1

Internasjonal felleserklæring 1. mai

Våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale har publisert årets felles 1. mai-erklæring. Erklæringen er hittil signert av 12 maoistiske partier og organisasjoner, deriblant Perus Kommunistiske Parti og Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon).

Blant underskriverne er de norske maoistene (Tjen Folket – Kommunistisk Forbund). Erklæringens tittel er “Den gamle verden forfaller – stålsett kreftene for å erobre den nye!”. Erklæringens siste avsnitt lyder:

“Året som er gått siden forrige 1. mai har gitt store oppgaver til kommunistene over hele verden og stilt dem overfor viktige utfordringer. De objektive forholdene fortsetter å modnes og, korresponderende, utvikles de subjektive kreftene for revolusjon på en bra måte, men i henhold til loven om ujevn utvikling. Det er nødvendig for kommunistene, det vil i dag si marxist-leninist-maoistene, å ta på seg oppgavene som ligger foran dem i den nye situasjonen. Dette inkluderer, særlig i de imperialistiske landene, at en stor oppgave er å overvinne sirkelvesenet, å smi fronten i tråd med oppgavene for å rekonstituere det kommunistiske partiet, som må være ledende. Vi understreker vår forståelse av hva formann Mao Zedong lærer oss, at kommunistene og de revolusjonære søker enhet, mens revisjonismen og opportunismen søker splittelse. Vi insisterer på å etablere rød proletarisk enhet gjennom diskusjon og tolinjekamp, og vi forstår denne oppgaven ikke bare som en oppgave for kommunistene nasjonalt, men også internasjonalt. Dette fordi vår oppgave er å sette den røde fanen for den proletariske verdensrevolusjonen og marxismen-leninismen-maoismen i spissen for kampene til proletariatet og verdens folk. Dette er hva massene krever fra oss. Men for å lykkes med dette må våre rekker forenes, for dette trenger vi en enhet som gjør oss i stand til å ta nye, fastere og lengre skritt. Kommunistenes enhet er avgjørende viktig og det er derfor vi må realisere den forente maoistiske internasjonale konferansen, for det er fra dette punktet vi vil marsjere fremover mot proletariatets nye internasjonale organisasjon. Dette er hva som kreves av oss. Vi kan takle denne oppgaven med sikkerhet og selvtillit, fordi dens nødvendighet er åpenbar, omstendighetene roper etter den. Proletariatet og folkene krever det med fast vilje. For dette målet, la oss anvende 1. mai som en “militærparade”, la oss anvende proletariatets “mobiliserte styrker” og la oss forene oss under dette ene målet – la oss forene oss under maoismen!” (Vår oversettelse.)

Referanse

THE OLD WORLD IS IN DECOMPOSITION, TENSION THE FORCES TO ACHIEVE THE NEW! – Communist International