1

Forskere: Store mangler i det norske militæret

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har utarbeidet Forsvarsanalysen 2022 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. De konkluderer med at det er store mangler i det norske borgerlige forsvaret, med tanke på oppgavene.

Instituttet har utarbeidet en analyse av den strategiske utviklingen, og i fremleggingen av analysen sier de at de er særlig bekymret over evnen til sikker kommunikasjon, luftvern, beredskap, logistikk og evnen til å holde ut i strid.

Analysen er fullført før Russlands angrep på Ukraina, men analytikerne mener rapporten står seg. De mener et problem er de forskjellige delene av Forsvaret sin evne til å arbeide sammen, og at en fare kan være at enkeltdeler isoleres og nedkjempes bit for bit av en motstander.

Ifølge nyhetssaken om rapporten hos Forsvarets forum kan analysen oppsummeres i tre overordnede råd:

 1. Det må rettes større oppmerksomhet mot utfordringene i de lavere delene av konfliktspekteret slik at dette ikke blir en «blindsone» i norsk sikkerhet.
 2. Arbeidet med å utforske nye konsepter for å møte de mest krevende scenarioene må styrkes.
 3. Skillet mellom dem som skal sikre best mulig operativ evne i dag og i framtiden, må gjøres tydeligere.

Basert på disse tre hovedutfordringene har forskerne derfor også skissert åtte konkrete tiltak for et “effektivt forsvar”.

 • Øke operativ evne.
 • Redusere risikoen for mangel på personell og kompetanse.
 • Utnytte totalforsvaret for å sikre samfunnets motstandsdyktighet.
 • Styrke Forsvarets evne til samvirke på tvers i organisasjonen.
 • Styrke evnen til responsoperasjoner under terskelen for væpnet konflikt.
 • Gripe teknologiske muligheter.
 • La bærekraft, klima og miljø være et sentralt prinsipp i planlegging og styring av sektoren.
 • Sikre økonomisk balanse.

Forsvaret har en “kritisk sårbarhet” innen kommunikasjon, mener forskerne fra FFI. Evnen til å håndtere angrep fra luften vekker bekymring. Dessuten er ikke retningen for utviklingen tydelig nok.

Det må slås fast at det norske borgerlige Forsvaret er et imperialistisk militærapparat. Det er lenge siden hovedprioriteten har vært å forsvare landet. Videre er forsvaret av landet basert på bistand fra NATO. Det er ikke et folkeforsvar for å utvikle folkekrig på noe vis, og dermed spiller det et spill hvor motstanderne er overlegne, så lenge de har større forsvarsbudsjetter. Det norske militærapparatet er stadig mer organisert og utrusta for å føre kriger langt fra norsk territorium, for å hevde norsk imperialisme sine politiske, militære og økonomiske interesser i Asia og Afrika, samt til en viss grad i Arktis og Nordsjøen. Likevel ser man at med utviklinga av den allmenne krisa i imperialismen, samt utviklinga av den revolusjonære situasjonen i verden, prioriteres heimevernet, etterretning og “kontraterror” opp, det vil si fokuset på fremtidige “indre trusler”, samtidig som politikere og forsvarstopper også har mer fokus på trusselen fra rivaliseringen mellom de store imperialistene.

Referanser

FFI: – Forsvaret kunne fått vanskar i eit stort angrep

Forsvarsanalysen 2022

Forsvarets retning er «ikke tydelig nok» ifølge forskere