1

Formann Mao: Tjen Folket


Kamerat Mao Zedong holdt denne talen på et minnemøte for kamerat Chang Szu-teh som blei arrangert av de utvalga som sto direkte under sentralkomiteen i Kinas Kommunistiske Parti. Talen blei holdt 8. september 1944.

Tjen Folket Media har oppdatert navn til den nye skrive måten for kinesiske navn og steder der det lar seg gjøre.


Tjen Folket

Det kommunistiske partiet vårt og Den åttende rutearmeen og Den nye fjerde armeen som partiet vårt leder, er revolusjonære styrker. Den eneste oppgava til disse styrkene er å frigjøre folket, og de arbeider helt og holdent i folkets interesser. Kamerat Chang Szu-teh (1) var med i rekkene til disse styrkene.

Alle må dø, men døden har ikke like stor betydning i alle tilfeller. Den gamle kinesiske forfatteren Sima Qian sa: “Sjøl om døden rammer alle, kan den ha større vekt enn Tai-fjellet eller være lettere enn ei fjær.” (2) Å dø for folket har større vekt enn Tai-fjellet, men å arbeide for fascistene og dø for utbytterne og undertrykkerne har mindre vekt enn ei fjær. Kamerat Chang Szu-teh døde for folket, og hans død har virkelig større vekt enn Tai-fjellet.

Hvis vi har mangler, er vi ikke redde for at noen peker på dem og kritiserer dem, for vi tjener folket. Alle, hvem som helst, kan peke på manglene våre. Hvis de har rett, skal vi rette på dem. Hvis det de foreslår gagner folket, skal vi handle i samsvar med det. Tanken om «bedre væpna styrker og enklere forvaltning » blei lagt fram av herr Li Ting-ming (3), som ikke er kommunist. Han la fram et godt forslag som er til gagn for folket, og vi har godtatt det. Hvis vi i folkets interesse fortsetter å gjøre det som er riktig og retter på det som er galt, kommer rekkene våre helt sikkert til å blomstre opp og bli sterkere.

Vi kommer fra alle kanter av landet og har gått sammen om et felles revolusjonært mål. Vi må ha det store flertallet av folket med oss på vegen mot dette målet. I dag leder vi allerede baseområder med ei befolkning på 91 millioner mennesker, (4) men dette er ikke nok. Flere må til om vi skal frigjøre hele nasjonen. I vanskelige tider må vi ikke miste av syne det vi har oppnådd. Vi må evne å se den lyse framtida og samle mot. Det kinesiske folket lider. Det er vår plikt å berge det, og vi må kaste alle krefter inn i kampen. Der det er kamp, er det offer, og døden hører hverdagen til. Men det som ligger vårt hjerte nærmest, er folkets interesser og lidelsene til det store flertallet, og når vi dør for folket, er det en verdig død. Likevel må vi gjøre vårt beste for å unngå unødige offer. Kadrene våre må ha omsorg for hver eneste soldat, og alle i de revolusjonære rekkene må ha omsorg for hverandre, være glad i hverandre og hjelpe hverandre.

Fra nå av må vi holde gravferder og minnemøter når det dør noen i rekkene våre som har gjort nyttig arbeid. Vi må ære dem på denne måten, uansett om de var soldater eller kokker. Dette må vi gjøre til regel, og det må innføres blant folket også. Når noen i en landsby dør, må det holdes minnemøte. På det viset uttrykker vi vår sorg over den døde, og samler hele folket.

Noter

1. Kamerat Chang Szu-teh var soldat i garderegimentet til sentralkomiteen i det kinesiske kommunistpartiet. Han var en kommunist som tjente folkets interesser trufast. Han slutta seg til revolusjonen i 1933, deltok på den lange marsjen og blei såra i tjenesten. Han blei drept 5. september 1944, mens han dreiv og lagde trekol i fjella i Ansai fylke i Nord-Shensi, da ei kolmile plutselig raste sammen.

2. Sima Qian var en berømt kinesisk historiker i det 2. hundreåret f Kr. Det var han som skreiv Historiske opptegnelser. Sitatet er fra “Svar på brevet fra Jen Shao-ching”.

3. Li Ting-ming var en opplyst godseier fra den nordlige delen av Shensi-provinsen. Han blei valgt til visepresident for regjeringa i grenseområdet mellom Shensi, Kansu og Ningsia.

4. Dette var det samla folketallet i grenseområdet mellom Shensi, Kansu og Ningsia og alle de andre frigjorte områdene i Nord-, Sentral- og Sør-Kina.