitlers krigsmaskin, ikke Normandie. Og det var Sovjetunionens angrep på Japan, på parti med de kinesiske geriljaarmeene, hovedsakelig de som var ledet av Kinas Kommunistiske Parti, som knuste Japans imperiale armeer – ikke yankee-atombombene.

Mao Zedong klargjør også kommunistenes revolusjonære optimisme i møte med krigens uhyrlige redsler. Primært ønsker kommunistene ingen imperialistisk krig, primært kjemper kommunistene mot den barbariske imperialistiske krigen. Men man gjør dette i visshet om at om krigen likevel skulle komme, med sine redsler, så er disse forbigående og midlertidige og at etterpå vil posisjonene for den varige freden flyttes fram i store sprang.

Mao Zedong slo fast at 2. verdenskrig ville føre til revolusjoner og seire for frigjøringsbevegelsene. Han fikk rett. Og han slo senere fast at om en tredje verdenskrig skulle bryte ut, ville det sannsynligvis bety slutten for det imperialistiske systemet i hele verden. Vi er sikre på at han også vil få rett i dette. Heri ligger imperialismens store og uløselige problem. På den ene siden fører imperialismen med nødvendighet til krig, og imperialistene må drive fram krigen. På den andre sida fører krigen til revolusjon, og de undertrykte folk og proletariatet er dømt til å frigjøre seg og ta makta gjennom revolusjonen.

De følgende utdragene er hentet fra Mao Tsetung – Om 2. verdenskrig, artikler i utvalg fra 1938 til 1945, utgitt av Oktober forlag i 1977, digitalisert av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016.

“Den nåværende krigen er resultatet av utviklinga av den allmenne krisa i verdenskapitalismen som starta med den første verdenskrigen. Den allmenne krisa driver de kapitalistiske landa inn i en ny krig, og driver framfor alt de fascistiske landa inn i nye krigseventyr. (…) Den vil ha større omfang og bli mer hensynsløs enn krigen for tjue år siden, alle nasjoner vil uunngåelig bli trukket inn, den vil vare svært lenge og menneskeheten vil lide mye.”
– Mao Zedong, 1938

“Kommunister vil ikke under noen omstendigheter støtte noen røverkrig. Men de vil stå tappert fram og støtte alle rettferdige frigjøringskriger som ikke blir ført for rov, og de vil stå i spissen for kampen. Chamberlain og Daladier bruker trusler og bestikkelser, og de sosialdemokratiske partia som er tilslutta Den andre internasjonalen blir splitta. En del, det reaksjonære øvre sjiktet, følger den samme gamle ulykksalige vegen som under den første verdenskrigen, og står klart til å støtte den nye imperialistiske krigen. Men en annen del kommer til å slutte seg sammen med kommunistene og danne en folkefront mot krig og fascisme.”
– Mao Zedong, 1939

“Den 22. juni gikk de fascistiske herskerne i Tyskland til angrep på Sovjetunionen. Dette angrepet er en tarvelig forbrytelse ikke bare mot Sovjetunionen, men mot friheten og sjølstendigheten til alle nasjoner. Den hellige motstandskrigen Sovjetunionen fører mot det fascistiske angrepet blir ikke ført bare for å forsvare seg sjøl, det er til forsvar for alle nasjoner som kjemper for å frigjøre seg fra fascistisk trellbinding.”
– Mao Zedong, 1941

“I førtiåtte dager raste det et makeløst bittert slag, uten sidestykke i historia til menneskeslekta – fra 23. august, da hele den tyske styrken kryssa svingen i Don-elva og satte i gang stor-angrepet på Stalingrad, over den 15. september da noen tyske enheter brøt inn i industriområdet i den nordvestlige delen av byen, og helt fram til den 9. oktober, da Det sovjetiske informasjonskontoret kunngjorde at Den røde hæren hadde brutt gjennom den tyske omringingslinja i dette området. Til slutt blei dette slaget vunnet av de sovjetiske styrkene. I de førtiåtte dagene greip nyheten om hvert tilbakeslag og hver triumf fra den byen om hjertene til utallige millioner mennesker, og førte dem snart til engstelse, snart til begeistring. Dette slaget er ikke bare vendepunktet i den tysk-sovjetiske krigen, det er vendepunktet i hele historia til menneskeslekta. (…) Det politiske livet til Napoleon endte ved Waterloo, men det avgjørende vendepunktet var nederlaget ved Moskva . I dag går Hitler i Napoleons fotspor, og det er slaget om Stalingrad som har besegla undergangen hans. (…) Alle de som ser mørkt på verdenssituasjonen må forandre standpunkt.”
– Mao Zedong, 1942

“Krigerne fra Den røde hæren ved Stalingrad har utført heltegjerninger som kommer til å virke inn på skjebnen til menneskeslekta. De er sønner og døtre av Oktoberrevolusjonen. Fana til Oktoberrevolusjonen er uovervinnelig, og alle styrkene til fascismen er dømt til undergang.”
– Mao Zedong, 1942

“Tida er svært bra for oss. I Europa blir Hitler snart styrta. Hovedskueplassen for den anti-fascistiske verdenskrigen er i Vesten, hvor kampene snart ender med seier, takket være alt Den sovjetiske røde hæren har utretta. Kanonene til Den røde hæren kan alt høres i Berlin, som sannsynligvis faller snart. I Østen er seieren i krigen for å styrte den japanske imperialismen også nær.”
– Mao Zedong, 1945

“Folk over hele verden diskuterer nå hvorvidt det vil bryte ut en tredje verdenskrig eller ikke. Også på dette spørsmål må vi være åndelig forberedt og foreta en del analyse. Vi går fast inn for fred og mot krig. Men hvis imperialistene vil insistere på å utløse en ny krig, må vi ikke være redde for den. Vår holdning til dette spørsmål er det samme som til enhver uro: for det første er vi imot det, og for det andre er vi ikke redde for det. Etter den første verdenskrigen oppsto Sovjetunionen med et folketall på 200 millioner. Etter den annen verdenskrig oppsto den sosialistiske leiren med et samlet folketall på 900 millioner. Hvis imperialistene tviholder på å ville utløse en tredje verdenskrig, vil ganske sikkert ytterligere flere hundre millioner gå over til sosialismen, og da vil det ikke bli mye plass igjen på jorden til imperialistene. Det er også sannsynlig at hele imperialismens struktur vil falle helt sammen.”
– Mao Zedong, 1957