1

Fagforbundet betaler ledelsen millionlønner

Mens folk flest går harde tider i møte betaler Fagforbundet, som representerer mange lavtlønte, millioner i lønn til ledelsen.

Dette kommer fram i en undersøkelse som er gjort av forbundet selv. I tillegg til lønna fra forbundet får flere også honorarer for styreverv og andre verv. Undersøkelsen viser som ventet at forbundsleder Mette Nord er den best betalte. Lønna hennes fra Fagforbundet er på drøyt 1,3 millioner. I tillegg kommer styrehonorarer, hovedsaklig fra Sparebank1systemet på nesten 400 000 kr. 

Nestleder Odd-Haldgeir Larsen tjener i overkant av 100 000 kr mindre enn lederen pluss 250 000 i honorarer fra verv i Statens pensjonskasse og ender på ca. 1,4 millioner. Leder for Fagforbundet Post og Finans og medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg, dvs. den daglige ledelsen, Gerd Øiahals, tjener omtrent det samme. Øiahals var nestleder i Postkom fram til denne fagforeninga gikk inn i Fagforbundet i 2020. Dette er interessant fordi tidligere leder i Poskom, samt en tidligere sekretær har godtgjørelser fra Fagforbundet på over en million til tross for at de ikke har sentrale verv. 

Også de andre sju medlemmene av arbeidsutvalget får over en million i året fra forbundet. Også leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin bikker over millionen med styrehonorar fra Oslo Pensjonskasse på over 200 000 kroner og honorarer som regionleder i Fagforbundet på i underkant av 900 000. Hvordan ledere i andre lokale avdelinger honoreres varierer, men det er vedt å merke seg at leder for Fagforbundet sykehus og helse Oslo, og Fagforbundet barn og omsorg Oslo ikke har kompensasjon for økt ansvar eller overtidsarbeid.

Karina Torsæter, som leder Fagforbundet sykehus og helse Oslo svarer at hun er overraska når Fagbladet gjør henne kjent med millionutbetalingene til sentral ledelse. Hun sier hun har størst problemer med lønningene til direktørene i helseforetaket, men liker dårlig at forbundsledelsen får millioner mens det forventes at lokale tillitsvalgte jobber frivillig. Nestleder Larsen begrunner ovenfor Fagbladet det høye lønnsnivået, som gjerne er det dobbelte av hva de tillitsvalgte kunne regne med om de hadde fortsatt i jobbene de hadde før de fikk sentrale verv, ikke bare med at det i lønnsoppgjør jobbes døgnet rund. Han sier at de beregnes ut fra lønna til LO-lederen, som igjen beregnes ut fra statsministerlønna. Dette ble gjort for at forbundet skulle slippe å bestemme dette selv.    

Nestleder Larsen har i intervjuet med Fagbladet gangsyn nok til å si at de sentrale tillitsvalgte ikke har et større ansvar enn mange han representerer. “Vi har for eksempel medlemmer som jobber i helsevesenet, som har arbeidsoppgaver som kan utgjøre forskjellen mellom liv og død, og vi har medlemmer som jobber med barn og unge. De har et vel så stort ansvar som oss.” Konfrontert med at økonomisk fortjeneste kan føre til at få går tilbake til sin gamle jobb etter å ha blitt tillitsvalgt sentralt begrunner han med at valgene er en demokratisk prosess.  

Disse eksemplene viser at fagforeningsledelsen, av Lenin omtalt som arbeideraristokratiet, må regnes som del av borgerskapet. Både med tanke på lønningene og samrøret med staten og store selskaper gjennom styreverv. Det blir naivt å tro at disse vil ta parti for arbeidsfolk når interessene deres kommer i konflikt med kapitalinteressene til selskaper og statlige fond. I tillegg kommer ansvarsfraskrivelsen for lønnsnivået, som kan komme godt med dersom medlemmer og tillitsvalgte på lavere nivå skulle murre. 

Referanse
Så mye tjener de tillitsvalgte i Fagforbundet. Sjekk lønna her – Fagbladet