røde fane

Røde Fane fra 1969

Kampen mellom de to linjer innen Norges Kommunistiske Parti er i dag kommet inn i en avgjørende fase. Revisjonistene er trengt opp i et hjørne og etterhvert som deres muligheter til å maskere seg som marxist-leninister frarøves dem, avslører de sine sanne hensikterer. Deres likvidatoriske linje har framkalt en akutt krise innen partiet – og innen klassekampen i Norge. I en tid hvor arbeiderklassen reiser seg til kamp mot den offensiv monopolkapitalen retter mot den, skjer det at Reidar T. Larsen forsøker å trekke med seg partiets sentrale ledelse på en aksjon hvis ytterste målsetting er å likvidere NKP og erstatte partiet som er arbeiderklassens viktigste våpen i klassekampen med et reformistisk samlingsparti.

klasseanalyse av norge 2018

Debatt: Innlegg om revolusjonære i fagbevegelsen

Jeg ser på proletariatets kampmetoder på omtrent samme måte som Lenin. At streik er en skole i krig, men ikke selve krigen. At arbeidernes økonomiske kamp er bra og rett, men for at det skal bli revolusjon må proletariatet ut av den rent økonomiske sfæren og over i den politiske kampen. Politikk går foran økonomi. Politikk er den konsentrerte økonomien. Proletariatet har den viktigste rollen i revolusjonsstrategien, ved å bygge sitt parti, sin hær og sin nye stat – og være kjerne i enhetsfronten. Og streik og kamp er viktig som del av dette.

Ottar lie liggende

Den kommunistiske lederen Ottar Lie

Nesten hele sentralkomiteen i Norges Kommunistiske Parti ble drept under den nazistiske okkupasjonen av Norge. En av disse var Ottar Lie, som var svært sentral i ledelsen for partiet som dets organisasjonssekretær, før han ble torturert og så henrettet av okkupasjonsmakten.

fakkeltog-13

Er velferdsstatens tid forbi?

Han skriver om “målemani” og fullstendig rasering av offentlige tjenester. Men Nyseter setter ellers virkeligheten på hodet rett og slett. Han sier at årsaken til at velferdsstaten faller, og erstattes av det han kaller en “konkurransestat”, er at dens moralske verdigrunnlag har forsvunnet.

locals-pledge-support-to-maoists-in-the-jungles-of-bastar

Debatt: Maoismen, bøndene og arbeiderne

Jeg “tar ikke ut” bøndene fra definisjonen. Det er Perus Kommunistiske Parti som ikke nevner det når de forklarer kjerna i maoismen. Maos behandling av bondespørsmålet i Kina regnes ikke av PKP som en del av de fremste kjennetegnene på maoismen. Jeg ser dette i sammenheng med det Stalin skriver til dem som mener leninismen er bondekommunisme eller gir bondespørsmålet en veldig stor rolle i leninismen. (For sånn var det jo før. “Ortodokse” europeiske marxister sa at Lenin var bondesosialist, på samme måten som folk i dag tenker “Mao? bønder!”)

7787934396_cf85e225c9_b

Intervju om opprøret i Chile

Jeg tror dette allerede har skapt forandringer, i mentaliteten til folket, til folk som var redde, som minnes diktaturet med skrekk, de er ikke redde lengre. Og opprøret styrker hver dag kontakten mellom folk, å være nærmere familien sin, å se menneskene rundt seg, å tenke på naboen, den som sitter ved siden av deg på bussen.

1._FINLAND-RALLY

Samisk protest mot jernbaneutbygging

Sameland er et enormt område der urfolket er det samiske folket. Disse har befolket svært store deler av innlandet i Norge, Sverige, Finland og Russland, særlig i Nord-Norge. Samiske grupper har lenge protestert mot overgrep og inngrep i deres kjerneområder. Nå nylig mot en planlagt jernbaneutbygging fra Finland til det arktiske havet.

2019_Denmark_Riots_6

Debatt: Folkekrig, krisa og det å ikke slå først

Det er mye rart og spesielt med Norge, men det er ikke en helt egen politisk-økonomisk orden i Norge som skiller seg kvalitativt og fundamentalt fra andre kapitalistiske land. Kvantitativt er Norge mer stabilt og rikere og mer sosialdemokratisk osv. Men kvalitativt er det et kapitalistisk land, et imperialistisk land, med et proletariat, marginaliserte grupper, marginaliserte områder osv. Det ble ført krig her på 40-tallet og det kan føres krig her nå.

65217_ETHprotests_1572040020360

Etiopia: Fredspris og norsk imperialisme

Den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed har blitt en slags politisk wonderboy og yndling i vesten, han er for privatisering og jobber for interessene til utenlandsk imperialisme, blant annet norske selskaper. I denne forbindelse har hatt fått fredsprisen som deles ut av den norske noblekomiteen og er nå i Norge for å ta imot denne. Samtidig øker protestene i hjemlandet mot en president som slett ikke kan levere det massene krever og har behov for.

Eidsvoll_riksraad_1814

Vekk med mytene om Norge!

Som i andre land dyrker det norske borgerskapet en rekke myter om Norge. Mange av disse mytene er så utbredt at de også på «venstresida» brukes aktivt for å underbygge nasjonalistiske strømninger og forestillinger. Én av disse mytene er ideen om at Norge gjennom historien har vært et av Europas fattigste land og i verdens utkant, ikke bare geografisk, men også sosialt, kulturelt og politisk. Det er på tide å begrave denne myten.